Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Преиспитување на македонскиот стандард МКС 1006:2013

 

                                                      Преиспитување на македонскиот стандард МКС 1006:2013

 

Македонските стандрди мора периодично да бидат преиспитани со цел да се обезбеди усогласеност со степенот на разво0ј на техниката во подрачјето на кое се однесуваат. Македонските стандарди се преиспитуваат на скеој 5 години.

 

На VII - та седница на техничкиот комитет ИСРСМ ТК 38 - Тутун и тутунски производи, беше донесена одлука за преиспитување на изворниот македонскиот стандард

МКС 1006:2013 - Одредување на белковински азот и содржина на белковини во тутунот и тутунските производи - Модифицирана метода по Kjeldahl 

Како последица на преиспитувањето, македонскиот стандард може да биде или:

     -   потврден;

     -   изменет (измена или дополна со амандман или коригендум)

     -   преработен (ревизија) како ново издание со нов датум

     -  или повлечен со или без замена

 

Временскиот рок за преиспитување изнесува 60 дена од денот на објавување во Огласникот на Институтот.

Во периодот на преиспитување, секоја заинтересирана страна може да дојде во просториите на ИСРСМ, да го погледне националниот стандард и соодветниот да даде коментари и да се изјасни согласно горенаведените точки на преиспитување