Standardization Institute
of the Republic of North Macedonia
Search in catalogue
Buy ISO Standards

 

Macedonian sun

ПРОМОТИВЕН ЗНАК „МАКЕДОНСКО СОНЦЕНЦЕ”

Националниот промотивен знак „Macedonian sun“ се состои од: симбол, основа со рамка и ознака.

Националниот промотивен знак „Macedonian sun” се применува на пакувањето и/или амбалажата и/или на самиот производот за кој е доделен.

Правното и физичкото лице кое е заинтересирано за добивање на националниот промотивен знак “Macedonian sun” поднесува барање до Институтот за стандардизација на Република Македонија (во натамошниот текст: Институтот).

 

 

Legal provisions

Врз основа на член 24 -а став 2 од Законот за стандардизација на Република Македонија (,,Службен весник на Република Македонија‘‘ бр.54/02, 84/12, 23/13 и 41/14), Владата на Рeпублика Македонија донесе уредба за формата и содржината, начинот на примената и постапката за доделување на националниот промотивен знак „Macedonian sun”.

Required documents

Правното и физичкото лице кое е заинтересирано за добивање на националниот промотивен знак “Macedonian sun” поднесува барање до Институтот за стандардизација на Република Македонија (во натамошниот текст: Институтот).

Commissions

Листа комисии поварзани со Националниот промотивен знак „Macedonian sun”.

Experts

Табела со експерти - Macedonian sun.

Complaints

Жалби - Macedonian sun.

Logo

Националниот промотивен знак „Macedonian sun“ се состои од: симбол, основа со рамка и ознака.

Holder list - Macedonian sun

Коплетна листа на иматели на ознака за квалитет Macedonian sun