Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Четиринаесетта седница на Собрание на ИСРМ

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

                                                        ЧЕТИРИНАЕСЕТАТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРМ 

 

Имаме особена чест да Ве поканиме да присуствувате на XIV - та Седница на Собранието на Институтот за стандардизација на Република Македонија, која ќе се одржи на:

 

 

                             ФАКУЛТЕТ ЗА ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР - СКОПЈЕ 

 

 

                                                   на 05 Јуни 2017 година со почеток во 12.00 часот 

 

Ве молиме да номинирате претставник од Вашата институција и пријавата за присуство да ја доставите најдоцна до 2 Јуни 2017 година на:

 

 

                                                    e-mail:isrm@isrm.gov.mk      или     факс:02 3247 151

 

                                        Дополнителни информации можете да добиете на тел: 02 3247 150

-Пријава за учество

-Покана и предлог дневен ред

-Деловник за работа на Собрание

*Предлог записник од 13-та седница

**Предлог извештај за работа на Советот за 2016 год

***Инфо за извештај за работата на ИСРМ за 2016 год

Анекс 1 - 96.51 KB
Анекс 2 - 83.40 KB

****Инфо за Програмата за работа на ИСРМ во 2017 год

*****Инфо за платена членарина

******Инфо за начинот на определување и плаќање на членарината