Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Упатство - Точка 6

Врз основа на записникот од Дваесет и седмата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 12.09.2017 година Владата донесе Упатството за забрана за користење на движни и недвижни ствари во државна соспственост за време на изборен процес - Точка 46

Документ