Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 1 Опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери

Број: ИСРСМ ТК 1
Статус: Активен
Претседател: Крсте Најденковски
Секретар: Валентина Арсовска


Македонски наслов

Опрема и заштитни системи кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери

Англиски наслов

Electrical apparatus for explosive atmospheres

Активност на македонски

- Конструкција и тестирање на електричните апарати кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери и на посебните барања за конструкција и тестирање на електричните апарати, тип на заштита "o" (потопени во масло) и тип на заштита "q" (наполнети со песок) и типови на заштита за употреба во присуство на запаливи прашини,
- Правилата за инсталирање на електричните апарати во потенцијално експлозивните атмосфери,
- Посебните барања за конструкција и тестирање на електричните апарати со непробојни оклопи, тип на заштита "d", наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери;
- Посебните барања за конструкција и тестирање на самосигурносните заштитни уреди, тип на заштита "i", наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери;
- Посебните барања за конструкција и тестирање на: електрични апарати со зголемина сигурност, тип на заштита "e" и сијалични грла за рудници подложни на руднички гасови, кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери;
- Посебните барања за конструкција и тестирање на електрични апарати со тип на заштита "n", кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери;
- Посебните барања за конструкција и тестирање на електрични апарати или делови од електрични апарати, со тип на заштита "m", кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери;
- Посебните барања за конструкција и тестирање на електрични апарати, со тип на заштита "p", вклучувајќи ги и внатрешните извори на запалив гас и пареа, кои се наменети за употреба во потенцијално експлозивни атмосфери;
- Посебните барања за конструкција, тестирање и употреба на електростатичка опрема со боја и прав, за распрскување на запаливи материи;
- Електрични апарати за детекција и мерење на запаливи гасови кои се употребуваат во индустриски и комерцијални потенцијално експлозивни атмосфери;
- Општите и посебните барања за конструкција, безбедност, карактеристики и тестирање на електрични апарати што се изложени на присуство на гас и на пареа и давањето на индикација, аларм и/или други излезни функции, со цел да се даде предупредување за опасност од експлозија, опасност од пожар и опасност по здравјето.Тука спаѓаат и детекторите за гас во домаќинствата и некои детектори за гас за индустриска и комерцијална употреба;
- Оценување на опасност од пожар, конструирање безбедно од пожар и терминологија што се однесува на електротехничките производи;
- Мерење на изливи на пожар (чад, корозивна активност, отровни гасови и енормна топлина) и проверака со најсовремени тест методи што се однесуваат на електротехничките производи;
- Широко применливи малопојасни тест методи за употреба во производствени стандарди, како и за употреба од производителите и законодавците.
- Специфични барања за заштита од високонапонски електрични празнења при изработка, испитување и употреба на електростатичко боење и финиширање на опремата за прскање на незапалив материјал.

Активност на Англиски

Не е додадена информација.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 305
Potentially explosive atmospheres - Explosion prevention and protection
CLC/TC 216
Gas detectors
CLC/TC 204
Safety of electrostatic painting and finishing equipment
CLC/SR 89
Fire hazard testing
TC 89
Fire hazard testing
TC 31
Equipment for explosive atmospheres
CLC/SC 31-5
Apparatus type of protection "n"
CLC/SC 31-7
Pressurization and other techniques
CLC/SC 31-9
Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases to be used in industrial and commercial potentially explosive atmospheres
CLC/SC 31-1
Installation rules
CLC/SC 31-2
Flameproof enclosures "d"
CLC/SC 31-4
Increased safety "e"
CLC/TC 31
Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres
CLC/SC 31-3
Intrinsically safe apparatus and systems "i"
CLC/SC 31-8
Electrostatic painting and finishing equipment
TC 31/SC 31G
Intrinsically-safe apparatus
TC 31/SC 31J
Classification of hazardous areas and installation requirements
TC 31/SC 31M
Non-electrical equipment and protective systems for explosive atmospheres