Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Дали работата во ИСРСМ технички комитети се плаќа?

Работата во техничките комитети е доброволна и во нив можат да членуваат сите заинтересирани правни субјекти: од бизнис-заедницата, производители, образовни и научни институции, лаборатотрии, инспекциски тела, здруженија на потрошувачи, здруженија на граѓани и комори, државната управа и други, преку номинирање на нивни претставник.

 

Претставниците на членките во комитетите треба да ги застапуваат општите интереси, интересите на компаниите, организациите, потрошувачите итн.

 

Бидејки со членството во ИСРСМ ТК, придобивки имаат правните субјекти- заинтересираните страни, трошоците на претставниците паѓаат на терет на институцијата/организацијата што ги номинирала, односно работата во техничките комитети не се плаќа од страна на ИСРСМ.