Logo Институт за стандардизација на Република Македонија
Јуриj Гагарин, бр.15, кат 3, 1000 Скопје
Тел.+ 389 (0)2 3247 150
Date: 2018-11-18
Time: 16:24


Статус: Публикуван
Јазик: Macedonian
Страни: 20
Публикувано: 2016-12-30
Национален регистар: 12/2016
Издание: 1
Цена: 945 MKDПечати

Македонски наслов

Лифтови и ескалатори - Речник

Англиски наслов

Lifts and Escalators - Vocabulary

Подрачје на примена

Овој стандард ги дефинира термините кои се употребуваат при користење, одржување, монтажа, модернизација и инспекција на лифтови и ескалатори. Целта е унификација на терминологијата од областа на вертикалниот транспорт на луѓе и товар (лифтови и ескалатори) во согласност со стандардниот македонски јазик, а заради олеснување при идните преводи на носечките македонски стандарди од оваа област, но и за друга стручна литература, како и еднозначна употреба на оваа терминологија при професионалната комуникација.

Scope

This standard defines the terms used in maintenance, installation, inspection and modernization of elevators and escalators. The objective is the unification of terminology in the field of vertical transport of people and goods (elevators and escalators) in accordance with standard Macedonian language and to facilitate future translations of the Macedonian standards in this field, as well as other professional literature and unification of professional terminology.

Технички комитети

ИСРМ ТК 6 - Лифтови, ескалатори и подвижни ленти за луѓе

ICS

01.040.21 - Механички системи и компоненти за општа употреба (речник)
91.140.90 - Лифтови. Ескалатори


Директива

Не е додадена информација.

Национална активност

МКС 1010:2016 replaces МКС М.Д1.500:1983 -


 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
Macedonian
Публикуван 
2017-12-30 
2 с.
378 MKD 
PDF
Лифтови и ескалатори - Речник - Коригендум


Copyright © 2011 Институтот за стандардизација на Република Македонија