Logo Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Јуриj Гагарин, бр.15, кат 3, 1000 Скопје
Тел.+ 389 (0)2 3247 150
Date: 2019-05-26
Time: 12:34


Статус: Публикуван
Јазик: English
Страни: 41
Публикувано: 2018-04-30
Национален регистар: 4/2018
Издание:
Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со:
ISO 45001:2018
ISO/TC 283
Цена: 1399 MKDПечати

Македонски наслов

Системи за менаџмент со безбедност и здравје при работа – Барања со упатство за употреба

Англиски наслов

Occupational health and safety management systems -- Requirements with guidance for use

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

Не е додадена информација.

Технички комитети

ИСРСМ ТК 9 - Менаџмент со квалитет, животна средина и ризици

ICS

13.100 - Безбедност при работа. Индустриска хигиена


Директива

Не е додадена информација.

Национална активност

Не е додадена информација.

Copyright © 2011 Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија