Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Линкови кон владини тела

Поважни линкови до Владини тела vlada.mk/ministerstva

 

- Министерство за одбрана                                                           - Министерство за труд и социјална политика

   ул."Орце Николов" бб, 1000 Скопје                                                 ул. "Даме Груев"  бр.14, 1000 Скопје

  ✆  +389 (0)2  3 119 577                                                                      +389 (0)2 3 117 288

    www.morm.gov.mk                                                                              http://www.mtsp.gov.mk/

 

- Министерство за внатрешни работи                                    - Министерство за финансии

   ул."Димче Мирчев" бр.9, 1000 Скопје                                              ул. "Даме Груев" бр.14, 1000 Скопје

     +389  (0)2  3 117 222                                                                       +389  (0)2 3 117 288

    http://www.mvr.gov.mk/                                                                         http://www.finance.gov.mk/

   

- Министерство за правда                                                             - Министерство за образование и наука 

    ул. "Димитрие Чуповски" бр. 9, 1000 Скопје                                 ул. "Мито Хаџи Василев Јасмин" бб,1000 Скопје 

   +389  (0)2  3 117  277                                                                         +389  (0)2  3 117 277

   http://www.pravda.gov.mk/                                                                   http://www.mon.gov.mk/    

 

- Министерство за надворешни работи                                   - Министерство за економија

    ул."Даме Груев" бр.14, 1000 Скопје                                                ул. "Јуриј Гагарин" бр.15, 1000 Скопје

    +389  (0)2  3 115 266                                                                         +389  (0)2  3 084 470

    http://www.mfa.gov.mk/index.php/mk/                                                http://www.economy.gov.mk/

 

- Министерство за земјоделство, шумарство                   - Министерство за транспорт и врски

  и водостопанство                                                                            ул. Плоштад Црвена Скопска општина бр.4 

   ул."Ленинова" бр.2, 1000 Скопје                                                     + 389 (0)  2  3  123 292                        

   +389 (0)  2 3 134 477                                                                          + 389  (0) 2  3  126 228

  http://www.mzsv.gov.mk/                                                                 http://mtc.gov.mk/

 

- Министерство за здраство                                                      -  Министерство за култура

  ул. ''Водњанска" бб, 1000 Скопје                                                    ул. "Ѓуро Ѓаковиќ" бр.61, 1000 Скопје

     +389 (0)2  3 147 147                                                                       +389 (0)2  3  240 555

  http://zdravstvo.gov.mk/                                                                        http://www.kultura.gov.mk/

  

- Министерство за локална самоуправа                                  - Министерство  животна средина и просторно планирање

   ул."Даме Груев" бр.14, 1000 Скопје                               ул."Дрезденска"  бр.52, 1000 Скопје

     +389 (0)2 3 106 302                                                    +389  (0)2  3  066 930

   http://mls.gov.mk/mk/                                                     http://www.moepp.gov.mk/

 

- Министерство за информатичко опшество

   ул."Мито Хаџи Василев Јасмин" бб, 1000 Скопје

     +389 (0)2  3  200 870

   http://www.mioa.gov.mk/