Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
prМКС EN ISO 11296-3:2019
ISO/FDIS 11296-3; EN ISO 11296-3:2018
English
Проект 
2019-03-30 
с.
0 MKD 
PDF
Пластични цевководни системи за реновирање на подземни одводни и канализациски мрежи кои не се под притисок – Дел 3: Обложување со тесно –прилепени цевки
English
Повлечен 
2010-10-30 
4 с.
416 MKD 
PDF
Пластични цевководни системи - Термопластични цевководни системи за примена без притисок - Тест метод за водонепропустливост (идентичен со EN 1053:1995)
English
Повлечен 
2011-03-30 
7 с.
567 MKD 
PDF
Пластични цевководни системи - Системи на термопластични цевководи за испуштање на почва и отпад - Метод за испитување на непропустливост на воздух на спојките (идентичен со EN 1054:1995)
English
Повлечен 
2011-03-30 
11 с.
681 MKD 
PDF
Пластични цевководни системи - Систем на термопластични цевководи за испуштање на почва и отпад во згради - Метод за испитување на отпорност на зголемен температурен циклус (идентичен со EN 1055:1996)
English
Публикуван 
2010-12-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Пластични цевководни системи - спојки за цевки и спојни елементи од термореактивна пластика зајакната со стаклени влакна (GRP) - Определување на отпорност на хемиско дејство во внатрешниот дел во услови на свиткување (идентичен со EN 1120:1996)
МКС EN 12007-2:2007
EN 12007-2:2000
English
Повлечен 
2007-04-30 
21 с.
999 MKD 
PDF
Системи за снабдување со гас. Гасоводи со работен притисок до 16 бара, вклучувајќи и 16 бара - Дел 2: Посебни функционални препораки за полиетилен (МОП до и вклучувајќи 10 бара) (идентичен со EN 12007-2:2000)
МКС EN 12007-2:2012
EN 12007-2:2012
English
Публикуван 
2012-11-30 
28 с.
1134 MKD 
PDF
Инфраструктура за гас - Цевководи со максимален работен притисок до 16 bar, вклучувајќи и 16 bar - Дел 2: Посебни функционални препораки за полиетилен (МОП до и вклучувајќи 10 bar)
English
Публикуван 
2009-10-31 
6 с.
492 MKD 
PDF
Пластични цевни системи – Полиетиленски (PE) цевки – Метод на испитување на отпорност од внатрешен притисок после нагмечување (идентичен со EN 12201-2:2003)
МКС EN 12200-1:2010
EN 12200-1:2000
English
Повлечен 
2010-12-30 
29 с.
1134 MKD 
PDF
Пластични цевководни системи за атмосферски води за надземна надворешна употреба - Непластифициран поли(винил хлорид) (PVC-U) - Дел 1: Спецификации за цевки, спојни елементи и системот (идентичен со EN 12200-1:2000)
МКС EN 12200-1:2016
EN 12200-1:2016
English
Публикуван 
2016-10-30 
34 с.
1248 MKD 
PDF
Пластични цевководни системи за атмосферски води за надземна надворешна употреба - Непластифициран поли(винил хлорид) (PVC-U) - Дел 1: Спецификации за цевки, спојни елементи и систем (идентичен со EN 12200-1:2000)
МКС EN 12201-2:2009
EN 12201-2:2003
English
Повлечен 
2009-10-31 
17 с.
870 MKD 
PDF
Пластични цевни системи за водоснабдување – Полиетилен (PE) – Дел 2: Цевки (идентичен со EN 12201-2:2003)
МКС EN 12201-2:2011+A1:2014
EN 12201-2:2011+A1:2013
English
Публикуван 
2014-11-30 
26 с.
1096 MKD 
PDF
Пластични цевководни системи за водоснабдување, одводни и отпадни води под притисок – Поли(етилен) (PE) - Дел 2:Цевки
МКС EN 12201-2:2013
EN 12201-2:2011
English
Повлечен 
2013-06-30 
25 с.
1096 MKD 
PDF
Пластични цевководни системи за водовод, и за одвод и канализација под притисок – Полиетилен (РЕ) – Дел 2: Цевки
English
Повлечен 
2010-12-30 
6 с.
492 MKD 
PDF
Пластични цевководни системи - Термопластични цевки и спојни елементи за топла и ладна вода - Метод за испитување на отпорност на монтираните склопови на температурен циклус (идентичен со EN 12293:1999)
English
Повлечен 
2011-03-30 
4 с.
416 MKD 
PDF
Пластични цевководни системи - Системи за топла и ладна вода- Метод за испитување на неистекување под вакуум (идентичен со EN 12294:1999)
English
Повлечен 
2011-03-30 
5 с.
492 MKD 
PDF
Пластични цевководни системи - Термопластични цевки и придружни спојни елементи за топла и ладна вода- Метод за испитување на отпорност на спојките на притисочен циклус (идентичен со EN 12295:1999)
МКС EN 12324-2:2009
EN 12324-2:1999
English
Публикуван 
2009-12-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Техники за наводнување - Системи на машини-капалки - Дел 2: Спецификации за полиетиленски туби за машини-капалки (идентичен со EN 12324-2:1999)
МКС EN 13244-2:2010
EN 13244-2:2002
English
Повлечен 
2010-10-30 
19 с.
945 MKD 
PDF
Пластични цевководни системи за вкопани и надземни притисочни водоводни системи за општа употреба, одвод и канализација- Полиетилен (ПЕ) - Дел 2: Цевки (идентичен со EN 13244-2:2002)
МКС EN 13476-3+A1:2009
EN 13476-3:2007+A1:2009
English
Повлечен 
2009-10-31 
46 с.
1474 MKD 
PDF
Пластични цевни системи за подземен одвод и канализација без притисок – Цевни системи со структурирани ѕидови од непластифициран поли(винил хлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE)- Дел 3: Спецификации за цевки и спојни елементи (фитинзи) со мазна внатрешна и профилирана надворешна површина и за системи, Тип Б
МКС EN 13598-2:2013
EN 13598-2:2009
English
Повлечен 
2013-06-30 
23 с.
999 MKD 
PDF
Пластични цевководни системи за подземен одвод и канализација без притисок – Непластифициран поли(винил хлорид), (PVC-U), полипропилен (РР) и полиетилен (РЕ) – Дел 2: Спецификации за шахти и контролни комори во сообраќајни области и длабоки подземни инсталации

180 најдени, страна 1 од 9 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7