Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ШЕСНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРМ

                                              ШЕСНАЕСЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА ИСРМ

 

 Имаме особена чест да ве поканиме да присуствувате на XVI - ta Седница на Собранието на Институтот за стандардизација на република Македонија, која ќе се одржи на:

 

                                                            МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

                                                на 05 јуни 2018 година со почеток во 11.00 часот

 

Ве молиме да номинирате претставник од Вашата институција и пријавата за присуство да ја доставите најдоцна до 01 јуни 2018 година на:

 

                                                                   e-mail: isrm@isrm.gov.mk

                                Дополнителни информации можете да добиете на тел: 02 3247 150

 

11.00 - 11.30  Регистрација

11.30 - 11.45 Отворање на шеснаесеттата седница на Собранието на ИСРМ

                      - Поздравно обраќање на претставник од основачот - Влада на РМ

                      - Поздравно обраќање на директорот на ИСРМ, м-р Џеват Кицара

 

                                                             ПРЕДЛОГ ДНЕВЕН РЕД 

11.45 - 13.30 

                   1. Усвојување на Предлог Записникот од XV - та вонредна седница на Собранието на ИСРМ;

                   2. Усвојување на Предлог Записникот од XIV - та Седница на Собранието на ИСРМ;

                   3. Усвојување на извештај за работа на Советот на ИСРМ за 2017 година;

                   4. Информација за Извештај за работа на ИСРМ за 2017 година;

                   5. Информација за донесена Програма за работа на ИСРМ во 2018 година

                   6. Предлог за именување на должноста член - претставник на основачот во Советот на Институтот за

                    стандардизација на Република Македонија

                   7. Предлог за разрешување на член на Советот на ИСРМ, претставник на Раде Кoнчар контактори и                          релеи ДОО, Скопје;

                   8. Предлог за именување на член на Советот на ИСРМ, претставник од индустријата;

                   9. Информација за платена членарина;

                 - Донесување на Одлука за исклучување на членки на ИСРМ кои не платиле членарина;

                  10. Информација за начинот на определување на висината и плаќањето на членарината за 2018 година;

                  11. Разно

 

 13.30   Коктел

      

Останати документи

Документи - Точка 9

Документи - Точка 8

Документи - Точка 7

Документи - Точка 6

Документи - Точка 5

Документи - Точка 4

Анекс 1 - 132.92 KB
Анекс 2 - 123.70 KB

Документи - Точка 3

Документи - Точка 2

Документи - Точка 10

Документи - Точка 1

Документи - Точка 0