Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 18 Акредитација,оцена на сообразност и метрологија

Број: ИСРСМ ТК 18
Статус: Активен
Претседател: Теодора Ташевска
Секретар: Сузана Ивановска


Македонски наслов

Акредитација,оцена на сообразност и метрологија

Англиски наслов

Accreditation, Conformity Assesment and metrology

Активност на македонски

Претставува стандардизација од областа на акредитација и оцена на сообразност и тоа :
- Проучување на начините за оцена на сообразност на производите, процесите, услугите и менаџмент системите според соодветни стандарди или останати технички спецификации.
- Подготовка на стандарди и упатства во врска со методите за тестирање, инспекција и сертификација на производите, процесите и услугите, оценувањето на менаџмент системите, лабароториите за тестирање, инспекциски тела, сертификационите тела, телата за акредитација и нивна работа.

Активност на Англиски

Не е додадена информација.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 92
Water meters
CEN/TC 176
Thermal energy meters
CEN/TC 290
Dimensional and geometrical product specification and verification
CEN/TC 318
Hydrometry
CEN/TC 332
Laboratory equipment
CEN/SS F05
Measuring Instruments
CEN/CLC/JTC 1
Criteria for conformity assessment bodies
CEN/CLC/JTC 1
Criteria for conformity assessment bodies
CEN/SS I03
Limits and fits
ISO/TC 3
Limits and fits
ISO/TC 30
Measurement of fluid flow in closed conduits
ISO/TC 48
Laboratory equipment
ISO/TC 69
Applications of statistical methods
ISO/TC 113
Hydrometry
ISO/TC 213
Dimensional and geometrical product specifications and verification
ISO/CASCO
Committee on conformity assessment
ISO/TC 113/SC 1
Velocity area methods
ISO/TC 113/SC 2
Flow measurement structures
ISO/TC 113/SC 3
Terminology and symbols
ISO/TC 113/SC 4
Dilution methods
ISO/TC 113/SC 5
Instruments, equipment and data management
ISO/TC 113/SC 6
Sediment transport
ISO/TC 113/SC 7
Special problems and methods of measurements
ISO/TC 113/SC 8
Ground water
ISO/TC 69/SC 4
Applications of statistical methods in product and process management
ISO/REMCO
Committee on reference materials