Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Резултати од пребарувањето:

Насловна » Стандардизација » Резултати од пребарувањето:
 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
English
Публикуван 
2011-03-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Откривање на храна третирана со јонизирачко зрачење со помош на Директен Епифлуоросцентна Филтер Техника/ Вкупни аеробно микроорганизми (DEFT/APC) - Скрининг метод (идентичен со EN 13783:2001)
English
Публикуван 
2011-03-30 
19 с.
945 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Определување фолати со микробиолошко испитување(идентичен со EN 14131:2003)
English
Публикуван 
2011-09-30 
14 с.
756 MKD 
PDF
Прехранбени производи – Определување на витамин В6 со микробиолошка анализа
English
Публикуван 
2010-09-30 
18 с.
870 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Микробиолошко испитување на храна третирана со јонизирачко зрачење користејќи LAL/GNB постапки (идентичен со EN 14569:2004)
МКС EN 15634-1:2011
EN 15634-1:2009
English
Публикуван 
2011-03-30 
15 с.
794 MKD 
PDF
Прехранбени производи - Откривање алергени во храната со молекуларни биолошки методи - Дел 1: Општи согледувања (идентичен со EN 15634-1:2009)
English
Публикуван 
2011-04-30 
18 с.
870 MKD 
PDF
Хартија и картон - Одредување на цитотоксичност на водни екстракти (идентичен со EN 15845:2010)
МКС EN ISO 10272-1:2008
ISO 10272-1:2006; EN ISO 10272-1:2006
English
Повлечен 
2008-11-30 
16 с.
794 MKD 
PDF
Микробиологија на храна и храна за животни- Хоризонтална метода за детекција и броење на Campylobacter spp.- Дел 1: Метода на детекција (ISO 10272-1:2006)
МКС EN ISO 10273:2008
ISO 10273:2003; EN ISO 10273:2003
English
Повлечен 
2008-11-30 
31 с.
1210 MKD 
PDF
Микробиологија на храна и храна за животни - Хоризонтална метода за детекција на условно патогена Yersinia enterocolitica (ISO 10273:2003) (идентичен со EN ISO 10273:2003)
МКС EN ISO 11133:2014
ISO 11133:2014; EN ISO 11133:2014
English
Публикуван 
2014-10-30 
94 с.
1966 MKD 
PDF
Микробиологија на храна, храна за животни и вода – Подготовка, производство, складирање и перформанси на медиуми за култивирање
МКС EN ISO 11290-1:2008/A1:2008
ISO 11290-1:1996/Amd 1:2004; EN ISO 11290-1:1996/A1:2004
English
Повлечен 
2008-11-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Микробиологија на храна и храна за животни – Хоризонтална метода за детекција и броење на Listeria monocytogenes – Дел 1: Метода на детекција (ISO 11290-1:1996)/Амандман 1: Модификација на медиумот за изолација и тест за хемолиза и вклучување на прецизни податоци (ISO 11290-1:1996/AM1:2004) (идентичен со EN ISO 11290-1:1996/A1:2004)
МКС EN ISO 11290-2:2008/A1:2008
ISO 11290-2:1998/Amd 1:2004; EN ISO 11290-2:1998/A1:2004
English
Повлечен 
2008-11-30 
4 с.
416 MKD 
PDF
Микробиологија на храна и храна за животни – Хоризонтална метода за детекција и броење на Listeria monocytogenes – Дел 1: Метода на броење (ISO 11290-2:1998)/Амандман 1: Модификација на медиумот за броење (ISO 11290-2:1998/AM1:2004) (идентичен со EN ISO 11290-2:1998/A1:2004)
МКС EN ISO 13720:2011
ISO 13720:2010; EN ISO 13720:2010
English
Публикуван 
2011-09-30 
3 с.
416 MKD 
PDF
Месо и производи од месо – Броење на претпоставена Pseudomonas spp. (ISO 13720:2010)
МКС EN ISO 13969:2010
ISO 13969:2003; EN ISO 13969:2004
English
Публикуван 
2010-09-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Млеко и млечни производи - Упатство за стандардизиран опис на тестови за микробна инхибиција (ISO 13969:2003)
МКС EN ISO 16140:2008
ISO 16140:2003; EN ISO 16140:2003
English
Повлечен 
2008-11-30 
77 с.
1814 MKD 
PDF
Микробиологија на храна и храна за животни - Протокол за валидација на алтернативни методи (ISO 16140:2003)
МКС EN ISO 16140:2008/A1:2012
ISO 16140:2003/Amd 1:2011; EN ISO 16140:2003/A1:2011
English
Повлечен 
2012-06-30 
18 с.
870 MKD 
PDF
Микробиологија на храна ихрана за животни– Протокол за валидацијана алтернативни методи – Амандман 1 (ISO 16140:2003/AMD 1:2011)
МКС EN ISO 16140-1:2016
ISO 16140-1:2016; EN ISO 16140-1:2016
English
Публикуван 
2016-11-30 
12 с.
681 MKD 
PDF
Микробиологија на храна и храна за животни- Валидација на метод – Дел 1: Речник
МКС EN ISO 16140-2:2016
ISO 16140-2:2016; EN ISO 16140-2:2016
English
Публикуван 
2016-11-30 
66 с.
1701 MKD 
PDF
Микробиологија на храна и храна за животни – Валидација на метод – Дел 2: Протокол за валидација на алтернативни (сопствени) методи наспроти референтен метод
МКС EN ISO 16654:2008
ISO 16654:2001; EN ISO 16654:2001
English
Публикуван 
2008-11-30 
13 с.
756 MKD 
PDF
Микробиологија на храна и храна за животни - Хоризонтална метода за детекција на Escherichia coli O157 (ISO 16654:2001)
МКС EN ISO 17468:2016
ISO 17468:2016; EN ISO 17468:2016
English
Публикуван 
2016-11-30 
с.
0 MKD 
PDF
Микробиологија на храна и храна за животни- Технички барања и упатства за воспоставување или ревизија на стандардни методи
МКС EN ISO 18465:2017
ISO/DIS 18465; EN ISO 18465:2017
English
Публикуван 
2017-05-30 
с.
0 MKD 
PDF
Микробилологија во ланецот на храна - Квантитативно определување на еметичен токсин (цереулид) користејќи LC-MS/MS

96 најдени, страна 1 од 5 Испечати го пребараниот резултат        1 | 2 | 3 | 4 | 5