Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Македонско сонценце

ПРОМОТИВЕН ЗНАК „МАКЕДОНСКО СОНЦЕНЦЕ”

Националниот промотивен знак за квалитет „Македонско сонценце“ се состои од: симбол, основа со рамка и ознака.

Националниот промотивен знак „Македонско сонценце” се применува на пакувањето и/или амбалажата и/или на самиот производот за кој е доделен.

Правното и физичкото лице кое е заинтересирано за добивање на националниот промотивен знак “Македонско сонценце” поднесува барање до Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Институтот).

 

 

Законски одредби

Врз основа на член 24 -а став 2 од Законот за стандардизација на Република Северна Македонија (,,Службен весник на Република Северна Македонија‘‘ бр.54/02, 84/12, 23/13 и 41/14), Владата на Република Северна Македонија донесе уредба за формата и содржината, начинот на примената и постапката за доделување на националниот промотивен знак „Македонско сонценце”.

Потребни документи

Правното и физичкото лице кое е заинтересирано за добивање на националниот промотивен знак “Македонско сонценце” поднесува барање до Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Институтот).

Комисии

Листа комисии поварзани со Националниот промотивен знак „Македонско сонценце”.

Жалби

Жалби - Македонско сонценце.

Лого

Националниот промотивен знак „Македонско сонценце“ се состои од: симбол, основа со рамка и ознака.

Листа на иматели на Македонско сонценце

Коплетна листа на иматели на ознака за квалитет Македонско сонценце