Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 18 Акредитација,оцена на сообразност и метрологија

Број: ИСРСМ ТК 18
Статус: Активен
Претседател: Теодора Ташевска
Секретар: Сузана Ивановска


Македонски наслов

Акредитација,оцена на сообразност и метрологија

Англиски наслов

Accreditation, Conformity Assesment and metrology

Активност на македонски

Претставува стандардизација од областа на акредитација и оцена на сообразност и тоа :
- Проучување на начините за оцена на сообразност на производите, процесите, услугите и менаџмент системите според соодветни стандарди или останати технички спецификации.
- Подготовка на стандарди и упатства во врска со методите за тестирање, инспекција и сертификација на производите, процесите и услугите, оценувањето на менаџмент системите, лабароториите за тестирање, инспекциски тела, сертификационите тела, телата за акредитација и нивна работа.

Активност на Англиски

It is standardization in the field of accreditation and conformity assessment as follows:
• To study means of assessing the conformity of products, processes, services and management systems to appropriate standards or other technical specifications.
• To prepare international guides and International Standards relating to the practice of testing, inspection and certification of products, processes and services, and to the assessment of management systems, testing laboratories, inspection bodies, certification bodies, accreditation bodies and their operation and acceptance.
• To promote mutual recognition and acceptance of national and regional conformity assessment systems, and the appropriate use of International Standards for testing, inspection, certification, assessment and related purposes.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 92
Water meters
CEN/TC 176
Thermal energy meters
CEN/TC 290
Dimensional and geometrical product specification and verification
CEN/TC 318
Hydrometry
CEN/TC 332
Laboratory equipment
CEN/SS F05
Measuring Instruments
CEN/CLC/JTC 1
Criteria for conformity assessment bodies
CEN/CLC/JTC 1
Criteria for conformity assessment bodies
CEN/SS I03
Limits and fits
ISO/TC 3
Limits and fits
ISO/TC 30
Measurement of fluid flow in closed conduits
ISO/TC 48
Laboratory equipment
ISO/TC 69
Applications of statistical methods
ISO/TC 113
Hydrometry
ISO/TC 213
Dimensional and geometrical product specifications and verification
ISO/CASCO
Committee on conformity assessment
ISO/TC 113/SC 1
Velocity area methods
ISO/TC 113/SC 2
Flow measurement structures
ISO/TC 113/SC 3
Terminology and symbols
ISO/TC 113/SC 4
Dilution methods
ISO/TC 113/SC 5
Instruments, equipment and data management
ISO/TC 113/SC 6
Sediment transport
ISO/TC 113/SC 7
Special problems and methods of measurements
ISO/TC 113/SC 8
Ground water
ISO/TC 69/SC 4
Applications of statistical methods in product and process management
ISO/REMCO
Committee on reference materials