Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 31 Електрично осветление

Број: ИСРСМ ТК 31
Статус: Активен
Претседател: Рубин Талески
Секретар: Лилјана Хаџиевска Антовска


Македонски наслов

Електрично осветление

Англиски наслов

Electrical lighting

Активност на македонски

Стандардизација во областа на електрично осветление покривајќи го производството на опрема (светилки, сијалици и сл.), проектирање, изведба, одржување, мерење и контрола на системите за осветление. Областите на делување на ИСРМ ТК 31 произлегуваат од областите на делување на TC 169 (WG 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9) од CEN, CLC_TC_34Z CLC_SR_34, CLC_SR_34A, CLC_SR_34B, CLC_SR_34C, CLC_SR_34D и CLC_TC_97 од CENELEC, како и IEC_TC_34 и IEC_TC_97.
Претходно наведените ТК на CEN, CENELEC и IEC покриваат и области што се надвор од областите поврзани со осветлението. Поради тоа, ИСРМ ТК 31 ќе ги обработува само стандардизициските документи од ТК на CEN, CENELEC и IEC што се од делокругот на работа на ИСРМ ТК 31. Меѓудругото, делокругот на работа на ИСРМ ТК 31 ги опфаќа, но не е ограничен само на, следните работи:
c) Стандардизација во областа на осветлението
d) Стандардизација на опрема наменета за осветление
- светилки (вклучувајќи LED) и биметални стартери,
- фасонки и држачи за сијалици,
- контролни уреди за сијалици,
- сијалици,
- разна придружна опрема која не е опфатена во делокругот на некој друг технички комитет
Стандардизација за проектирање, инсталација, работа и одржување на аеронаутичко земско осветление на аеродромите, вклучувајќи ги барањата кои се однесуваат на целиот систем од изворот на енергија, па сè до и вклучувајќи ги светилките кои се користат во аеронаутичкото земско осветление.

Активност на Англиски

Не е додадена информација.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 169
Light and lighting
IEC/TC 97
Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes
IEC/TC 34
Lamps and related equipment
IEC/TC 23
Electrical accessories
CLC/TC 34
Lamps and related equipment
CLC/SR 97
Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes