Институт за стандардизација на Република Македонија
Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Македонско сонценце

ПРОМОТИВЕН ЗНАК „МАКЕДОНСКО СОНЦЕНЦЕ”

Националниот промотивен знак за квалитет „Македонско сонценце“ се состои од: симбол, основа со рамка и ознака.

Националниот промотивен знак „Македонско сонценце” се применува на пакувањето и/или амбалажата и/или на самиот производот за кој е доделен.

Правното и физичкото лице кое е заинтересирано за добивање на националниот промотивен знак “Македонско сонценце” поднесува барање до Институтот за стандардизација на Република Македонија (во натамошниот текст: Институтот).

 

 

Законски одредби

Врз основа на член 24 -а став 2 од Законот за стандардизација на Република Македонија (,,Службен весник на Република Македонија‘‘ бр.54/02, 84/12, 23/13 и 41/14), Владата на Рeпублика Македонија донесе уредба за формата и содржината, начинот на примената и постапката за доделување на националниот промотивен знак „Македонско сонценце”.

Потребни документи

Правното и физичкото лице кое е заинтересирано за добивање на националниот промотивен знак “Македонско сонценце” поднесува барање до Институтот за стандардизација на Република Македонија (во натамошниот текст: Институтот).

Комисии

Листа комисии поварзани со Националниот промотивен знак „Македонско сонценце”.

Жалби

Жалби - Македонско сонценце.

Лого

Националниот промотивен знак „Македонско сонценце“ се состои од: симбол, основа со рамка и ознака.

Листа на иматели на Македонско сонценце

Коплетна листа на иматели на ознака за квалитет Македонско сонценце