Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 
Број
Наслов
Статус
ИСРМ ТК 1 Опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери Активен
ИСРМ ТК 2 Електронски комуникации Активен
ИСРМ ТК 3 Квалитет на вода Распуштен
ИСРМ ТК 4 Карактеристики на отпад Активен
ИСРМ ТК 5 Текстил, кожа и производи од текстил и кожа Активен
ИСРМ ТК 6 Лифтови, ескалатори и подвижни ленти за луѓе Активен
ИСРМ ТК 7 Нафтени производи и средства за подмачкување Активен
ИСРМ ТК 8 Системи и опрема за топлинска заштита и заштита од пожар кај градежни објекти Активен
ИСРМ ТК 9 Менаџмент со квалитет, животна средина и ризици Активен
ИСРМ ТК 10 Друмски возила, трактори и механизација Активен
ИСРМ ТК 11 Геотехника Активен
ИСРМ ТК 12 Патишта - материјали, опрема и сигнализација Распуштен
ИСРМ ТК 13 Квалитет на храна Активен
ИСРМ ТК 14 Менаџмент на животна средина Распуштен
ИСРМ ТК 15 Испитување без разрушување Распуштен
ИСРМ ТК 16 Кодирање на имињата на државите и сродни ентитети Активен
ИСРМ ТК 17 Квалитет на воздух и вода Активен
ИСРМ ТК 18 Акредитација,оцена на сообразност и метрологија Активен
ИСРМ ТК 19 Безбедност на машини Активен
ИСРМ ТК 20 Електрични кабли Распуштен
ИСРМ ТК 21 Нисконапонска електрична опрема и електрични кабли Активен
ИСРМ ТК 22 Греење, вентилација и климатизација Распуштен
ИСРМ ТК 23 Зaштита на објекти од пожар Распуштен
ИСРМ ТК 24 Бетон и производи од бетон Распуштен
ИСРМ ТК 25 Бетон, производи од бетон и ѕидарија Активен
ИСРМ ТК 26 Дрво – производи од дрво и мебел Распуштен
ИСРМ ТК 27 Гасна техника и опрема Активен
ИСРМ ТК 28 Пластика Распуштен
ИСРМ ТК 29 Апарати на гас Распуштен
ИСРМ ТК 30 Еврокодови Распуштен
ИСРМ ТК 31 Електрично осветление Активен
ИСРМ ТК 32 Електроенергетика и електроенергетски постројки Активен
ИСРМ ТК 33 Метрологија Распуштен
ИСРМ ТК 34 Информациски и комуникациски технологии Активен
ИСРМ ТК 35 Испитување без разрушување, заварување и сродни постапки Активен
ИСРМ ТК 36 Хемија и пластика Активен
ИСРМ ТК 37 Метали и металургија Активен
ИСРМ ТК 38 Тутун и тутунски производи Активен
ИСРМ ТК 39 Терминологија Во постапка на формирање
ИСРМ ТК 40 Еврокодови и Национални анекси Активен
ИСРМ ТК 41 Хомеопатска дејност и едукација Распуштен
ИСРМ ТК 42 Менаџмент со човечки ресурси Активен
ИСРМ Совет Совет на ИСРМ Активен