Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Контакт со вработени

ДИРЕКТОР
Џеват Кицара
 + 389 (0)2 3247 150
     + 389 75 44 46 23
     
Советник за административни работи      
Елизабета Каранфиловска
Тел. + 389 (0)2 3247 150    +389 (0)2 3247 3247 172  +389 (0)2 3247 174
   
        
СЕКТОР ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

*Раководител на Сектор за стандардизација                   

Соња Черепналковска 
Тел. + 389 (0)2 3247 152  

cerepnalkovska.sonja@isrm.gov.mk        

 
 Oдделение за поддршка на работата на технички комитети од областа на општа стандардизација
 
Раководител на одделение за поддршка на работата на технички комитети од областа на општа стандардизација
(Заменик на лице за комуникација со граѓани кои имаат одреден вид и степен на попреченост)
Сузана Ивановска
Тел. + 389 (0)2 3247 170
 
 1. Советник за поддршка на работата на технички комитети од областа на машинство и сообраќај 
     м-р Горан Плетварски
     Tел. + 389 (0)2 3247 165
pletvarski.goran@isrm.gov.mk

 2. Советник за поддршка на работата на технички комитети од областа на хемија, текстил, земјоделие, прехрана
  Весна Поповска 
Дипломиран инженер технолог 
Тел. + 389 (0)2 3247 171
          
3. Советник за поддршка на работата на технички комитети од областа на заштита на животна средина 
 Виолета Шареска Ѓаковска 
Дипломиран машински инженер
Тел.+389 (0)2 3247 179
 
4. Советник за поддршка на работата на технички комитети од областа на рударство и металургија и градежништво
 Вилијам Христовски
Тел. + 389 (0)2 3247 162
              
5. Советник за поддршка на работата на технички комитети од областа на хоризонтални општи стандарди (квалитет, безбедност, здравје)
Орхидеја Шутарова
Дипломиран машински инженер
Тел. + 389 (0)2 3247 167

6.Советник за поддршка за стандарди каде нема технички комитети
м-р Велибор Тасевски
Магистер по географски науки
Тел. +389 (0)2 3247 164
 
 
Одделение за поддршка на работата на технички комитети од областа на стандарди од електротехника
 
Раководител на одделение за поддршка на работата на технички комитети од областа на  стандарди од електротехника
Антовска Хаџиевска Лилјана
Дипломиран електро инженер
Тел. + 389 (0)2 3247 163
 
1. Советник за поддршка за стандарди од областа на електротехника и информатика
 Катерина Јовановска
Дипломиран професор по географија
Тел. + 389 (0)2 3247 154
 
2. Советник за поддршка за стандарди од областа на електроника и телекомуникации
  Валентина Арсовска
Дипломиран машински инженер
Тел. +389 (0)2 3247 160
 
3.Советник за поддршка за стандарди од електротехника и телекомуникации каде нема технички комитети
Мартин Арсов
 
 
 
СЕКТОР ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА
 
Одделение за менаџмент на сертификациони процеси
 
Раководител на одделение за менаџмент на сертификацискиот процес       
Жаклина Сековска 
Тел. + 389 (0)2 3247 166
 
1. Советник за менаџмент со компетенции
  Маја Дојчиновска Колиќ 
 Дипломиран машински инженер
Тел. +389 (0)2 3247 157
 

СЕКТОР ЗА ПРОМОЦИЈА И РАЗВОЈ НА СТАНДАРДИ

Одделение за соработка со клиенти 

Раководител на одделение за соработка со клиенти 

Д-р Ружица Јовановиќ Малиновска

Доктор на природни науки од областа на биотехнологија

Тел. +389 (0)2 3247 168

malinovska.ruzica@isrm.gov.mk

 

1. Советник за информации

м-р Тина Анастасова

Магистер по економски науки 

Тел. +389 (0)2 3247 172

anastasova.tina@isrm.gov.mk

 

Одделение за податоци за стандарди и техничко уредување

1.Советник за податоци за стандарди и техничко уредување 

Тоде Темов

Дипломиран инженер 

Тел. +389 (0)2 3247 174

temov.tode@isrm.gov.mk
 

- Самостоен референт за податоци за стандарди и техничко уредување 

Маја Салвани

Тел.+ 389 (0)2 3247 154

 salvani.maja@isrm.gov.mk

  

СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ
 
Одделение за финансиски прашања
 
Раководител на одделение за финансиски прашања
Цветлана Деленикова 
Тел. + 389 (0)2 3247 156
delenikova.cvetlana@isrm.gov.mk
 
             
Самостоен референт - Благајник
Зоран Цоковски
Тел. + 389 (0)2 3247 158
cokovski.zoran@isrm.gov.mk
 
                       

Одделение за правни и општи работи и човечки ресурси

1. Советник за правни работи

(Лице за комуникација со граѓани кои имаат одреден вид и степен на попреченост)
 Величковска Виолета

Тел. + 389 (0)2 3247 155
velickovska.violeta@isrm.gov.mk
 
Офицер за заштита на лични податоци

 
- Самостоен референт– Архивар
Ал Барагони Мелат

Тел. + 389 (0)2 3247 161
 
 
- Хигиеничар
 Јордановска Снежана 
 Тел.+ 389 (0)2 3247 162