Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
English
Повлечен 
2009-11-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Жешка средина - Одредување на топлинско оптоварување на работникот, според WBGT-показател (влажност, топлина на зрачење, температура) (ISO 7243:1989) (идентичен со EN 27243:1993)
МКС EN 50527-1:2010
EN 50527-1:2010
English
Публикуван 
2010-12-30 
39 с.
1323 MKD 
PDF
Процедура за проценка на изложеноста на електромагнетното поле кај работниците кои носат активни имплантирани медицински направи - Дел 1: Општо (идентичен со EN 50527-1:2010)
МКС EN 50527-1:2017
EN 50527-1:2016
English
Публикуван 
2017-04-30 
34 с.
1248 MKD 
PDF
Процедура за проценка на изложеноста на електромагнетното поле кај работниците кои носат активни имплантирани медицински направи - Дел 1: Општо (идентичен со EN 50527-1:2010)
МКС EN 894-3+A1:2009
EN 894-3:2000+A1:2008
English
Публикуван 
2009-09-30 
40 с.
1323 MKD 
PDF
Безбедност на машините - Ергономски барања за проектирање дисплеи и управувачки активатори - Дел 3: Управувачки активатори (идентичен со EN 894-3:2000 + A1:2008)
МКС EN ISO 10882-1:2010
ISO 10882-1:2001; EN ISO 10882-1:2001
English
Повлечен 
2010-11-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Здравје и безбедност во заварување и сродни постапки - Земање примероци на честички од воздух и гасови во зоната на дишење на операторот - Дел 1: Земање мостри на воздушни честички
МКС EN ISO 10882-1:2013
ISO 10882-1:2011; EN ISO 10882-1:2011
English
Публикуван 
2013-02-28 
3 с.
416 MKD 
PDF
Здравје и безбедност во заварување и сродни постапки – земање примероци на летечки честички и гасови во подрачјето на дишење на операторот – Дел 1: Земање примероци на честички во воздухот.
МКС EN ISO 12894:2009
ISO 12894:2001; EN ISO 12894:2001
English
Публикуван 
2009-11-30 
30 с.
1210 MKD 
PDF
Ергономија на термичка средина - Медицински надзор на поединци што се изложени на екстремно жешки или ладни околини (ISO 12894:2001)
МКС EN ISO 15011-1:2013
ISO 15011-1:2009; EN ISO 15011-1:2009
English
Публикуван 
2013-02-28 
23 с.
999 MKD 
PDF
Здравје и безбедност при заварување и сродни постапки – Лабораториска метода за земање примероци од чад и гасови – Дел 1: Определување на стапка на емисија на испарувања при лачно заварување и собирање примерок од чад за анализа (ISO 15011-1:2009)
МКС EN ISO 15011-2:2013
ISO 15011-2:2009; EN ISO 15011-2:2009
English
Публикуван 
2013-02-28 
21 с.
999 MKD 
PDF
Здравје и безбедност при заварување и сродни постапки – Лабораториска метода за земање примероци од чад и гасови – Дел 2: Определување на стапки на емисија на јаглерод моноксид (CO), јаглерод двооксид (CO2), Азот моноксид (NO) и Азот двооксид (NO2) при лачно заварување, сечење и жлебење
МКС EN ISO 15011-3:2013
ISO 15011-3:2009; EN ISO 15011-3:2009
English
Публикуван 
2013-02-28 
17 с.
870 MKD 
PDF
Здравје и безбедност при заварување и сродни постапки – Лабораториска метода за земање примероци од чад и гасови – Дел 3: Определување на стапка на емисија на озон при лачно заварување (ISO 15011-3:2009) ICS: 25.160.10, 13.100
МКС EN ISO 15011-4:2010
ISO 15011-4:2006; EN ISO 15011-4:2006
English
Повлечен 
2010-11-30 
24 с.
1096 MKD 
PDF
Здравје и безбедност при заварување и сродни постапки – Лабораториска метода за земање примероци од чад и гасови - Дел 4: Податоци за чад (ISO 15011-4:2002)
МКС EN ISO 15011-4:2010/A1:2010
ISO 15011-4:2006/Amd 1:2008; EN ISO 15011-4:2006/A1:2008
English
Повлечен 
2010-11-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Здравје и безбедност во заварување и сродни постапки - Лабораториска метода за мерење на гасови и чад добиени при електролачно заварување - Дел 4: Податоци за чад - Амандман 1 (ISO 15011-4:2006/Amd 1:2008)
МКС EN ISO 15011-4:2018
ISO 15011-4:2017; EN ISO 15011-4:2018
English
Публикуван 
2018-07-30 
с.
0 MKD 
PDF
Здравје и безбедност при заварување и сродни постапки – Лабораториска метода за земање примероци од чад и гасови - Дел 4: Податоци за чад (ISO 15011-4:2017)
МКС EN ISO 15011-5:2013
ISO 15011-5:2011; EN ISO 15011-5:2011
English
Публикуван 
2013-02-28 
17 с.
870 MKD 
PDF
Здравје и безбедност при заварување и сродни постапки – Лабораториска метода за земање примероци од чад и гасови – Дел 5: Идентификација на продукти настанати како резултат на топлината при заварување или сечење на производи кои се целосно или делумно составени од органски материјали, со примена на пиролиза – гасна хроматографија-масена спектрометрија (ISO 15011-5:2011)
МКС EN ISO 21904-3:2018
ISO 21904-3:2018; EN ISO 21904-3:2018
English
Публикуван 
2018-07-30 
с.
0 MKD 
PDF
Здравје и безбедност при заварување и сродни постапки – Барања, тестирање и означување на опрема за филтрација на воздух - Дел 3: Определување на ефикасност на факање на уреди за одведување на гасови за заварување (ISO 21904-3:2018)
МКС EN ISO 7243:2017
ISO 7243:2017; EN ISO 7243:2017
English
Публикуван 
2017-10-30 
с.
0 MKD 
PDF
Жешка средина - Одредување на топлинско оптоварување на работникот, според WBGT-показател (влажност, топлина на зрачење, температура) (ISO 7243:1989)
МКС ISO 45001:2018
ISO 45001:2018
English
Публикуван 
2018-04-30 
41 с.
1399 MKD 
PDF
Системи за менаџмент со безбедност и здравје при работа – Барања со упатство за употреба
МКС ISO 8528-12:2010
ISO 8528-12:1997
English
Публикуван 
2010-09-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Генератор на наизменична струја погонуван од клипен мотор со внатрешно согорување - Дел 12: Довод на силина за итни случаи на безбедносните услуги
English
Публикуван 
2011-04-30 
32 с.
1210 MKD 
PDF
Цврсти обновени горива - Упатство за здравствени аспекти од трудова медицина (идентичен со CEN/TR 15441:2006)
English
Публикуван 
2009-11-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Опрема за привремени објекти - Препораки за зачувување здравје и безбедност (идентичен со CEN/TR 15563:2007)

26 најдени, страна 1 од 2 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2