Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Контакт со вработени

ДИРЕКТОР
Џеват Кицара
 + 389 (0)2 3247 150
     
Советник за административни работи      
Каранфиловска Елизабета
Тел. + 389 (0)2 3247 150
   
        
СЕКТОР ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

*Раководител на Сектор за стандардизација                   

Черепналковска Соња
Тел. + 389 (0)2 3247 152  

cerepnalkovska.sonja@isrm.gov.mk        

 
 Oдделение за поддршка на работата на технички комитети од областа на општа стандардизација
 
Раководител на одделение за поддршка на работата на технички комитети од областа на општа стандардизација
(Заменик на лице за комуникација со граѓани кои имаат одреден вид и степен на попреченост)
Ивановска Сузана
Тел. + 389 (0)2 3247 170
 
 1. Советник за поддршка на работата на технички комитети од областа на машинство и сообраќај 
     м-р Плетварски Горан
     Tел. + 389 (0)2 3247 165
pletvarski.goran@isrm.gov.mk

 2. Советник за поддршка на работата на технички комитети од областа на хемија, текстил, земјоделие, прехрана
Поповска Весна 
Дипломиран инженер технолог 
Тел. + 389 (0)2 3247 171
          
3. Советник за поддршка на работата на технички комитети од областа на заштита на животна средина 
Шареска Ѓаковска Виолета 
Дипломиран машински инженер
Тел.+389 (0)2 3247 179
 
4. Советник за поддршка на работата на технички комитети од областа на рударство и металургија и градежништво
Христовски Вилијам
Тел. + 389 (0)2 3247 170
              
5. Советник за поддршка на работата на технички комитети од областа на хоризонтални општи стандарди (квалитет, безбедност, здравје)
Шутарова Орхидеја
Дипломиран машински инженер
Тел. + 389 (0)2 3247 162

6.Советник за поддршка за стандарди каде нема технички комитети
м-р Тасевски Велибор
Магистер по географски науки
 
 
 
Одделение за поддршка на работата на технички комитети од областа на стандарди од електротехника
 
Раководител на одделение за поддршка на работата на технички комитети од областа на  стандарди од електротехника
Антовска Хаџиевска Лилјана
Дипломиран електро инженер
Тел. + 389 (0)2 3247 163
 
1. Советник за поддршка за стандарди од областа на електротехника и информатика
Јовановска Катерина
Дипломиран професор по географија
Тел. + 389 (0)2 3247 155
 
2. Советник за поддршка за стандарди од областа на електроника и комуникации
Арсовска Валентина
Дипломиран машински инженер
Тел. +389 (0)2 3247 160
 
3.Советник за поддршка за стандарди од електротехника и телекомуникации каде нема технички комитети
Арсов Мартин
 
 
 
СЕКТОР ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА
 
Одделение за менаџмент на сертификациони процеси
 
Раководител на одделение за менаџмент на сертификацискиот процес       
Сековска Жаклина
Тел. + 389 (0)2 3247 166
 
1. Советник за менаџмент со компетенции
Дојчиновска Колиќ Маја
Тел. +389 (0)2 3247 157
 

СЕКТОР ЗА ПРОМОЦИЈА И РАЗВОЈ НА СТАНДАРДИ

Одделение за соработка со клиенти 

Раководител на одделение за соработка со клиенти 

Д-р Ружица Јовановиќ Малиновска

Доктор на природни науки од областа на биотехнологија

Тел. +389 (0)2 3247 168

malinovska.ruzica@isrm.gov.mk

 

1. Советник за информации

м-р Тина Анастасова

Магистер по економски науки 

Тел. +389 (0)2 3247 172

anastasova.tina@isrm.gov.mk

 

Одделение за податоци за стандарди и техничко уредување

1.Советник за податоци за стандарди и техничко уредување 

Тоде Темов

Дипломиран инженер 

Тел. +389 (0)2 3247 174

temov.tode@isrm.gov.mk
 

- Самостоен референт за податоци за стандарди и техничко уредување 

Маја Салвани

Тел.+ 389 (0)2 3247 154

 salvani.maja@isrm.gov.mk

  

СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ
 
Одделение за финансиски прашања
 
Раководител на одделение за финансиски прашања
Деленикова Цветлана
Тел. + 389 (0)2 3247 156
delenikova.cvetlana@isrm.gov.mk
 
             
Самостоен референт - Благајник
Цоковски Зоран
Тел. + 389 (0)2 3247 158
cokovski.zoran@isrm.gov.mk
 
                       

Одделение за правни и општи работи и човечки ресурси

1. Советник за правни работи

(Лице за комуникација со граѓани кои имаат одреден вид и степен на попреченост)
 Величковска Виолета

Тел. + 389 (0)2 3247 155
velickovska.violeta@isrm.gov.mk
 
Офицер за заштита на лични податоци

 
- Самостоен референт– Архивар
Ал Барагони Мелат

Тел. + 389 (0)2 3247 161
 
 
- Хигиеничар
 Јордановска Снежана 
 Тел.+ 389 (0)2 3247 162