Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Контакт со вработени

ДИРЕКТОР
Давчев Љупчо
 + 389 (0)2 3247 150
     
Советник за административно работење           
Каранфиловска Елизабета
Тел. + 389 (0)2 3247 150
   

         

СЕКТОР ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

♦ Раководител на Сектор за стандардизација                   

Черепналковска Соња
Тел. + 389 (0)2 3247 152  

cerepnalkovska.sonja@isrm.gov.mk        

 
 Oдделение за стандарди
♦ Раководител на одделение за стандарди
   Заменик на лице за комуникација со граѓани кои имаат одреден вид и степен на попреченост
Ивановска Сузана
Тел. + 389 (0)2 3247 170
 
 1. Стручен соработник за машинство и сообраќај
Плетварски Горан
Tел. + 389 (0)2 3247 165
pletvarski.goran@isrm.gov.mk

 2. Стручен соработник за хемија,текстил земјодeлство и прехрана
Поповска Весна
Тел. + 389 (0)2 3247 171
          
3. Стручен соработник за заштита на животна средина
Шареска Ѓаковска Виолета 
Тел.+389 (0)2 3247 179
 
4. Стручен соработник за рударство и металургија
Христовски Вилијам
Тел. + 389 (0)2 3247 170
              
 
5. Стручен соработник за хоризонтални општи стандарди
Шутарова Орхидеја
Тел. + 389 (0)2 3247 162
 
 
  Одделение за стандарди од електротехника
 ♦ Раководител на одделение за стандарди од електротехника
Антовска Хаџиевска Лилјана
Тел. + 389 (0)2 3247 163
 
1. Стручен соработник за електротехника и информатика
Јовановска Катерина
Тел. + 389 (0)2 3247 155
 
2. Стручен соработник за електроника и телекомуникации
Арсовска Валентина
Тел. +389 (0)2 3247 160
 
 
 СЕКТОР ЗА СЕРТИФИКАЦИЈА    
♦ Раководител на одделение за менаџмент на сертификациони процеси              
Сековска Жаклина
Тел. + 389 (0)2 3247 166
 
Стручен соработник за менаџмент за компетенции
Дојчиновска Колиќ Маја
Тел. +389 (0)2 3247 157
 

 

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИИ И ОБУКИ

Одделение за издавачка дејност и библиотекарство

Стручен соработник за издавачка дејност и библиотекарство

Темов Тоде
Тел. + 389 (0)2 3247 174

temov.tode@isrm.gov.mk

 

Самостоен референт за издавачка дејност и библиотекарство

Салвани Маја

Тел.+ 389 (0)2 3247 154

 salvani.maja@isrm.gov.mk

 

Одделение за информации

Стручен соработник за информации

Анастасова Тина

Тел. + 389 (0)2 3247 154

 anastasova.tina@isrm.gov.mk

  Одделение за обуки

 Раководител на одделение за обуки
Јовановиќ-Малиновска Ружица
Тел. +389 (0)2 3247 168
             
Стручен соработник за обуки
Арсов Мартин
 
 
СЕКТОР ЗА ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ
Одделение за општи работи
Раководител на одделение за финансиски прашања
Деленикова Цветлана
Тел. + 389 (0)2 3247 156
delenikova.cvetlana@isrm.gov.mk
 
             
Самостоен референт - Благајник
Цоковски Зоран
Тел. + 389 (0)2 3247 158
cokovski.zoran@isrm.gov.mk
 
                       

Одделение за правни и општи работи

Стручен соработник за правни и кадровски работи

-Лице за комуникација со граѓани кои имаат одреден вид и степен на попреченост
 Величковска Виолета
Тел. + 389 (0)2 3247 155
velickovska.violeta@isrm.gov.mk

 
Самостоен референт– Архивар
Ал Барагони Мелат

Тел. + 389 (0)2 3247 161
 
 
 Хигиеничар
 Јордановска Снежана 
 Тел.+ 389 (0)2 3247 162