Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

   

                       ПРЕДНОСТИ ОД ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТАНДАРДОТ ISO 9001

 

        - Зголемување на довербата кај постоечките клиенти и стекнување на доверба кај                                                 потенцијалните клиенти. Со самото тоа сте во предност во однос на конкуренцијата

       - Зголемување на продуктивноста кај вработените 

       - Посветување кон исполнување на очекувањата на клиентите 

       - Одржување на високо ниво на квалитет на производите / услугите 

       - Зголемување на задоволноста на клиентите на долг рок 

       - Документирани докази дека зацртаното ниво на квалитет е остварено 

      -  Можности за освојување на нови пазари 

      -  Сертификат издаден од независно меѓународно тело 

      -  Зголемена конкурентност при учество на домашни и странски тендери

       

Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) организира обука за стандардот ISO 9001. Обуката ќе биде фокусирана на најновите промени кои се воведени во новата верзија на стандардот ISO 9001 која веќе во 2015 ќе се применува. Обуката е осмислена на тој начин да ви овозможи да ги примените теоретските знаење во секојдневното работење. Оваа обука е создадена да ви обезбеди нови знаења и вештини, со цел истите максимално да ги искористите во организациите.

Обуката ќе ја води сертифициран експерт Владимир Симиќ од Euroquality group, Србија, кој има повеќе од 35 години искуство во контролата на квалитетот, управувањето со квалитетот како и подобрувањето на квалитетот. Учесниците на оваа обука ќе се стекнат со сертификати.

 

                           За сите дополнителни информации ви стоиме на располагање.

 

         Лице за контакт:                                                                         телефон: 02 3 247 168 

        Ружица Јовановиќ-Малиновска                                              мобилен: 076 44 87 91

        раководител на одделение за обуки                                            email: malinovska.ruzica@isrm.gov.mk

                                                                                                      

 

Обука за ISO 9001