Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Национални анекси и Еврокодови пуштени на јавна расправа-IV група

Во рамките на Техничкиот комитет ИСРСМ ТК 40 - Еврокодови и Национални Анекси, пуштени се во јавна расправа 12 национални анекси. Националните анекси се објавени во Огласникот на ИСРСМ Јануари 2015 година. Овие национални документи пуштени се на јавна расправа до 30.04.2015.

 

Вашите забелешки и коментари можете да ги доставите до ИСРСМ. 

Контакт лице: Христовски Вилијам

e-mail. hristovski.vilijam@isrm.gov.mk

 Сите забелешки и коментари кои ќе бидат пристигнати во предвидениот период за јавна расправа ќе бидат земени во предвид и разгледани на техничкиот комитет ИСРСМ ТК 40

 

Листа на 12 национални анекси 

МКС EN 1996-1-1:2012/НА:2015 (мк) (унс)

Еврокод 6 – Проектирање ѕидани конструкции – Дел 1-1: Општи правила за ѕидани конструкции од армирана и неармирана ѕидарија - Национален анекс

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures - National annex

 

МКС EN 1996-1-2:2012/НА:2015 (мк) (унс)

Еврокод 6 – Проектирање ѕидани конструкции – Дел 1-2: Општи правила – Анализа на констукции за дејство на пожар - Национален анекс

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design - National annex

 

МКС EN 1996-2:2012/НА:2015 (мк) (унс)

Еврокод 6 – Проектирање ѕидани конструкции – Дел 2: Препораки за проектирање, избор на материјали и извршување на ѕидањето - Национален анекс

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry - National annex

 

МКС EN 1996-3:2012/НА:2015 (мк) (унс)

Еврокод 6 – Проектирање ѕидани конструкции – Дел 3: Упростени пресметковни методи за ѕидани конструкции од армирана и неармирана ѕидарија - Национален анекс

Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures - National annex

 

МКС EN 1997-1:2012/НА:2015 (мк) (унс)

Еврокод 7: Геотехничко проектирање – Дел 1:Општи правила-Национален анекс

Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules-National Annex

ICS: 91.010.30, 93.020

 

МКС EN 1998-4:2012/НА:2015 (мк) (унс)

Еврокод 8 – Проектирање конструкции отпорни на земјотрес – Дел 4: Силоси, резервоари и цевководи - Национален анекс

Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines - National annex

 

МКС EN 1998-5:2012/НА:2015 (мк) (унс)

Еврокод 8: Проектирање конструкции отпорни на земјотрес Дел 5: Темели, потпорни конструкции и геотехнички аспекти - Национален анекс

Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects - National annex

 

МКС EN 1998-6:2012/НА:2015 (мк) (унс)

Еврокод 8: Проектирање конструкции отпорни на земјотрес – Дел 6: кули, јарболи и оџаци - Национален анекс

Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys

 

МКС EN 1999-1-2:2012/НА:2015 (мк) (унс)

Еврокод 9 – Проектирање алуминиумски конструкции – дел 1-2: Анализа на констукции за дејство на пожар - Национален анекс

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design - National annex

 

МКС EN 1999-1-3:2012/НА:2015 (мк) (унс)

Еврокод 9: Проектирање алуминиумски конструкции – Дел 1-3: Конструкции склони на замор на материјалот - Национален анекс

Eurocode 9: Design of aluminium structures – Part 1-3: Structures susceptible to fatigue - National annex

 

МКС EN 1999-1-4:2012/НА:2015 (мк) (унс)

Еврокод 9 – Проектирање алуминиумски конструкции – Дел 1-4: Ладно-формирани профили за конструкција - Национален анекс

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting - National annex

 

МКС EN 1999-1-5:2012/НА:2015 (мк) (унс)

Еврокод 9 – Проектирање алуминиумски конструкции– дел 1-5: : Лушпи - Национален анекс 

Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures - National annex