Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
  П О К А Н А  З А  О Б У К А

2019-09-26 - П О К А Н А З А О Б У К А

П О К А Н А З А О Б У К А „Толкување на стандардот МКС ISO 45001:2018 - Системи за менаџмент со безбедност и здравје при работа – Барања со упатство за употреба “ 26.09.2019 во 9 часот
15-тото Генерално Собрание на CEN/CENELEC

2019-06-07 - 15-тото Генерално Собрание на CEN/CENELEC

Во Букурешт, Романија од 5-ти до 7-ми Јуни 2019 се одржa 15-то Генерално Собрание на CEN CENELEC,
СЕДУМНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРСМ

2019-06-03 - СЕДУМНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРСМ

СЕДУМНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРСМ
ИСРСМ под покровителство на CEN и CENELEC ја потпиша декларацијата на UNECE за родово одговорни стандарди и развој на стандардите

2019-05-21 - ИСРСМ под покровителство на CEN и CENELEC ја потпиша декларацијата на UNECE за родово одговорни стандарди и развој на стандардите

ИСРСМ под покровителство на CEN и CENELEC ја потпиша декларацијата на UNECE за родово одговорни стандарди и развој на стандардите
П О К А Н А  З А  О Б У К А 
„Толкување на барањата на стандардот МКС EN ISO 9001:2015 - Системи за менаџмент со квалитет“ 
11.06.2019 во 9 часот

2019-05-20 - П О К А Н А З А О Б У К А „Толкување на барањата на стандардот МКС EN ISO 9001:2015 - Системи за менаџмент со квалитет“ 11.06.2019 во 9 часот

П О К А Н А З А О Б У К А „Толкување на барањата на стандардот МКС EN ISO 9001:2015 - Системи за менаџмент со квалитет“ 11.06.2019 во 9 часот
„Подобрување на квалитетот на воздухот со помош на стандарди”.

2019-05-19 - „Подобрување на квалитетот на воздухот со помош на стандарди”.

„Подобрување на квалитетот на воздухот со помош на стандарди”.
Отворена постапка за набавка на услуги за превод на текстови со средства од донација од Европска комисија преку CEN/CENELEC

2019-05-18 - Отворена постапка за набавка на услуги за превод на текстови со средства од донација од Европска комисија преку CEN/CENELEC

Отворена постапка за набавка на услуги за превод на текстови со средства од донација од Европска комисија преку CEN/CENELEC „COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 1268/2012 of 29 October 2012, COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 2015/2462 of 30 October 2015, FORM C – declaration of accession to specific agreement Nº SA/CEN/2019-02, FORM C – declaration of accession to specific agreement Nº SA/CENELEC/2019-02“ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ПРЕВОД, КОРЕКТУРА И ЛЕКТОРИРАЊЕ НА ТЕКСТОВИ СО СРЕДСТВА ОД ДОНАЦИЈА ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ПРЕКУ ЕВРОПСКИТЕ ТЕЛА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА CEN - CENELEC Скопје, мај 2019 година Предмет на договорот за јавна набавка се услуги за превод, коректура и лекторирање на текстови за период од една година од денот на склучување на договорот за кој се обезбедени средства-донација од Европската Комисија преку Европските тела за стандардизација (CEN-CENELEC) врз основа на FPA CEN 2014 и FPA CENELEC 2014 од 26.06.2014 и FPA/CEN/ЕFTA/2014 и FPA/ CENELEC/EFTA/2014 од 12.12.2014 и нивните амандмани, со специфични договори Nº SA/CEN/2019-02 и Nº SA/CENELEC/2019-02, односно од меѓународни организации (донатори и заемодавачи) или од трети земји за кои се пропишани посебни услови за доделување на договорите за јавна набавка. Детален опис на предметот на договорот е даден во техничката спецификација во прилог на тендерска документација. Краен рок за поднесување на понудата е 01.07.2019 година до 12:00 часот
ПОКАНА ЗА ОБУКА

2019-04-16 - ПОКАНА ЗА ОБУКА

Покана за обука „Толкување на барањата на стандардот MKС EN ISO 22000:2018 – Систем за управување со безбедноста на храната – Барања за сите организации вклучени во синџирот на храната“
ПОКАНА ЗА ОБУКА

2019-02-05 - ПОКАНА ЗА ОБУКА

Покана за обука - „Толкување на барањата на стандардот МКС EN ISO 14001:2015 - Системи за менаџмент на животна средина и препораки за негова примена“
Интервју со директорот на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија - г-дин Џеват Кицара

2019-02-05 - Интервју со директорот на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија - г-дин Џеват Кицара

Интервју со директорот на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија - г-дин Џеват Кицара - Стандардите придонесуваат за успешен развој на македонската економија
ПОКАНА ЗА ОБУКА

2019-02-03 - ПОКАНА ЗА ОБУКА

„МКС EN ISO/IEC 17025:2018- Општи барања на компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација“
Вклучување на повеќе тела за стандардизација и национални организации за животна средина во стандардизација од аспект на животна средина

2019-02-03 - Вклучување на повеќе тела за стандардизација и национални организации за животна средина во стандардизација од аспект на животна средина

Вклучување на повеќе тела за стандардизација и национални организации за животна средина во стандардизација од аспект на животна средина
Покана за обука

2019-01-09 - Покана за обука

Толкување на барањата на стандардот МКС EN ISO 9001:2015 - Системи за менаџмент со квалитет
РЕЗИМЕ ЗА ОСТВАРУВАЊАТА НА ИСРСМ ВО 2018 
И ПЛАНОВИ ЗА 2019

2019-01-09 - РЕЗИМЕ ЗА ОСТВАРУВАЊАТА НА ИСРСМ ВО 2018 И ПЛАНОВИ ЗА 2019

М-Р ЏЕВАТ КИЦАРА - ДИРЕКТОР НА ИСРСМ КРАТКО РЕЗИМЕ ЗА ОСТВАРУВАЊАТА НА ИСРСМ ВО 2018 И ПЛАНОВИ ЗА 2019
ГЛАСАЊЕ ЗА DIS ISO 23644 - Financial instrument global identifier (FIGI)

2018-12-20 - ГЛАСАЊЕ ЗА DIS ISO 23644 - Financial instrument global identifier (FIGI)

ГЛАСАЊЕ ЗА DIS ISO 23644 - Financial instrument global identifier (FIGI)
153 најдени, страна 1 од 11  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7