Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРМ ТК 9 Менаџмент со квалитет, животна средина и ризици

Број: ИСРМ ТК 9
Статус: Активен
Претседател: Сузана Темелкоска
Секретар: Виолета Шареска-Ѓаковска


Македонски наслов

Менаџмент со квалитет, животна средина и ризици

Англиски наслов

Quality management, environmental management and risk management

Активност на македонски

Делокруг на работа на ИСРМ ТК 9 опфаќа:
- Стандардизација во областа на менаџмент со квалитет: системите на квалитет, обезбедување на квалитетот, одржливите технологии во пракса на испитувања, инспекција и сертификација на производите, процесите и системите на критериуми за оценување и работата на телата за акредитација, сертификација и лабораторија за калибрација и испитувања.
- Стандардизација од областа на менаџмент со квалитет и соодветните општи аспекти за медицинска опрема.
- Стандардизација во областа на системите на менаџмент на животната средина како и алатка во подршката на одржливиот развој.

Активност на Англиски

The scope of ISRM TK 9 includes:
- Standardization in the field of quality management:quality management systems, quality assurance, supporting technologiesin the practice of testing, inspection and certification of products, processes and systems, criterias for assessment and working of acreditation bodies, certification bodies and laboratories for calibration and testing.
- Standardization of quality management and corresponding general aspects for medical devices. Standards for small bore connectors.
- Standardization in the field of environmental management systems and tools in support of sustainable development.


План за работа


Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/SS F20
Quality assurance
CEN/SS S26
Environmental management
ISO/TC 176
Quality management and quality assurance
ISO/TC 176/SC 1
Concepts and terminology
ISO/TC 176/SC 2
Quality systems
ISO/TC 176/SC 3
Supporting technologies
ISO/TC 207
Environmental management
ISO/TC 207/SC 1
Environmental management systems
ISO/TC 207/SC 2
Environmental auditing and related environmental investigations
ISO/TC 207/SC 3
Environmental labelling
ISO/TC 207/SC 4
Environmental performance evaluation
ISO/TC 207/SC 5
Life cycle assessment
ISO/TC 207/SC 7
Greenhouse gas management and related activities
ISO/TC 262
Risk management
ISO/TC 242
Energy Management
CEN/CLC/JWG 3
Energy Management and related services - General requirements and qualification procedures
ISO/TC 283
Occupational health and safety management
ISO/TC 283/WG 1
OH&S Requirements
ISO/TC 283/STTF 1
Spanish translation task force
ISO/TC 242/WG 1
Energy Management
ISO/TC 242/WG 2
Energy performance metrics
ISO/TC 242/WG 3
Joint TC 242 - TC 257 WG: Measurement & verification of organizational energy performance - General principles and guidelines
ISO/TC 242/WG 4
Opportunities for Improvement
ISO/TC 242/WG 5
Energy Services
ISO/TC 242/WG 6
Data for Energy Management Systems
ISO/TC 262/WG 1
Guidance for the implementation of ISO 31000
ISO/TC 262/WG 2
Core risk management standards
ISO/TC 262/WG 3
Disruption related risk
ISO/TC 262/WG 4
Supply chain risk
ISO/TC 262/WG 5
Management of Legal Risk
ISO/TC 207/SC 6
Terms and definitions
CEN/CLC/JTC 14
Energy management, energy audits, energy savings.
CEN/CLC/JTC 14/WG 1
Energy audits
CEN/CLC/JTC 14/WG 2
Energy management and related services
CEN/CLC/JTC 14/WG 3
Energy efficiency and saving calculations
ISO/TC 262/WG 6
Guidance Handbook
ISO/TC 207/WG 3
Integrating environmental aspects into product design and development
ISO/TC 207/WG 1
Environmental aspects in product standards
ISO/TC 207/WG 2
Forest management
ISO/TC 207/WG 4
Environmental communication
ISO/TC 207/WG 5
Climate change
ISO/TC 207/WG 6
Joint ISO/TC 207-CASCO WG: Greenhouse gas validation and verification bodies
ISO/TC 207/WG 7
Inclusion of environmental aspects in product standards
ISO/TC 207/WG 8
Material flow cost accounting – General principles and framework
ISO/TC 207/WG 9
Land degradation and desertification
ISO/TC 207/WG 10
Environmentally conscious design
ISO/TC 176/WG 1
Measuring and test equipment
ISO/TC 176/WG 2
Quality audit now SC 2/WG 7
ISO/TC 176/WG 3
Quality management for electoral assurance
ISO/TC 176/WG 4
Qualty management systems - Application of ISO 9001 in local government
ISO/TC 176/WG 5
Requirements for educational organizations
CEN/CLC/JTC 14
Energy management, energy audits, energy savings.