Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Семинари и работилници

Работилница на тема “Подобрување на квалитет на воздухот со помош на стандарди“

Институт за Стандардизација на Република Северна Македонија на 03 Јуни 2019 одржа работилница под наслов “Подобрување на квалитет на воздухот со помош на стандарди“

TAIEX работилница на тема "Спроведување на правата од индустриска сопственост, преку употреба на стандарди"

На 30 и 31 Март 2017 година во хотелот Арка во Скопје се одржа работилница "Спроведување на правата од индустриска сопственост, преку употреба на стандарди"

Семинар за “Стандардизација и CE-ознака за врати и прозорци”

- 9 ти Мај - Хотел TCC Grand Plaza, Скопје и - 12ти Мај - Хотел Епинал, Битола

Хармонизација на националната со европската стандардизација и имплементација на усвоените европски стандарди во областа на металургија во Република Северна Македонија

На 8-ми април во Стопанската комора на Македонија, во организација на Здружението на металургија и Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија, а со поддршка од Сојузот на металурзи на Македонија се одржа тематска презентација посветена на "Хармонизација на националната со европската стандардизација и имплементација на уссвоените европски стандарди во областа на металургија во Република Северна Македонија"

Опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери - стандардизација и регулатива

Институтот за Стандардизација на Република Mакедонија во соработка со Стопанската комора на македонија организираа тематска презентација на тема: "опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери"- стандардизација и регулатива која се одржа во Стопанската комора на Република Северна Македонија на ден 24 април 2015 година

TAIEX работилница - Стандарди за тутунски производи

ИСРСМ во соработка со ЕК организираше работилница на тема Стандарди за тутунски производи која се одржа на 15 мај 2013 година во хотел Арка Скопје

Работилница за учество на Техничките комитети на ИСРСМ во работата на CEN/CENELEC

ИСРСМ во соработка со Европската комисија преку инструментот TAIEX организираше Работилница во врска со учеството на ИСРСМ ТК во работата на CEN/CENELEC Техничките комитети („Workshop on Participation of ISRM Technical Committees in the work of CEN/CENELEC Technical Committees“). Работилницата се одржа во Скопје, во периодот од 12-13 април, 2010 година. На истата присуствуваа претседатели и членови на ИСРСМ ТК, како и техничките секретари на ИСРСМ ТК.

ISO/ISRM Семинар за подигање на свеста за безбедност на храната

Во соработка со Меѓународната организација за стандардизацијa – ISO, ИСРСМ организираше семинар за подигање на јавната свест за стандардот ISO 22000- Системи за управување со безбедност на храната, одржан во Скопје во периодот од 14 - 15 септември 2009 година. Семинарот го посетија 29 учесници – претставници од производството, образовните институции и владини тела.

Експертска мисија за националните параметри на Еврокод 7

ИСРСМ во соработка со Европската комисија преку инструментот TAIEX организираше Експертска мисија („Expert Mission on Nationally Determined Parameters to Eurocode 7“). Работилницата се одржа на Градежен факултет, во периодот од 17-20 мај 2010 година. На истата присуствуваа членови на ИСРСМ ТК30, ИСРСМ ТК 11 и членови на ИСРСМ ТК30/РГ 7, како и техничкот секретар на ИСРСМ ТК 30.

ИСРСМ во соработка со Истражувачкиот технолошки центар од Нови Сад организираше четридневен инструктивен семинар

-Во периодот од 17-20 јуни 2009 година во Охрид, ИСРСМ во соработка со Истражувачкиот технолошки центар од Нови Сад организираше четридневен инструктивен семинар

Развивање на стратегија за стандардизација за вклучување на сите заинтересирани страни

ИСРСМ во рамките на регионалниот проект за инфраструктура на квалитет CARDS 2002, организираше семинар на тема: “Развој на стратегија за стандардизација за поттикнување на сите заинтересирани страни да се вклучат во стандардизацијата”. Семинарот се одржа во периодот од 24-25 јануари, 2006 година. На семинарот присуствуваа претставници од националните тела за стандардизација на: Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија.

ИСРСМ во соработка со Стопанската комора организираше состанок за досегашната постапка за имплементација на европските хармонизирани стандарди за глинените производи. 02.06.2009

ИСРСМ во соработка со Стопанската комора организираше состанок за досегашната постапка за имплементација на европските хармонизирани стандарди за глинените производи. Состанокот се одржа во просториите на фабриката Тондах Македонија - Виница, на 02 јуни, 2009 година. На истата присуствуваа членови на ИСРСМ ТК 25.

Хармонизација на националната со европската стандардизација и имплементација на усвоените европски стандарди во градежништвото и производството на градежни материјали во Р.Македонија

ИСРСМ во соработка со Европската комисија преку инструментот TAIEX организираше работилница за "CE означување – твојот производ на европскиот пазар" во периодот од 11-12 ноември 2010 година, одржан во хотел Арка, Скопје; На истата присуствуваа околу 80 заинтересирани страни од индустријата, министерствата како и вработените на ИСРСМ.

ИСРСМ ТК 30 "Еврокодови" 16.11.2007

ИСРСМ организираше работилница на тема модалитети за поефикасно имплементирањe на еврокодовите како национални правилници, а воедно и седница на техничкиот комитет ИСРСМ ТК 30 „Еврокодови„ со присуство на членовите на работните групи. Работилницата се одржа на Градежен факултет, на 16 ноември, 2007 година.

Тематска презентација ИСРСМ ТК 24 Бетон и преизводи од бетон. Хармонизација на националната со Европската стандардизација

ИСРСМ организираше тематска презентација на тема Бетон и производи од бетон – Хармонизација на националната со европската стандардизација. Презентацијата се одржа во Клуб на пратеници, на 18 јуни, 2008 година. На истата присуствуваа членови на ИСРСМ ТК 24.

Работилница за известување и застој на процедури ИНТ MARKT 41999

ИСРСМ во соработка со Европската комисија преку инструментот TAIEX организираше Работилница во врска со процедурите за нотификација и мирување („Workshop on Notification and standstill procedures“). Работилницата се одржа во Скопје, на 28 јуни 2010 година. На истата присуствуваа техничките секретари на ИСРСМ ТК и вработените од Инфоцентарот на ИСРСМ

Обука за стандардот ISO/IEC 27001

Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) организира обука за стандардот ISO 27001 - Системи за управување со безбедност на информации.

TAIEX работилница за управување на човечки ресурси 14 ноември 2014 година

TAIEX организира работилница за управување на човечки ресурси во областа на стандардизацијата, организирана во соработка со Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија. Работилницата ќе се одржи во хотел Арка, Скопје на 14 ноември 2014 година со почеток во 09.00 часот.

РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: РЕГУЛАТИВА И СТАНДАРДИ ЗА ЗАБРАНЕТИ СУПСТАНЦИ ВО ТЕКСТИЛОТ И КОЖАТА И НИВНИТЕ ПРОИЗВОДИ

ИСРСМ ПРЕКУ КОРИСТЕЊЕ НА ИНСТРУМЕНТОТ TAIEX ОРГАНИЗРА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: РЕГУЛАТИВА И СТАНДАРДИ ЗА ЗАБРАНЕТИ СУПСТАНЦИ ВО ТЕКСТИЛОТ И КОЖАТА И НИВНИТЕ ПРОИЗВОДИ

ИСРСМ преку користење на инструментот TAIEX организра работилница на тема: СТАНДAРДИ ЗА ТУТУНСКИ ПРИЗВОДИ САМОГАСЕЧКИ ЦИГАРИ И ВО МАКЕДОНИЈА

ИСРСМ преку користење на инструментот TAIEX организра работилница на тема: СТАНДAРДИ ЗА ТУТУНСКИ ПРИЗВОДИ На оваа работилница акцентот ќе биде ставен на новите LIP( low ignition propensity) стандaрди за цигари, законската регулатива во Македнија и Европа, планираните измени на европските директиви за безбедност на производите (Directive 2001/95/EC) и маркетинг на тутунските производи (Directive 2001/37/EC).

Семинар на тема Стандарди, квалитет и глобална конкурентност

Институтот за Стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) организира еднодневен семинар на тема „Стандарди, квалитет и глобална конкурентност“

Тематска презентација на ИСРСМ ТК 11 Геотехника-хармонизација на националната со европската стандардизација

ИСРСМ во соработка со Европската комисија преку инструментот TAIEX организираше Тематска презентација на ИСРСМ ТК 11: Геотехника – хармонизација на националната со европската стандардизација. Презентацијата се одржа во ¬х. Континентал на 30 ноември, 2010 година. На истата присуствуваа членови на ИСРСМ ТК 11.

ИСРСМ во соработка со Стопанската комора организираше работилница за имплементација на усвоените европски стандарди во градежништвото и производството на градежни материјали во Република Северна Македонија.

ИСРСМ во соработка со Стопанската комора организираше работилница за имплементација на усвоените европски стандарди во градежништвото и производството на градежни материјали во Република Северна Македонија. Работилницата се одржа во Стопанската комора, на 17 март, 2011 година. На истата присуствуваа членови на ИСРСМ ТК 24.

Работилница за Национално детерминирани параметри во рамките на еврокод стандардите за дизајн во градежништвото INT MARKT 31585

ИСРСМ ТК 30 преку Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија во соработка со Европската комисија за користење на инструментот “Technical Assistance Information Exchange Instrument” (TAIEX), на 6-7 мај 2009 година во Скопје одржа работилница на тема: „Национално детерминирани параметри во рамките на еврокодовите - стандарди за проектирање во градежништвото“.

Работилница за CE означување -вашиот производ на Европскиот пазарот

ИСРСМ во соработка со Европската комисија преку инструментот TAIEX организираше работилница за "CE означување – твојот производ на европскиот пазар" во периодот од 11-12 ноември 2010 година, одржан во хотел Арка, Скопје; На истата присуствуваа околу 80 заинтересирани страни од индустријата, министерствата како и вработените на ИСРСМ.