Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Програма и извештај за работа на ИСРМ

Издавањето на Програмата за работа е обврска која организациите за стандардизација ја преземаат со прифаќање на Кодексот на добра пракса за подготовка, усвојување и примена на стандардите. Прифаќањето на наведениот Кодекс е утврдено со Договорот за технички бариери во трговијата на Светската трговска организација (WTO/ TBT). Програмата за усвојување на македонски стандарди (во натамошниот текст Програма) ја содржи листата на сите стандардизациски проекти коишто се подготвуваат на предлог на владини тела, стопански субјеки, технички тела на ИСРМ и други заинтересирани страни. Како приоритет Програмата ги содржи сите нови нацрт европски стандарди, кои како обврска која Институтот ја има кон европските тела за стандардизација мора да бидат усвоени како македонски.

 

На предлог на Советот на ИСРМ, Собранието на ИСРМ го разгледува и усвојува годишниот извештај на работа Институтот за стандардизација на Република Македонија

Програма за работа на ИСРМ

Извештај за работа на ИСРМ