Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 4 Карактеристики на отпад

Број: ИСРСМ ТК 4
Статус: Активен
Претседател: Ана Каранфилова Мазневска
Секретар: м-р Виолета Шареска-Ѓаковска


Македонски наслов

Карактеристики на отпад

Англиски наслов

Characterization of waste

Активност на македонски

Делокругот на работа на ИСРМ ТК 4 опфаќа:
• Стандардизација на производи и постапки како што се безбедносни барања при собирањето, транспортот, складирањето и пренесувањето на цврст и течен отпад;
• Стандардизација на постапки за одредување на карактеристиките на отпад и постапувањето со отпад, како и земање примероци, пред-третман, својства на исцедок, одредување на целокупна содржина на вид, одредување на збирни параметри, проценка на екотоксичност, предлог извештаи за испитување и последователна терминологија.
Исклучени се:
- Радиоактивен отпад
- Излезни гасови
- Отпадна вода
- Експлозиви
- Отпад од животинско потекло
- Поставување на гранични вредности
- Поставување на спецификации на производи и процеси
• Стандардизација на методите за карактеризирање и специфицирање на талог (мил) и производи од постапување со атмосферски води, отпад од септички јами, системи за собирање на урбани отпадни води, пречистителни станици за урбани и слични индустриски води, пречистителни станици за вода за пиење, со исклучок на опасен талог (мил) од индустријата. Вклучувајќи ги методите на земање примероци, физички, хемиски и микробиолошки анализи потребни за карактеризирање на ваков талог (мил) во поглед на прифатливи решенија на изборот на постапките на третман и на користењето и отстранувањето. Вклучено е изработувањето на практични документи за постапувањето, користењето и отстранувањето на талог (мил).
• Стандардизација во областа на квалитет на почва, вклучително класифицирање и дефинирање на термини, земање на примероци од почви, мерење и известување за карактеристики на почва.
Исклучени се:
- Дозволени граници на загадување на почва
- Градежни аспекти

Активност на Англиски

The scope of work of ISRM TC 4 includes:
• Standardization of products and procedures such as safety requirements for the collection, transportation, storage and transfer of solid and liquid waste;
• Standardization of procedures for determining the characteristics of waste and treatment of waste, as well as sampling, pretreatment, leaching properties, determination of total content of spices, determination of sum parameters, assessment of ecotoxicity, proposition of test reports and subsequent terminology.
Excluded are:
- Radioactive waste
- Output gases
- Waste water
- Explosives
- Waste of animal origin
- Setting up limit values
- Setting up product and process specifications
• Standardization of methods for characterization and specification of sediment (sludge) and products from treatment of atmospheric waters, waste from septic tanks, urban waste water collection systems, wastewater treatment plants for urban and similar industrial waters, water treatment plants for drinking water, with the exception of hazardous sediment (sludge) from the industry. Including sampling, physical, chemical and microbiological analyzes required to characterize such sedimen (sludge) in terms of acceptable solutions to the selection of treatment and use and disposal procedures. The preparation of practical documents on the treatment, use and removal of sediment (sludge) is included.
• Standardization in the field of soil quality, including classification and term defining, sampling of soil, measurement and reporting on soil characteristics.
Excluded are:
- Permissible limits for soil contamination
- Construction aspects


Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 183
Waste management
CEN/TC 292
Characterization of waste
CEN/TC 308
Characterization and management of sludge
CEN/TC 345
Characterization of soils
ISO/TC 190
Soil quality
ISO/TC 190/SC 1
Evaluation of criteria, terminology and codification
ISO/TC 190/SC 2
Sampling
ISO/TC 190/SC 3
Chemical and physical characterization
ISO/TC 190/SC 4
Biological characterization
ISO/TC 190/SC 5
Physical methods
ISO/TC 190/SC 6
Radiological methods
ISO/TC 190/SC 7
Impact assessment
CEN/TC 444
Test methods for environmental characterization of solid matrices
CEN/TC 444/WG 1
Leaching tests
CEN/TC 444/WG 2
Organic analysis
CEN/TC 444/WG 3
Inorganic analysis
CEN/TC 444/WG 4
Biological characterization
CEN/TC 444/WG 5
Physical tests
CEN/TC 444/WG 6
Cross cutting issues
CEN/TC 183/WG 1
Waste containers
CEN/TC 183/WG 2
Waste collection vehicles and their associated lifting devices
CEN/TC 183/WG 3
Identification and/or determination of the quantity of waste
CEN/TC 308/WG 1
Process control methods
CEN/TC 308/WG 2
Guidelines for good practice in the production, utilization and for disposal of sludges