Институт за стандардизација на Република Македонија
Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Нов национален стандард на јавна расправа


 

Ве известуваме дека од страна на техничкиот комитет ИСРМ ТК 25 - Бетон, производи од бетон и ѕидарија при ИСРМ, е подготвен нов македонски национален стандард, Н МКС 1020:2018 – Испитување на конструкции од високоградба со пробно товарење и испитување до лом. Овој стандард е пуштен на јавна расправа од месец јули до крајот на месец октомври 2018 година. Повеќе информации за стандардот ќе најдете на нашата интернет страна www.isrm.gov.mk, каде ви е достапна драфт верзијата на стандардот. Со користење на алатката "Web reading-читална" со регистрација на "Мој профил" имате можност за пристап до содржината на стандардот како и можност за гласање и поднесување коментари на нацрт стандардот.

         Со овој стандард се одредува постапката за испитување со пробно товарење и испитување до лом на конструкции и носиви конструктивни елементи на објекти од високоградба.

        Овој стандард се применува за сите конструкции од армиран и претходно напрегнат бетон, челик, дрво и други материјали (стакло, пластика, итн.), од кои се изведуваат носечките конструкции и носивите конструктивни елементи.

Исто така овој стандард се однесува на испитување со статичко товарење на конструкциите и носивите конструктивни елементи.

Во овој стандард се опфатени:

-       сите испитувања на завршени конструкции и носивите конструктивни елементи што се извршуваат на самата градба,

 

-       сите испитувања што се спроведуваат во лаборатории за испитување нa конструкциите.

 

Пристап кон нацрт текстот на македонскиот национален стандард е даден преку следниот линк 
 Н МКС EN 1020:2018 
 
Детални информации за постапката за јавна расправа и процесот на гласање и поднесување на коментари може да најдете на следниве линкови:
 
 * Постапка за јавна расправа:  www.isrm.gov.mk/mk/images/upload/dokumenti/javna_rasprava__za_na_web1.pdf
 * Процес на гласање и поднесување на коментари:  www.isrm.gov.mk/mk/pages/page_1121.html