Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Корисни линкови

Македонски наслов

Инспекција на опрема за пестициди

Англиски наслов

Directive 2009/128/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides

Дополнителни информации

Директива 2009/128/EC на Европскиот Парламент и Советот од 21 октомври 2009 воспоставувајќи рамка за дејството на Заедницата да ја постигне одржливата употреба на пестициди. Нема референци на хармонизираните стандарди кои се објавени во Службениот весник на Европската унија.