Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards


Почитувани корисници,

Изготвивме анкетен лист со цел следење на информации кои сакаме да ги добиеме од Ваша страна за согледување дали нашата организација ги исполнува Вашите барања, како и подобрување на услугите кои ИСРМ ги испорачува до Вас.

повеќе ...
 

Институт за стандардизација на Република Македонија

Насловна » Добродојдовте во Институтот за стандардизација на Република Македонија
Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.

Новости

Jавна расправа по Македонски проекти

Погледнете го видеото: Упатство за коментари кон содржината на нацрт македонските стандарди

Целта на јавната расправа е да им се овозможи на сите заинтересирани страни а особено на малите и средни претпријатија (МСП) учество во процесот на стандардизација, преку гласање и поднесување на коментари кон содржината на нацрт македонските проекти. Рокот за гласање и поднесување коментари е определен со датумите “Почеток“ односно “Крај на гласање“. Македонските проекти се достапни преку доленаведениот линк: видете ги сите проекти (prМКС) на jавна расправа.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Се додека за соодветниот проект е отворена јавната расправа можете да извршите бришење и/или промена на Вашиот претходно зададен глас, следствено можете да продолжите со поднесување на нови коментари, бришење на старите и/или измена или дополна на претходно поднесените. Сите претходно поднесени коментари како и даденото гласање во овој случај се видливи.

 

Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ Совет
2018-01-30
2018-03-01
EN 50131-6:2017
Алармни системи - Системи за натрапници и задржување - Дел 6: Напојување (идентичен со EN 50131-6:2008)
Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 6: Power supplies
ИСРМ ТК 13
2018-02-28
2018-05-30
ISO/DIS 18363-2; prEN ISO 18363-2
Масти и масла од животинско и растително потекло - Определување на масно-киселински врзани хлоропропандиоли (MCPDs) и глицидол со GC/MS- Дел 2:Метод со бавна алкална трансестерификација за 2-MCPD, 3-MCPD и глицидол
Animal and vegetable fats and oils - Determination of fatty-acid-bound chloropropanediols (MCPDs) and glycidol by GC/MS - Part 2: Method using slow alkaline transesterification and measurement for 2-MCPD, 3-MCPD and glycidol (ISO/DIS 18363-2:2017)
ИСРМ ТК 31
2017-11-30
2018-03-30
EN 62442-2:2014/prA1:2017
Енергетски карактеристики на контролни уреди за сијалици - Дел 2:Контролни уреди за сијалици со електрично празнење низ гасови ( не вклучувајќи флуоресцентни сијалици) со висок интензитет - Мерни методи за определување на ефикасноста на контролните уреди
Energy performance of lamp controlgear - Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear