Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 21 Нисконапонска електрична опрема и електрични кабли

Број: ИСРСМ ТК 21
Статус: Активен
Претседател: Милан Цветковски
Секретар: Валентина Арсовска


Македонски наслов

Нисконапонска електрична опрема и електрични кабли

Англиски наслов

Low voltage equipment and electric cables

Активност на македонски

- Изработка на стандарди кои се однесуваат на спецификациите на сите типови на осигурувачи, со предмет на определување на: 1. Карактеристики кои се суштински во специфицирањето на условите за инсталирање и работа на осигурувачите. 2. Барања кои ги исполнуваат осигурувачите и испитувањата кои се направени да се во сообразност со таквите барања како и следење на процедурите за тие испитувања; 3. Обележувања. Изработка на стандарди за овие осигурувачи за номинална вредност на: 1. номинални напони, струи и моќности на исклучување; 2. димензии при приклучување со фиксни и заменливи нисконапонски осигурувачи.
- Изработка на стандарди за принципите на изолација применливи на целата нисконапонска опрема. Правила за определување на номинални изолациони напони и димензионирање на изолационите растојанија за дадените номинални напони. Усогласување на изолацијата за напони до и вклучувајќи 1000 V a.c. и 1 500 V d.c., вклучувајќи димензионирање на изолациони и ползни растојанија. Ова ги вклучува сите методи на диелектрични испитувања во поглед на усогласување на изолацијата.
- Изработка на стандарди кои се однесуваат на карактеристиките за автоматски прекинувачи, прекинувачи, контактори, стартери, дисконектори, шини и било какви делови на разводните уреди, со исклучок на тие за домашна и слична употреба.
- Изработка на стандарди кои ќе ги опфаќаат уредите за заштита од шпицови како последица на пренапони предизвикани од громови и/или други преoдни режими и нивен избор и примена. Овие уреди се наменети да се употребуваат во областа на енергетика, телекомуникации и/или сигнални мрежи со напон до 1 000 V a.c. или 1 500 V d.c.
- Изработка на стандарди за фабричко изработени нисконапонски уреди и други делови на нисконапонски разводни и управувачки уреди.
- Изработка на стандарди за електрични прекинувачи за прекуструјна заштита, уреди за заштита од електричен краток спој и целиот сроден прибор. Овие уреди се наменети за цели во домаќинствата и други слични цели. Зборот „слични“ вклучува локации како што се канцеларии, комерцијални и индустриски простории, болници, јавни установи итн. Оваа опрема е наменета за фиксни инсталации или за употреба во или со уреди или друга опрема. Оваа опрема може да вклучува електронски компоненти.
- Изолирани проводници, кабли и повеќежилни кабли за низок и висок напон и нивниот прибор.
- Симетрични кабли, коаксијални кабли и брановоди со метални проводници за употреба во: телекомуникации, пренос на податоци, радио фрекфенции, опрема за видео комуникации и сигнализација која е во тек со развојните технологии.
- Повеќежилни кабли и симетрични парици/четворки на проводници за употреба во дигиталните и аналогните комуникациони системи, како ISDN, LAN и системи за пренос на податоци.
- Жици за намотки (динамо -жици).
- Ракување со кабли, заштита на кабли и придружни производи за кабли, вклучувајки: крути цевки и опрема од : метал, изолациони материјали и композити, еластични и свитливи цевки и опрема од метално-изолациони материјали и композити, електрични далеководи и водови од метал , носачи на траса, полици и регали за кабли направени од : метал, изолациони материјали и композити. Исто така се разгледуваат начините како овие производи се поврзуваат заедно во систем и правилата за нивна инсталација.
- Надземни електрични проводници, вклучувајки : различни типови на надземни заземјени проводниици, сите видови жица со кружен и други пресеци, составни елементи за директно поврзување на проводници, проводници од различни метали како што се : алуминиум, челик, бакар и нивни легури.

Активност на Англиски

- Development of standards relating to the specifications of all types of fuses with the subject of determination of:
1. Characteristics that are essential in specifying the conditions for installation and operation of fuses.
2. Requirements to be met by fuses and tests which have been made in conformity with such requirements as well as monitoring the procedures for those tests;
3. Markings. Designing standards for these fuses for a nominal value of: 1. nominal voltages, currents and power of disconnection; 2. dimensions when connecting with fixed and replaceable low voltage fuses.

- Development of standards for the isolation principles applicable to all low voltage equipment. Rules for determining nominal insulation voltages and dimensioning of insulation distances for given rated voltages. Insulation coordination for voltages up to and including 1000 V a.c. and 1 500 V d.c., including dimensioning of insulation and flying distances. This includes all methods of dielectric testing with respect to the alignment of the insulation.
- Development of standards relating to the characteristics of circuit breakers, switches, contactors, starters, disconnectors, rails and any parts of distribution devices, with the exception of those for domestic and similar use.
- Preparation of standards that will include sprinkler protection devices as a consequence of lightning and / or other transient overvoltages and their selection and application. These devices are intended to be used in the field of energy, telecommunications and / or signaling networks with a voltage up to 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c.
- Development of standards for fabricated low voltage devices and other parts of low voltage switchgear and control devices.
- Preparation of standards for electrical switches for overcurrent protection, devices for protection against electric short-circuit and all related equipment. These devices are intended for household purposes and other similar purposes. The word "similar" includes locations such as offices, commercial and industrial premises, hospitals, public facilities, etc. This equipment is intended for fixed installations or for use in or with devices or other equipment. This equipment may include electronic components.
- Isolated conductors, cables and cables for low and high voltage and their accessories.
- Symmetrical cables, coaxial cables and wires with metal conductors for use in: telecommunications, data transmission, radio frequencies, video communications equipment and signaling in progress with development technologies.
- Multicore cables and symmetric pairs / quadruples of conductors for use in digital and analog communication systems, such as ISDN, LAN and data transmission systems.
- Coil wires (dynamo-jets).
- Handling of cables, cable protection and accompanying cable products, including: rigid pipes and fittings of: metal, insulating materials and composites, elastic and flexible pipes and fittings of metal-insulating materials and composites, electrical transmission lines and metal pipes, trays, shelves and racks for cables made of: metal, insulating materials and composites. Also, consider how these products are linked together in the system and the rules for their installation.
- Overhead electrical conductors, including: various types of overground ground conductors, all kinds of circular and other cross-sections, components for direct connection of conductors, conductors of different metals such as: aluminum, steel, copper and their alloys.

Релација со сите интернационални технички комитети

CLC/TC 37A
Low voltage surge protective devices
CLC/SR 46F
RF and microwave passive components
CLC/SR 46C
Wires and symmetric cables
CLC/SR 17D
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
CLC/SR 109
Insulation co-ordination for low-voltage equipment
CLC/TC 55
Winding wires
CLC/SR 46
Cables, wires, waveguides, R.F. connectors, R.F. and microwave passive components and accessories
CLC/TC 213
Cable management systems
CLC/SR 23B
Plugs, socket-outlets and switches
CLC/SR 37B
Components for low-voltage surge protection
CLC/SR 23
Electrical accessories
CLC/SR 23A
Cable management systems
CLC/SR 23F
Connecting devices
CLC/SR 23G
Appliance couplers
CLC/SR 23H
Industrial plugs and socket-outlets
CLC/SR 23J
Switches for appliances
CLC/SR 32B
Low-voltage fuses
CLC/SR 32C
Miniature fuses
CLC/SR 37
Surge arresters
CLC/SR 7
Overhead electrical conductors
TC 20
Electric cables
TC 7
Overhead electrical conductors
CLC/SC 46XC
Multicore, multipair and quad data communication cables
CLC/TC 46X
Communication cables
CLC/SC 46XA
Coaxial cables
CLC/TC 17D
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
CLC/TC 23E
Circuit breakers and similar devices for household and similar applications
CLC/TC 17B
Low-voltage switchgear and controlgear
CLC/TC 20
Electric cables
CLC/TC 23BX
Switches, boxes and enclosures for household and similar purposes, plugs and socket outlet for D.C.
CLC/SR 20
Electric cables
TC 18/SC 18A
Electric cables for ships and mobile and fixed offshore units
CLC/TC 121A
Low-voltage switchgear and controlgear
CLC/TC 23H
Plugs, Socket-outlets and Couplers for industrial and similar applications, and for Electric Vehicles
CLC/SR 121B
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
CLC/SR 121
Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltage
CLC/SR 46F
RF and microwave passive components