Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Корисни линкови

Македонски наслов

Eлектротехничка опрема наменета за работа во определено напонско подрачје

Англиски наслов

Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits (codified version)

Дополнителни информации

Директива на Советот 2006/95/EC од 12 декември 2006 за усогласување на законите на Земјите членки во врска со електричната опрема дизајнирана за употреба со одредени ограничувања во напонот