Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ШЕСНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРСМ

                                              ШЕСНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРСМ

 

 Имаме особена чест да ве поканиме да присуствувате на XVI - ta Седница на Собранието на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија, која ќе се одржи на:

 

                                                            МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

                                                на 05 јуни 2018 година со почеток во 11.00 часот

 

Ве молиме да номинирате претставник од Вашата институција и пријавата за присуство да ја доставите најдоцна до 01 јуни 2018 година на:

 

                                                                   e-mail: isrm@isrm.gov.mk

                                Дополнителни информации можете да добиете на тел: 02 3247 150

 

11.00 - 11.30  Регистрација

11.30 - 11.45 Отворање на шеснаесеттата седница на Собранието на ИСРСМ

                      - Поздравно обраќање на претставник од основачот - Влада на РМ

                      - Поздравно обраќање на директорот на ИСРСМ, м-р Џеват Кицара

 

                                                             ПРЕДЛОГ ДНЕВЕН РЕД 

11.45 - 13.30 

                   1. Усвојување на Предлог Записникот од XV - та вонредна седница на Собранието на ИСРСМ;

                   2. Усвојување на Предлог Записникот од XIV - та Седница на Собранието на ИСРСМ;

                   3. Усвојување на извештај за работа на Советот на ИСРСМ за 2017 година;

                   4. Информација за Извештај за работа на ИСРСМ за 2017 година;

                   5. Информација за донесена Програма за работа на ИСРСМ во 2018 година

                   6. Предлог за именување на должноста член - претставник на основачот во Советот на Институтот за

                    стандардизација на Република Северна Македонија

                   7. Предлог за разрешување на член на Советот на ИСРСМ, претставник на Раде Кoнчар контактори и                          релеи ДОО, Скопје;

                   8. Предлог за именување на член на Советот на ИСРСМ, претставник од индустријата;

                   9. Информација за платена членарина;

                 - Донесување на Одлука за исклучување на членки на ИСРСМ кои не платиле членарина;

                  10. Информација за начинот на определување на висината и плаќањето на членарината за 2018 година;

                  11. Разно

 

 13.30   Коктел

      

Останати документи

Документи - Точка 9

Документи - Точка 8

Документи - Точка 7

Документи - Точка 6

Документи - Точка 5

Документи - Точка 4

Анекс 1 - 132.92 KB
Анекс 2 - 123.70 KB

Документи - Точка 3

Документи - Точка 2

Документи - Точка 10

Документи - Точка 1

Документи - Точка 0