Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 4 Карактеристики на отпад

Број: ИСРСМ ТК 4
Статус: Активен
Претседател: Ана Каранфилова Мазневска
Секретар: Виолета Шареска-Ѓаковска


Македонски наслов

Карактеристики на отпад

Англиски наслов

Characterization of waste

Активност на македонски

Делокругот на работа на ИСРМ ТК 4 опфаќа:
• Стандардизација на производи и постапки како што се безбедносни барања при собирањето, транспортот, складирањето и пренесувањето на цврст и течен отпад.
• Стандардизација на постапки за одредување на карактеристиките на отпад и постапувањето со отпад, како и земање примероци, пред-третман, својства на исцедок, одредување на целокупна содржина на вид, одредување на збирни параметри, проценка на екотоксичност, предлог извештаи за испитување и последователна терминологија.
Исклучени се:
- Радиоактивен отпад
- Излезни гасови
- Отпадна вода
- Експлозиви
- Отпад од животинско потекло
- Поставување на гранични вредности
- Поставување на спецификации на производи и процеси
• Стандардизација на методите за карактеризирање и специфицирање на талог (мил) и производи од постапување со атмосферски води, отпад од септички јами, системи за собирање на урбани отпадни води, пречистителни станици за урбани и слични индустриски води, пречистителни станици за вода за пиење, со исклучок на опасен талог (мил) од индустријата. Вклучувајќи ги методите на земање примероци, физички, хемиски и микробиолошки анализи потребни за карактеризирање на ваков талог (мил) во поглед на прифатливи решенија на изборот на постапките на третман и на користењето и отстранувањето. Вклучено е изработувањето на практични документи за постапувањето, користењето и отстранувањето на талог (мил).
• Стандардизација во областа на квалитет на почва, вклучително класифицирање и дефинирање на термини, земање на примероци од почви, мерење и известување за карактеристики на почва.
Исклучени се:
- Дозволени граници на загадување на почва
- Градежни аспекти

Активност на Англиски

Не е додадена информација.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 183
Waste management
CEN/TC 292
Characterization of waste
CEN/TC 308
Characterization and management of sludge
CEN/TC 345
Characterization of soils
ISO/TC 190
Soil quality
ISO/TC 190/SC 1
Evaluation of criteria, terminology and codification
ISO/TC 190/SC 2
Sampling
ISO/TC 190/SC 3
Chemical and physical characterization
ISO/TC 190/SC 4
Biological characterization
ISO/TC 190/SC 5
Physical methods
ISO/TC 190/SC 6
Radiological methods
ISO/TC 190/SC 7
Impact assessment
CEN/TC 444
Test methods for environmental characterization of solid matrices
CEN/TC 444/WG 1
Leaching tests
CEN/TC 444/WG 2
Organic analysis
CEN/TC 444/WG 3
Inorganic analysis
CEN/TC 444/WG 4
Biological characterization
CEN/TC 444/WG 5
Physical tests
CEN/TC 444/WG 6
Cross cutting issues
CEN/TC 183/WG 1
Waste containers
CEN/TC 183/WG 2
Waste collection vehicles and their associated lifting devices
CEN/TC 183/WG 3
Identification and/or determination of the quantity of waste
CEN/TC 308/WG 1
Process control methods
CEN/TC 308/WG 2
Guidelines for good practice in the production, utilization and for disposal of sludges