Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Структура

Собранието на ИСРМ го сочинуваат членките на ИСРМ и претставниците на основачот. Советот на ИСРМ е основан со одлука на Собранието на ИСРМ. Советот на ИСРМ е составен од девет члена и тоа: три претставници на основачот, четири претставници од членките на ИСРМ, еден претставник од вработените во ИСРМ и претседателот на Собранието на ИСРМ.

 

Директорот на ИСРМ е орган на раководење на ИСРМ. Надлежностите на Собранието на ИСРМ, Советот на ИСРМ и директорот на ИСРМ подетално се пропишани во Статутот на ИСРМ. ИСРМ го спроведува системот за стандардизација во Република Македонија преку подготвување, усвојување и промовирање на македонските стандарди и други стандардизациски документи, претставување, координација и учество во работата на меѓународните и европските тела за стандардизација.

 

ИСРМ дава инормации за македонските, европските и меѓународните стандарди од базата, врши продажба на стандарди и издава стандардизациски публикации.