Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Нов национален стандард на јавна расправа


 

Ве известуваме дека од страна на техничкиот комитет ИСРСМ ТК 25 - Бетон, производи од бетон и ѕидарија при ИСРСМ, е подготвен нов македонски национален стандард, Н МКС 1020:2018 – Испитување на конструкции од високоградба со пробно товарење и испитување до лом. Овој стандард е пуштен на јавна расправа од месец јули до крајот на месец октомври 2018 година. Повеќе информации за стандардот ќе најдете на нашата интернет страна www.isrm.gov.mk, каде ви е достапна драфт верзијата на стандардот. Со користење на алатката "Web reading-читална" со регистрација на "Мој профил" имате можност за пристап до содржината на стандардот како и можност за гласање и поднесување коментари на нацрт стандардот.

         Со овој стандард се одредува постапката за испитување со пробно товарење и испитување до лом на конструкции и носиви конструктивни елементи на објекти од високоградба.

        Овој стандард се применува за сите конструкции од армиран и претходно напрегнат бетон, челик, дрво и други материјали (стакло, пластика, итн.), од кои се изведуваат носечките конструкции и носивите конструктивни елементи.

Исто така овој стандард се однесува на испитување со статичко товарење на конструкциите и носивите конструктивни елементи.

Во овој стандард се опфатени:

-       сите испитувања на завршени конструкции и носивите конструктивни елементи што се извршуваат на самата градба,

 

-       сите испитувања што се спроведуваат во лаборатории за испитување нa конструкциите.

 

Пристап кон нацрт текстот на македонскиот национален стандард е даден преку следниот линк 
 Н МКС EN 1020:2018 
 
Детални информации за постапката за јавна расправа и процесот на гласање и поднесување на коментари може да најдете на следниве линкови:
 
 * Постапка за јавна расправа:  www.isrm.gov.mk/mk/images/upload/dokumenti/javna_rasprava__za_na_web1.pdf
 * Процес на гласање и поднесување на коментари:  www.isrm.gov.mk/mk/pages/page_1121.html