Logo Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Јуриj Гагарин, бр.15, кат 3, 1000 Скопје
Тел.+ 389 (0)2 3247 150
Date: 2019-04-24
Time: 19:28


 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
МКС EN 12014-1:2010/A1:2010
EN 12014-1:1997/A1:1999
English
Публикуван 
2010-02-28 
3 с.
416 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување на содржина на нитрати и/или нитрити – Дел 1: Општи согледувања (идентичен со EN 12014-1:1997/A1:1999)-амадман
МКС EN 12393-1:2014
EN 12393-1:2013
English
Публикуван 
2014-10-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Храна од растително потекло – Мултирезидуални методи за определување на остатоци од пестициди со GC и LC-MS/MS - Дел 1: Општи согледувања
МКС EN 12393-2:2014
EN 12393-2:2013
English
Публикуван 
2014-05-30 
42 с.
1399 MKD 
PDF
Храна која не содржи масти - Методи за определување остатоци од пестициди со гасна хроматографија - Дел 2: Методи за екстракција и пречистување
МКС EN 12393-3:2014
EN 12393-3:2013
English
Публикуван 
2014-05-30 
20 с.
945 MKD 
PDF
Храна која не содржи масти - Методи за определување остатоци од пестициди со гасна хроматографија - Дел 3: Определување и тестови за потврдување
МКС EN 12396-3:2010
EN 12396-3:2000
English
Публикуван 
2010-12-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Храна која не содржи масти - Определување на остатоци од дитиокарбамат и тиурам дисулфид - Дел 3: Ксантогенски метод со УВ спектрометрија (идентичен со EN 12396-3:2000)
English
Публикуван 
2010-02-28 
24 с.
1096 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување на витамин Д со течна хроматографија со високи перформанси (HPLC) - Мерење на холекалциферол (Д3) и ергокалциферол (Д2) (идентичен со EN 12821:2009)
English
Публикуван 
2010-02-28 
15 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување на ацесулфам-К, аспартам и сахарин – Метод на течна хроматографија со високи перформанси (HPLC) (идентичен со EN 12856:1999)
English
Публикуван 
2010-12-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување на цикламат - Метод на течна хроматографија со високи перформанси (HPLC) (идентичен со EN 12857:1999)
МКС EN 13191-1:2010
EN 13191-1:2000
English
Публикуван 
2010-12-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Храна која не содржи масти - Определување на остатоци од бромид - Дел 1: Определување на вкупен бромид како неоргански бромид (идентичен со EN 13191-1:2000)
МКС EN 13191-2:2010
EN 13191-2:2000
English
Публикуван 
2010-12-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Храна која не содржи масти - Определување на остатоци од бромид - Дел 2: Определување на неоргански бромид (идентичен со EN 13191-2:2000 )
English
Публикуван 
2010-09-30 
44 с.
1399 MKD 
PDF
Хемиски средства за дезинфекција - Квантитативнo тестирање на суспензија за проценка на вируцидна активност против бактериофаги на хемиски средства за дезинфекција што се користат во област на прехрана и индустрија - Тест-метод и барања (фаза 2, чекор 1)
English
Публикуван 
2011-03-30 
9 с.
605 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Откривање на храна третирана со јонизирачко зрачење која содржи кристален шеќер со ESR спектроскопија (идентичен со EN 13708:2001)
English
Публикуван 
2011-03-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Откривање на храна третирана со јонизирачко зрачење со користење на фотостимулирана луминисценција (идентичен со EN 13751:2009)
English
Публикуван 
2011-03-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи - ДНК Комет испитување за откривање на храна третирана со јонизирачко зрачење - Скрининг метод (идентичен со EN 13784:2001)
English
Повлечен 
2010-02-28 
14 с.
756 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување на елементи во трагови – Критериуми за изведба, општи согледувања и подготовка на примероци (идентичен со EN 13804:2002)
English
Публикуван 
2013-04-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување елементи и нивните хемиски структури – Општи согледувања и специфични барања
English
Повлечен 
2010-02-28 
9 с.
605 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување на елементи во трагови – Разложување под притисок
English
Публикуван 
2015-02-28 
12 с.
681 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување на елементи во трагови – Разложување под притисок
English
Публикуван 
2010-02-28 
11 с.
681 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување на елементи во трагови – Определување на жива со атомска апсорпциона спектрометрија со ладна пареа (CVAAS) по разложување со притисок (идентичен со EN 13806:2002)
English
Публикуван 
2010-02-28 
17 с.
870 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување на елементи во трагови – Определување на олово, кадмиум, цинк, бакар, железо и хром со атомска апсорпциона спектрометрија (AAS) после суво спалување (идентичен со EN 14082:2003)
English
Публикуван 
2010-02-28 
14 с.
756 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување на елементи во трагови – Определување на олово, кадмиум, хром и молибден со атомска апсорпциона спектрометрија со графитна печка (GFAAS) после разложување под притисок (идентичен со EN 14083:2003)
English
Публикуван 
2010-02-28 
16 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување на елементи во трагови – Определување на олово, кадмиум, цинк, бакар и железо со атомска апсорпциона спектрометрија (AAS) после разложување во микрбрановаопечка (идентичен со EN 14084:2003)
English
Повлечен 
2010-12-30 
17 с.
870 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување на витамин Б1 со HPLC
МКС EN 14122:2010/AC:2010
EN 14122:2003/AC:2005
English
Повлечен 
2010-12-30 
4 с.
0 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување на витамин Б1 со HPLC -Коригендум
English
Публикуван 
2009-12-30 
29 с.
1134 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување на афлатоксин B1 и збир од афлатоксини B1, B2, G1 и G2 во лешници, кикирики, ф’стаци, смокви и прав од пиперка - Метод на течна хроматографија (HPLC) со високи перформанси со после колонска дериватизација и пречистувањ
English
Повлечен 
2010-12-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување на витамин Ц со HPLC (идентичен со EN 14130:2003)
English
Публикуван 
2011-03-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување витамин К1 со HPLC (идентичен со EN 14148:2003)
English
Повлечен 
2010-12-30 
14 с.
756 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување на витамин Б2 со HPLC (идентичен со EN 14152:2003)
МКС EN 14152:2010/AC:2012
EN 14152:2003/AC:2005
English
Повлечен 
2012-02-28 
1 с.
0 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Одредување на витамин Б2 со HPLC
English
Публикуван 
2014-05-30 
с.
0 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување витамин B2 со HPLC
English
Повлечен 
2011-03-30 
17 с.
870 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Одпределување витамин В6 со HPLC(идентичен со EN 14164:2008)
English
Публикуван 
2014-05-30 
с.
0 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување витамин B6 со HPLC
English
Публикуван 
2010-12-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување на елементи во трагови - Определување на вкупен арсен со атомско апсорпциона спектрометрија(НGAAS) после сува минерализација (идентичен со EN 14546:2005)
English
Публикуван 
2011-03-30 
14 с.
756 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување 3 -монохлоропропан - 1,2 диол со HPLC (идентичен со EN 14573:2004)
English
Публикуван 
2010-12-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување на елементи во трагови - Определување на вкупен арсен и селен со атомско апсорпциона спектрометрија (НGAAS)после минерализација под притисок. (идентичен со EN 14627:2005 )
English
Публикуван 
2010-12-30 
22 с.
999 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување на витамин Б6 (вклучувајќи ги неговите гликолизирани форми) со HPLC (идентичен со EN 14663:2005 )
English
Публикуван 
2010-12-30 
20 с.
945 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување на изомалт, лактитол, малтитол, манитол, сорбитол и ксилитол во прехранбени производи (идентичен со EN 15086:2006)
English
Публикуван 
2011-03-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување микроелементи - Определување на јод со ICP-MS (масена спектрометрија со индуктивно спрегната плазма) (идентичен со EN 15111:2007)
English
Публикуван 
2011-03-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување микроелементи - Определување на натриум и магнезиум со атомска апсорпциона спектрометрија со горење (ААЅ) после разложување во микрбранова печка (идентичен со EN 15505:2008) дигестија Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of sodium and magnesium by flame atomic absorption spectrometry (AAS) after microwave digestion
English
Публикуван 
2011-03-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување микроелементи - Определување на неоргански арсен во морска трева со атомско апсорбциона спектрометрија (HGAAS) после екстракција со киселина (идентичен со EN 15517:2008)
English
Публикуван 
2011-09-30 
14 с.
756 MKD 
PDF
Прехранбени производи- Определување на д- биотин со HPLC
МКС EN 15633-1:2011
EN 15633-1:2009
English
Публикуван 
2011-03-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Откривање алергени во храната со имунолошки методи - Дел 1: Општи согледувања(идентичен со EN 15633-1:2009)
МКС EN 15634-1:2011
EN 15634-1:2009
English
Публикуван 
2011-03-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Откривање алергени во храната со молекуларни биолошки методи - Дел 1: Општи согледувања (идентичен со EN 15634-1:2009)
English
Публикуван 
2011-03-30 
63 с.
1701 MKD 
PDF
Храна од растително потекло - Определување на остатоци од пестициди со помош на LC-MS/MS проследено сп екстракција на метанол и прочистување со помош на дијатомејска земја (идентичен со EN 15637:2008)
English
Публикуван 
2011-03-30 
21 с.
999 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување ниацин со HPLC (идентичен со EN 15652:2009)
English
Повлечен 
2011-03-30 
81 с.
1966 MKD 
PDF
Храна од растително потекло - Определување остатоци од пестициди со помош на GC-MS и/или LC-MS/MS пороследено со екстракција/одделување на ацетонитрил и прочистување со дисперзивен SPE - QuEChERS - метод (идентичен со EN 15662:2008)
English
Публикуван 
2011-03-30 
18 с.
870 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување микроелементи - Определување арсен, кадмиум, жива и олово во прехранбените производи со индуктивно сврзана плазмена масена спектрометрија (ICP-MS) после разложување под притисок (идентичен со EN 15763:2009)
English
Публикуван 
2011-03-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување микроелементи - Определување калај со атомска апсорпциона спектрометрија со пламена и графитна печка (FAAS and GFAAS) после разложување под притисок (идентичен со EN 15764:2009)
English
Публикуван 
2011-03-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување микроелементи - Определување калај со индуктивно сврзана плазмена масeна спектрометрија (ICP-MS) после разложување под притисок (идентичен со EN 15765:2009)
English
Публикуван 
2011-03-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување охратоксин А во рибизли, црно суво грозје, бело суво грозје, мешано сушено овошје и суви смокви- HPLC метод со пречистување соимуноафинитетна колона и флуоресцентна детекција (идентичен со EN 15829:2010)
English
Публикуван 
2011-07-30 
19 с.
945 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Детекција на алергени во храна - Општи согледувања и валидација на методите
English
Публикуван 
2012-12-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Прехранбени производи-Определување сукралоза – Метод на високо перформансна течна хроматографија
English
Публикуван 
2017-03-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Прехрамбени производи - Определување на елементи и нивни хемиски форми - Определување неоргански арсен во прехрамбени производи од растително и морско потекло со размена на анјони и HPLC-ICP-MS
English
Публикуван 
2018-04-30 
26 с.
1096 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување на меламин и цијанурна киселина во прехранбени производи со течна хроматографија со масена спектрометрија (LC-MS/MS)
English
Публикуван 
2019-01-30 
24 с.
1096 MKD 
PDF
Прехрамбени производи - определување цитринин во храна со течна храматографија со масена спектометрија (LC-MS/MS)
English
Публикуван 
2010-09-30 
21 с.
999 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Детекција на храна третирана со јонизирачко зрачење која содржи масти - Гасна хроматографска анализа на јаглеводороди (идентичен со EN 1784:2003)
English
Публикуван 
2011-07-30 
с.
0 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Детекција на храна третирана со јонизирачко зрачење со целулоза со ESR спектроскопија
English
Публикуван 
2011-07-30 
18 с.
870 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Детекција на термолуминесценција на храна третирана со јонизирачко зрачење од која можат да се изолираат силикатни минерали
МКС EN ISO 16634-1:2011
ISO 16634-1:2008; EN ISO 16634-1:2008
English
Публикуван 
2011-07-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Прехранбени производи– Определување вкупна содржина на азот со согорување според принципот Dumas и пресметување на содржина суров протеин – Дел 1: Маслодајни семиња и храна за животни (ISO 16634-1:2008)
МКС EN ISO 16634-2:2017
ISO 16634-2:2016; EN ISO 16634-2:2016
English
Публикуван 
2017-03-30 
с.
0 MKD 
PDF
Прехрамбени производи - Определување вкупно количество на азот со спалување според принципот Dumas и пресметување количество на сурови протеини - Дел 2:Житарки, мешункасти растенија и производи од производи од житарки
МКС EN ISO 21569:2010
ISO 21569:2005; EN ISO 21569:2005
English
Публикуван 
2010-09-30 
69 с.
1701 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Методи на анализа за детекција на генетски модифицирани организми и нивни производи - Квалитативни методи базирани на нуклеинска киселина (ISO 21569:2005)
МКС EN ISO 21569:2010/A1:2013
EN ISO 21569:2005/A1:2013
English
Публикуван 
2013-06-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Методи на анализа за детекција на генетски модифицирани организми и нивни производи - Квалитативни методи базирани на нуклеинска киселина - Амандман 1
МКС EN ISO 21570:2010
ISO 21570:2005; EN ISO 21570:2005
English
Публикуван 
2010-09-30 
103 с.
2117 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Методи на анализа за детекција на генетски модифицирани организми и нивни производи - Квантитативни методи базирани на нуклеинска киселина (ISO 21570:2005)
МКС EN ISO 21570:2010/A1:2013
ISO 21570:2005/Amd 1:2013; EN ISO 21570:2005/A1:2013
English
Публикуван 
2013-06-30 
с.
0 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Методи на анализа за детекција на генетски модифицирани организми и нивни производи - Квантитативни методи базирани на нуклеинска киселина -Амандман 1
МКС EN ISO 21570:2010/AC:2010
ISO 21570:2005/Cor 1:2006; EN ISO 21570:2005/AC:2007
English
Публикуван 
2010-09-30 
2 с.
0 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Методи на анализа за детекција на генетски модифицирани организми и нивни производи - Квантитативни методи базирани на нуклеинска киселина (ISO 21570:2005) - Коригендум
МКС EN ISO 21571:2010
ISO 21571:2005; EN ISO 21571:2005
English
Публикуван 
2010-09-30 
43 с.
1399 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Методи на анализа за детекција на генетски модифицирани организми и нивни производи - Екстракција на нуклеинска киселина (ISO 21571:2005)
МКС EN ISO 21571:2010/A1:2013
EN ISO 21571:2005/A1:2013
English
Публикуван 
2013-06-30 
с.
0 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Методи на анализа за детекција на генетски модифицирани организми и нивни производи - Екстракција на нуклеинска киселина - Амандман 1
МКС EN ISO 21572:2013
EN ISO 21572:2013
English
Публикуван 
2013-04-30 
с.
0 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Анализа со молекуларен биомаркер - Методи врз основа на протеини (ISO 21572:2004)
МКС EN ISO 24276:2010
ISO 24276:2006; EN ISO 24276:2006
English
Публикуван 
2010-09-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Методи на анализа за детекција на генетски модифицирани организми и нивни производи - Општи барања и дефиниции (ISO 24276:2006)
МКС EN ISO 24276:2010/A1:2013
ISO 24276:2006/Amd 1:2013; EN ISO 24276:2006/A1:2013
English
Публикуван 
2013-06-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Методи на анализа за детекција на генетски модифицирани организми и нивни производи - Општи барања и дефиниции – Амандман 1
English
Публикуван 
2010-02-28 
19 с.
945 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Дробење на примерокот за анализа на микотоксини – Споредба помеѓу суво мелење и кашеста мешавина (идентичен со CEN/TR 15298:2006)
English
Публикуван 
2012-06-30 
25 с.
1096 MKD 
PDF
Анализа на храна – Определување остатоци од пестициди со LC-MS/MS – Параметри на тандем масeна спектрометрија
English
Публикуван 
2016-05-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Откривање алергени во храната – Модел за обезбедување информации во врска со имунолошки методи и молекуларни биолошки методи
English
Публикуван 
2013-04-30 
с.
0 MKD 
PDF
Анализа на храна- Определување остатоци од пестициди со GC-MS – Време на задржување и параметри при масена спектрометрија
English
Публикуван 
2016-05-30 
17 с.
870 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување остатоци од пестициди со GC-MS/MS - Параметри за тандем масeна спектрометрија
English
Публикуван 
2012-06-30 
8 с.
567 MKD 
PDF
Анализа на храна – Биотоксини – Критериуми за аналитички методи на микотоксини
МКТС CEN ISO/TS 16634-2:2012
ISO/TS 16634-2:2009; CEN ISO/TS 16634-2:2009
English
Повлечен 
2012-06-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување вкупно количество на азот според принципот Dumas и пресметување на количество суровипротеини – Дел 2: Житарки, мешункасти растенија и производи од мелени житарки (ISO/TS 16634-2:2009)
English
Публикуван 
2012-06-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување на неохесперидин –дихидрокалкон
English
Публикуван 
2010-02-28 
16 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Методи на анализа за откривање на генетски модифицирани организми и производи кои потекнуваат од нив - Стратегии за земање примероци (идентичен со CEN/TS 15568:2006)
English
Публикуван 
2011-07-30 
21 с.
999 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување на ацесулфам- К, аспартам, неохесперидин- дихидрокалкон и сахарин – Течен хроматографски метод со високи перформанси
МКТС CEN/TS 15633-2:2016
CEN/TS 15633-2:2013
English
Публикуван 
2016-05-30 
32 с.
1210 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Детекција на алергени во храната со имунолошки методи – Дел 2: Квантитативно определување лешник со имуноензимски испитувања користејќи моноклонски антитела и протеинска детекција со бицинхонинска киселина
МКТС CEN/TS 15633-3:2016
CEN/TS 15633-3:2012
English
Публикуван 
2016-05-30 
33 с.
1248 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Детекција на алергени во храната со имунолошки методи – Дел 3: Квантитативно определување лешник со имуноензимски испитувања користејќи поликлонални антитела и протеинска детекција по Lowry
МКТС CEN/TS 15634-2:2016
CEN/TS 15634-2:2012
English
Публикуван 
2016-05-30 
17 с.
870 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Откривање алергени во храната со молекуларни биолошки методи Дел 2: Целер (Apium graveolens) - Квалитативно определување на специфична ДНК секвенца во варени колбаси со real- time PCR метода
English
Публикуван 
2016-05-30 
23 с.
999 MKD 
PDF
Анализа на храна – Определување бензо[а]пирен, бензо[а]антрацен, крисен и бензо[б]флуорантен во прехранбени производи преку HPLC метода со флуоресцентна детекција (HPLC-FD)
English
Публикуван 
2016-05-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Методи на анализа за детекција на генетски модифицирани организми и нивни производи - Скрининг стратегии базирани на полимеразно верижна реакција (PCR)
English
Публикуван 
2018-04-30 
22 с.
999 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување акриламид во храна и кафе со гасна хроматографија- масена спектрометрија (GC-MS)

86 најдени, страна 1 од 1 Испечати го пребараниот резултат        1 

Copyright © 2011 Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија