Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 20 Електрични кабли

Број: ИСРСМ ТК 20
Статус: Распуштен
Претседател: Соња Ангелевска Колева
Секретар: Лилјана Хаџиевска Антовска


Македонски наслов

Електрични кабли

Англиски наслов

Electric Cables

Активност на македонски

- Изолирани проводници, кабли и повеќежилни кабли за низок и висок напон и нивниот прибор.
- Симетрични кабли, коаксијални кабли и брановоди со метални проводници за употреба во: телекомуникации, пренос на податоци, радио фрекфенции, опрема за видео комуникации и сигнализација која е во тек со развојните технологии.
- Повеќежилни кабли и симетрични парици/четворки на проводници за употреба во дигиталните и аналогните комуникациони системи, како ISDN, LAN и системи за пренос на податоци.
- Жици за намотки (динамо -жици).
- Ракување со кабли, заштита на кабли и придружни производи за кабли, вклучувајки: крути цевки и опрема од : метал, изолациони материјали и композити, еластични и свитливи цевки и опрема од метално-изолациони материјали и композити, електрични далеководи и водови од метал , носачи на траса, полици и регали за кабли направени од : метал, изолациони материјали и композити. Исто така се разгледуваат начините како овие производи се поврзуваат заедно во систем и правилата за нивна инсталација.
- Надземни електрични проводници, вклучувајки : различни типови на надземни заземјени проводниици, сите видови жица со кружен и други пресеци, составни елементи за директно поврзување на проводници, проводници од различни метали како што се : алуминиум, челик, бакар и нивни легури.

Активност на Англиски

Не е додадена информација.