Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Членство

Секоја заинтересирана страна може да биде член на ИСРМ.
Согласно член 18 од Законот за стандардизација, сите заинтересирани правни лица може да поднесат пријава за членство во ИСРМ заради остварување на нивните интереси во врска со македонската национална стандардизација.


Членството во ИСРМ се стекнува врз основа на писмена пријава – Пристапница за членство во ИСРМ и доказ за платена членарина. Во пристапницата, правните лица треба да овластат претставник кој мора да биде во работен однос на неопределено време кај пријавениот член.


Пристапницата за членство во ИСРМ се доставува во писмена форма до ИСРМ.

 

Со цел на остварување на што поуспешна врска помеѓу стандардизацијата и економијата, од особен значај и интерес е и вклучувањето на македонските претпријатија и другите економски субјекти во работата на ИСРМ Техничките комитети.
 Бидејќи основниот принцип е :
„ Учествувај и биди информиран“
Секоја заинтересирана страна може да учествува во работата на ИСРМ Техничките комитети преку пополнување на Пријава за членство во ИСРМ ТК и нејзина достава во писмена форма до просториите на ИСРМ. Освен пријава за членство во ИСРМ ТК потребно е да се пополни и CV кое е достапно во прилог на овој документ подоле во текстот.

 

Членство во ИСРМ ТК

Членство во ИСРМ