Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN 12014-1:2010/A1:2010
EN 12014-1:1997/A1:1999
English
Публикуван 
2010-02-28 
3 с.
416 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување на содржина на нитрати и/или нитрити – Дел 1: Општи согледувања (идентичен со EN 12014-1:1997/A1:1999)-амадман
МКС EN 12393-1:2014
EN 12393-1:2013
English
Публикуван 
2014-10-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Храна од растително потекло – Мултирезидуални методи за определување на остатоци од пестициди со GC и LC-MS/MS - Дел 1: Општи согледувања
МКС EN 12393-2:2014
EN 12393-2:2013
English
Публикуван 
2014-05-30 
42 с.
1399 MKD 
PDF
Храна која не содржи масти - Методи за определување остатоци од пестициди со гасна хроматографија - Дел 2: Методи за екстракција и пречистување
МКС EN 12393-3:2014
EN 12393-3:2013
English
Публикуван 
2014-05-30 
20 с.
945 MKD 
PDF
Храна која не содржи масти - Методи за определување остатоци од пестициди со гасна хроматографија - Дел 3: Определување и тестови за потврдување
МКС EN 12396-3:2010
EN 12396-3:2000
English
Публикуван 
2010-12-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Храна која не содржи масти - Определување на остатоци од дитиокарбамат и тиурам дисулфид - Дел 3: Ксантогенски метод со УВ спектрометрија (идентичен со EN 12396-3:2000)
English
Публикуван 
2010-02-28 
24 с.
1096 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување на витамин Д со течна хроматографија со високи перформанси (HPLC) - Мерење на холекалциферол (Д3) и ергокалциферол (Д2) (идентичен со EN 12821:2009)
English
Публикуван 
2010-02-28 
15 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување на ацесулфам-К, аспартам и сахарин – Метод на течна хроматографија со високи перформанси (HPLC) (идентичен со EN 12856:1999)
English
Публикуван 
2010-12-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување на цикламат - Метод на течна хроматографија со високи перформанси (HPLC) (идентичен со EN 12857:1999)
МКС EN 13191-1:2010
EN 13191-1:2000
English
Публикуван 
2010-12-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Храна која не содржи масти - Определување на остатоци од бромид - Дел 1: Определување на вкупен бромид како неоргански бромид (идентичен со EN 13191-1:2000)
МКС EN 13191-2:2010
EN 13191-2:2000
English
Публикуван 
2010-12-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Храна која не содржи масти - Определување на остатоци од бромид - Дел 2: Определување на неоргански бромид (идентичен со EN 13191-2:2000 )
English
Публикуван 
2010-09-30 
44 с.
1399 MKD 
PDF
Хемиски средства за дезинфекција - Квантитативнo тестирање на суспензија за проценка на вируцидна активност против бактериофаги на хемиски средства за дезинфекција што се користат во област на прехрана и индустрија - Тест-метод и барања (фаза 2, чекор 1)
English
Публикуван 
2011-03-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Откривање на храна третирана со јонизирачко зрачење која содржи кристален шеќер со ESR спектроскопија (идентичен со EN 13708:2001)
English
Публикуван 
2011-03-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Откривање на храна третирана со јонизирачко зрачење со користење на фотостимулирана луминисценција (идентичен со EN 13751:2009)
English
Публикуван 
2011-03-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи - ДНК Комет испитување за откривање на храна третирана со јонизирачко зрачење - Скрининг метод (идентичен со EN 13784:2001)
English
Повлечен 
2010-02-28 
14 с.
756 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување на елементи во трагови – Критериуми за изведба, општи согледувања и подготовка на примероци (идентичен со EN 13804:2002)
English
Публикуван 
2013-04-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување елементи и нивните хемиски структури – Општи согледувања и специфични барања
English
Повлечен 
2010-02-28 
9 с.
605 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување на елементи во трагови – Разложување под притисок
English
Публикуван 
2015-02-28 
12 с.
681 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување на елементи во трагови – Разложување под притисок
English
Публикуван 
2010-02-28 
11 с.
681 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување на елементи во трагови – Определување на жива со атомска апсорпциона спектрометрија со ладна пареа (CVAAS) по разложување со притисок (идентичен со EN 13806:2002)
English
Публикуван 
2010-02-28 
17 с.
870 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување на елементи во трагови – Определување на олово, кадмиум, цинк, бакар, железо и хром со атомска апсорпциона спектрометрија (AAS) после суво спалување (идентичен со EN 14082:2003)

86 најдени, страна 1 од 5 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5