Standardization Institute
of the Republic of Macedonia
Search in catalogue
Buy ISO Standards

 

Search results:

Home » Standardization » Technical committees » Search results:

Number:       TC:       Stage code:      


ICS:            Subsector      


Standard reference
Stage code
TC
Opening date
Closing date
ИСРМ ТК 21
2017-12-30
2018-04-01
CLC/FprTR 50658
Системи за управување и полагање кабли (CMS) кои обезбедуваат поддршка за кабли со вградена противпожарна отпорност
Cable management systems (CMS) providing support for cables with intrinsic fire resistance
ИСРМ ТК 5
2018-02-28
2018-04-01
CEN/TR 15419:2017
Заштитна облека - Упатство за избор, примена, заштита и одржување на облека за заштита од хемикалии
Protective clothing - Guidelines for selection, use, care and maintenance of chemical protective clothing
ИСРМ ТК 34
2018-01-30
2018-04-30
CEN/TR 17167:2018
Комуникациски системи за броила - Придружени ТИ на ЕN 13757-2,-3 и -7, примери и дополнителни информации
Communication system for meters - Accompanying TR to EN 13757-2,-3 and -7, Examples and supplementary information
ИСРМ ТК 5
2018-02-28
2018-04-01
EN 1073-1:2016/AC:2016
Облека за заштита од цврсти честички во воздухот вклучувајќи и радиоактивна контаминација - Дел 1: Барања и методи за испитување на заштитна облека со систем на вентилација со компримиран воздух, за заштита на телото и респираторен систем
Protective clothing against solid airborne particles including radioactive contamination - Part 1: Requirements and test methods for compressed air line ventilated protective clothing, protecting the body and the respiratory tract
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
prEN 1175
Безбедност на индустриски возила – Електрични/електронски барања
Safety of industrial trucks - Electrical/electronic requirements
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-04-01
EN 12014-2:2017
Прехранбени производи – Определување содржина на нитрати и/или нитрити – Дел 2: HPLC/IC метод за определување на содржина на нитрати кај зеленчук и производи од зеленчук
Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 2: HPLC/IC method for the determination of nitrate content of vegetables and vegetable products
ИСРМ ТК 6
2018-03-05
2018-04-05
prEN 12016
Електромагнетна компатибилност - Стандард за група производи за лифтови, ескалатори и подвижни патеки - Имунитет
Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Immunity
ИСРМ ТК 8
2018-02-28
2018-04-01
prEN 12953-5
Котли со пламена цевка - Дел 5: Инспекција при конструкција, документирање и означување на делови од котли под притисок
Shell boilers - Part 5: Inspection during construction, documentation and marking of pressure parts of the boiler
ИСРМ ТК 8
2018-02-28
2018-04-01
prEN 13031-1
Оранжерии: Проектирање и изведба - Дел 1: Комерцијално произведени оранжерии
Greenhouses: Design and Construction - Part 1: Commercial production greenhouses
ИСРМ ТК 8
2018-02-28
2018-04-01
prEN 13141-1
Вентилација на објекти - Тестирање на карактеристики на компоненти/производи за вентилација на индивидуални станбени објекти - Дел1: Надворешни и внатрешни поставени елементи за транспорт на воздух
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 1: Externally and internally mounted air transfer devices
ИСРМ ТК 8
2018-02-28
2018-04-01
prEN 13141-5
Вентилација на објекти - Тестирање на карактеристики на компоненти/производи за вентилација на индивидуални станбени објекти - Дел 5: Заштитени и кровни крајни елементи за исфрлање на воздух
Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 5: Cowls and roof outlet terminal devices
ИСРМ ТК 5
2018-02-28
2018-04-01
EN 13277-8:2017
Заштитна опрема за боречки вештини - Дел 8: Дополнителни барања и методи за испитување штитници за лице во карате
Protective equipment for martial arts - Part 8: Additional requirements and test methods for karate face protectors
ИСРМ ТК 5
2018-02-28
2018-04-01
EN 13329:2016+A1:2017
Ламинатни подни простирки - Елементи со површински слој базиран на аминопластични термостабилизирани смоли - Спецификации, барања и методи на испитување
Laminate floor coverings - Elements with a surface layer based on aminoplastic thermosetting resins - Specifications, requirements and test methods
ИСРМ ТК 5
2018-02-28
2018-04-01
EN 13553:2017
Отпорни подни простирки – Поливинилхлоридни подни простирки наменети за специјални влажни простори-Спецификација
Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings for use in special wet areas - Specification
ИСРМ ТК 34
2018-01-30
2018-04-30
prEN 13757-4
Комуникациски систем за мерачи и далечинско читање на мерачи - Дел 4: Безжично читање на мерачи (Радиочитање на мерачи за оперирање во SRD интервал)
Communication systems for meters - Part 4: Wireless M-Bus communication
ИСРМ ТК 5
2018-02-28
2018-04-01
EN 14041:2018
Отпорни, текстилни, ламинатни и модуларни повеќеслојни подни простирки - Основни карактеристики
Resilient, textile, laminate and modular multilayer floor coverings - Essential characteristics
ИСРМ ТК 8
2018-02-28
2018-04-01
prEN 14134
Вентилација на објекти - Тестирање на карактеристики и контрола на системи за вентилација на индивидуални станбени куќи
Ventilation for buildings - Performance testing and installation checks of residential ventilation systems
ИСРМ ТК 8
2018-02-28
2018-04-01
prEN 14419
Цевки за централизирано греење - Затворени единечни и довцевководни системи за директно положување на топловодни мрежи – Системи за набљудување
District heating pipes - Bonded single and twin pipe systems for buried hot water networks - Surveillance systems
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
EN 1459-2:2015+A1:2018
Товарни возила за нерамни терени - Барања за безбедност и верификација - Дел 2: Товарни возила со ротирачки променлив дофат
Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 2: Slewing variable-reach trucks
ИСРМ ТК 10
2018-02-28
2018-04-01
prEN 1459-7
Товарни возила за нерамни терени - Барања за безбедност и верификација - Дел 7: Метода на тестирање и определување на емисија на бучавост
Rough-terrain trucks - Safety requirements and verification - Part 7: Test method and determination of noise emission

228 found, page 1 from 12 Print search result        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7