Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Отворена постапка за набавка на услуги за превод на текстови со средства од донација од Европска комисија преку CEN/CENELEC

                                   

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

СПОРЕД

 

„COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 1268/2012 of 29 October 2012, COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 2015/2462 of 30 October 2015, FORM C – declaration of accession to specific agreement Nº SA/CEN/2019-02, FORM C – declaration of accession to specific agreement Nº SA/CENELEC/2019-02“ 

 

 

ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ЗА ПРЕВОД, КОРЕКТУРА И ЛЕКТОРИРАЊЕ НА ТЕКСТОВИ СО СРЕДСТВА ОД ДОНАЦИЈА ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ПРЕКУ ЕВРОПСКИТЕ ТЕЛА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА CEN - CENELEC

 

Скопје, мај 2019 година

 

Предмет на договорот за јавна набавка се услуги за превод, коректура и лекторирање на текстови за период  од една година од денот на склучување на договорот за кој се обезбедени средства-донација од Европската Комисија преку Европските тела за стандардизација (CEN-CENELEC) врз основа на FPA  CEN 2014 и FPA CENELEC 2014 од 26.06.2014 и FPA/CEN/ЕFTA/2014 и FPA/ CENELEC/EFTA/2014 од 12.12.2014 и нивните амандмани, со специфични договори Nº SA/CEN/2019-02 и Nº SA/CENELEC/2019-02, односно од меѓународни организации (донатори и заемодавачи) или од трети земји за кои се пропишани посебни услови за доделување на договорите за јавна набавка.

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничката спецификација во прилог на тендерска документација.

 

Краен рок за поднесување на понудата е 01.07.2019 година до 12:00 часот

Документи