Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

Термин во постапка на усогласување
Област:       Македонски:       Англиски:            

Област Македонски Англиски
Еврокодови аголни шевови Fillet welds
Еврокодови аксијална сила axial force
Еврокодови банкина hard strip
Еврокодови бетонски блок concrete slab
Еврокодови бројот на удари Blowcount
Еврокодови бушотински клип borehole jack
Еврокодови вдлабнување Crippling
Еврокодови вдлабнување на ребро Web crippling
Еврокодови верижник catenary
Еврокодови верификација на крајни гранични состојби ultimate limit state verifications
Еврокодови вклештување Restraint
Еврокодови вкопани конструкции buried structures
Еврокодови влечна сила traction force
Еврокодови вметнати темели embedded foundations
Еврокодови вметок Sleeve
Еврокодови волуменска тежина Density
Еврокодови вонредни ситуации на проектирање accidental design situations
Еврокодови вонредно accidental
Еврокодови времетраење на замор Fatigue life
Еврокодови граница (на) Yield
Еврокодови граница на развлекување yield strength
Еврокодови гранични состојби limit states
Еврокодови греда Beam
Еврокодови греди со отвори trimmer beams
Еврокодови гумичка Washer
Еврокодови дампинг Damping
Еврокодови делница line
Еврокодови деформација Creep
Еврокодови дијафрагма Diaphragm
Еврокодови димензионирање design
Еврокодови диспозиција на оптоварување load arrangement
Еврокодови длабоки темели Pile foundations
Еврокодови должина на распон span lengths
Еврокодови Дополнителен динамички фактор на амплификација Additional dynamic amplification factor
Еврокодови дренажа Drainage
Еврокодови дробен камен Ballast
Еврокодови екцентричност eccentricity
Еврокодови ефект/влијание на оптоварување на конструкција Design action effect
Еврокодови жилавост toughness
Еврокодови задржување, придржување Restraint
Еврокодови закачалки hangers
Еврокодови заковка Rivet
Еврокодови засип backfill
Еврокодови затегање Tension
Еврокодови затеги Ties
Еврокодови затезна цврстина tensile strength
Еврокодови земјен притисок Earth pressure
Еврокодови ѕид со хоризонтални спојки shell bedded wall
Еврокодови ивичници на тротоари kerb
Еврокодови извивање Buckling

470 најдени, страна 1 од 10  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7