Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Права и обврски на членките на ИСРСМ

Членката има право да:

 • учествува на седниците на Собранието и да го оставрува своето право на глас во согласност со Деловникот за работа на Собранието;
 • учествува во работата на органите и техничките работни тела на ИСРСМ;
 • дава иницијативи за остварување на работите и задачите на Собранието на ИСРСМ;
 • учествува во изборот на преставниците во Советот на ИСРСМ;
 • биде избрана за претставник во Советот на ИСРСМ;
 • биде редовно известена за активностите на ИСРСМ;
 • го добива без надоместок Гласилото на ИСРСМ;
 • добива попуст при купување македонски стандарди;
 • добива попуст за определени услуги на ИСРСМ;
 • добива попуст за котизациите за семинарите и советувањата што ги организира ИСРСМ;
 • добива Годишен извешај за работата на ИСРСМ.

 

Членката има обврска да:

 • ги почитува Законот за стандардизација, Статутот, одлуките и интерните акти што ги донеле органите на Институтот;
 • ја плаќа редовно годишната членарина;
 • ги стави на располагање сите информации кои се потребни за работа на Институтот.

 

Висината на членарината ја определува Советот на ИСРСМ врз основа на следните критериуми:

 • за правните лица - во зависност од природата на дејноста, годишниот бруто/нето приход и бројот на вработени во правното лице;
 • за физички лица - во процент од просечната бруто плата во Република

 

Членарината се плаќа еднаш годишно, најдоцна до 30 мај во тековната година за тековната година.