Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Корисни линкови

Македонски наслов

Барања за акредитација и надзор на пазарот во врска со маркетинг на производи - (Нова легислативна рамка и екоменаџмент и шеми за проверка-EMAS)

Англиски наслов

REGULATION (EC) No 765/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93

Дополнителни информации

REGULATION (EC) No 765/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation (EEC) No 339/93; Decision No 768/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on a common framework for the marketing of products OJ L 218 of 13 August 2008; Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) OJ L 342 of 22 December 2009