Logo Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Јуриj Гагарин, бр.15, кат 3, 1000 Скопје
Тел.+ 389 (0)2 3247 150
Date: 2019-05-27
Time: 08:23


Статус: Публикуван
Јазик: Macedonian
Страни: 39
Публикувано: 2018-12-30
Национален регистар: 12/2018
Издание:
Поврзани меѓународни стандарди
Овој документ е идентичен со:
EN ISO/IEC 17025:2017
CEN/CLC/JTC 1
Овој документ е идентичен со:
ISO/IEC 17025:2017
ISO/CASCO
Цена: 1323 MKDПечати

Македонски наслов

Општи барања на компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација (ISO/IEC 17025:2017)

Англиски наслов

General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025:2017)

Подрачје на примена

Не е додадена информација.

Scope

ISO/IEC 17025:2017 specifies the general requirements for the competence, impartiality and consistent operation of laboratories. ISO/IEC 17025:2017 is applicable to all organizations performing laboratory activities, regardless of the number of personnel. Laboratory customers, regulatory authorities, organizations and schemes using peer-assessment, accreditation bodies, and others use ISO/IEC 17025:2017 in confirming or recognizing the competence of laboratories.

Технички комитети

ИСРСМ ТК 18 - Акредитација,оцена на сообразност и метрологија

ICS

03.120.20 - Сертификат за производот и компанијата. Проценка за сообразност
19.020 - Услови и процедури за тестирање општо


Директива

765/2008 - Барања за акредитација и надзор на пазарот во врска со маркетинг на производи - (Нова легислативна рамка и екоменаџмент и шеми за проверка-EMAS)


Национална активност

Не е додадена информација.

 Број на стандард
Јазик
Статус
Публикувано
Страни
Цена
 
Купи
English
Повлечен 
2006-04-30 
28 с.
1134 MKD 
PDF
Општи барања за компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација (ISO/IEC 17025:2005)
Macedonian
Повлечен 
2006-04-30 
32 с.
1210 MKD 
PDF
Општи барања за компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација (ISO/IEC 17025:2005)
English
Публикуван 
2018-12-30 
30 с.
1210 MKD 
PDF
Општи барања на компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација (ISO/IEC 17025:2017)


Copyright © 2011 Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија