Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
prМКС EN ISO 10272-1:2018
ISO 10272-1:2017; EN ISO 10272-1:2017
English
Проект 
2018-04-30 
с.
0 MKD 
PDF
Микробиологија на синџирот на храна- Хоризонтална метода за детекција и броење на Campylobacter spp.- Дел 1: Метода на детекција (ISO 10272-1:2006)
prМКС EN ISO 10272-2:2018
ISO 10272-2:2017; EN ISO 10272-2:2017
English
Проект 
2018-04-30 
с.
0 MKD 
PDF
Микробиологија на синџирот на храна- Хоризонтална метода за детекција и броење на Campylobacter spp.- Дел 2: Метода на броење колонии
prМКС EN ISO 10273:2018
ISO 10273:2017; EN ISO 10273:2017
English
Проект 
2018-04-30 
с.
0 MKD 
PDF
Микробиологија на синџирот на храна - Хоризонтална метода за детекција на патогена Yersinia enterocolitica
prМКС EN ISO 11290-1:2018
ISO/DIS 11290-1; EN ISO 11290-1:2017
English
Проект 
2018-04-30 
с.
0 MKD 
PDF
Микробиологија на синџирот на храна– Хоризонтална метода за детекција и броење на Listeria monocytogenes и Listeria spp. – Дел 1: Метода на детекција
prМКС EN ISO 11290-2:2018
ISO/DIS 11290-2; EN ISO 11290-2:2017
English
Проект 
2018-04-30 
с.
0 MKD 
PDF
Микробиологија на синџирот на храна – Хоризонтална метода за детекција и броење на Listeria monocytogenes и Listeria spp– Дел 2: Метода на броење
prМКС EN ISO 15216-1:2018
ISO 15216-1:2017; EN ISO 15216-1:2017
English
Проект 
2018-04-30 
с.
0 MKD 
PDF
Микробиологија на синџирот на храна - Хоризонтална метода за определување хепатитис А вирус и норовирус во храна користејќи real-time PCR - Дел 1: Метод за квантификација
prМКС EN ISO 19020:2018
ISO 19020:2017; EN ISO 19020:2017
English
Проект 
2018-04-30 
с.
0 MKD 
PDF
Микробиологија на синџирот на храна- Хоризонтален метод за имуноензимска детекција на стафилококни ентеротоксини во прехранбени производи.
prМКС EN ISO 19343:2018
ISO 19343:2017; EN ISO 19343:2017
English
Проект 
2018-04-30 
с.
0 MKD 
PDF
Микробиологија на синџирот на храна- Детекција и квантификација на хистамин во риба и производи од риба- HPLC метод
prМКС EN ISO 21872-1:2018
ISO 21872-1:2017; EN ISO 21872-1:2017
English
Проект 
2018-04-30 
с.
0 MKD 
PDF
Микробиологија на синџирот на храна- Хоризонтален метод за определување на Vibrio spp - Дел 1: Детекција на потенцијални ентеропатогени Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae и Vibrio vulnificus
prМКС EN ISO 22964:2018
ISO 22964:2017; EN ISO 22964:2017
English
Проект 
2018-04-30 
с.
0 MKD 
PDF
Микробиологија на синџирот на храна - Хоризонтален метод за детекција на Cronobacter spp.
English
Публикуван 
2011-03-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Откривање на храна третирана со јонизирачко зрачење со помош на Директен Епифлуоросцентна Филтер Техника/ Вкупни аеробно микроорганизми (DEFT/APC) - Скрининг метод (идентичен со EN 13783:2001)
English
Публикуван 
2011-03-30 
19 с.
945 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување фолати со микробиолошко испитување(идентичен со EN 14131:2003)
English
Публикуван 
2011-09-30 
14 с.
756 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување на витамин В6 со микробиолошка анализа
English
Публикуван 
2010-09-30 
18 с.
870 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Микробиолошко испитување на храна третирана со јонизирачко зрачење користејќи LAL/GNB постапки (идентичен со EN 14569:2004)
МКС EN 15634-1:2011
EN 15634-1:2009
English
Публикуван 
2011-03-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Откривање алергени во храната со молекуларни биолошки методи - Дел 1: Општи согледувања (идентичен со EN 15634-1:2009)
English
Публикуван 
2011-04-30 
18 с.
870 MKD 
PDF
Хартија и картон - Одредување на цитотоксичност на водни екстракти (идентичен со EN 15845:2010)
МКС EN ISO 10272-1:2008
ISO 10272-1:2006; EN ISO 10272-1:2006
English
Повлечен 
2008-11-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Микробиологија на храна и храна за животни- Хоризонтална метода за детекција и броење на Campylobacter spp.- Дел 1: Метода на детекција (ISO 10272-1:2006)
МКС EN ISO 10273:2008
ISO 10273:2003; EN ISO 10273:2003
English
Повлечен 
2008-11-30 
31 с.
1210 MKD 
PDF
Микробиологија на храна и храна за животни - Хоризонтална метода за детекција на условно патогена Yersinia enterocolitica (ISO 10273:2003) (идентичен со EN ISO 10273:2003)
МКС EN ISO 11133:2014
ISO 11133:2014; EN ISO 11133:2014
English
Публикуван 
2014-10-30 
94 с.
1966 MKD 
PDF
Микробиологија на храна, храна за животни и вода – Подготовка, производство, складирање и перформанси на медиуми за култивирање
МКС EN ISO 11290-1:2008/A1:2008
ISO 11290-1:1996/Amd 1:2004; EN ISO 11290-1:1996/A1:2004
English
Повлечен 
2008-11-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Микробиологија на храна и храна за животни – Хоризонтална метода за детекција и броење на Listeria monocytogenes – Дел 1: Метода на детекција (ISO 11290-1:1996)/Амандман 1: Модификација на медиумот за изолација и тест за хемолиза и вклучување на прецизни податоци (ISO 11290-1:1996/AM1:2004) (идентичен со EN ISO 11290-1:1996/A1:2004)

106 најдени, страна 1 од 6 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6