Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 8 Системи и опрема за топлинска заштита и заштита од пожар кај градежни објекти

Број: ИСРСМ ТК 8
Статус: Активен
Претседател: Тодорка Самарџиоска
Секретар: Орхидеја Шутарова


Македонски наслов

Системи и опрема за топлинска заштита и заштита од пожар кај градежни објекти

Англиски наслов

Systems and equipment for thermal protection and fire safety in buildings.

Активност на македонски

- Стандардизација во областа на архитектурата и градежништвото:
- на топлински и хигротоплински карактеристики на материјалите, производите, компонентите, елементите и системите, вклучувајки ги зградите во целост;
- на топлинско изолационите материјали, производите и системите за градежна и индустриска примена, вклучувајки изолација на вградена опрема во зградите;
- Покривајки и вклучувајки:
- тест и пресметковни методи за пренесување топлина и влага, температура и услови на влага ;
- тест и пресметковни методи за потрошувачка на енергија во зградите;
- тест и пресметковни методи за греење и ладење на зградите;
- тест методи на лице место, за топлински, хигротоплински и енергетски карактеристики на згради и градежни компоненти;
- влезни податоци за пресметка, вклучувајки климатски податоци;
- класифицирање на топлинско изолационите материјали, производи и системи во однос на сродни тест методи и критериуми на сообразност;
- терминологија;
- општ преглед и координација со работата во ИСО, во областа на топлинските и хигротоплинските карактеристики;
тест методите за изведба на апаратите за греење на просторот, вклучувајки сродни димензионални, градежнии безбедностни аспекти. Стандардизација за подно греење, таванско монтирни зрачни панели, радијатори и конвектрои, нивни дефиниции и симболи, одредувањето на оддавање на топлина, методите за испитување и оценување на сообразноста.
Стандардизација во областа на вентилаторите употребувани во индустриски цели вклучувајки проветрување во зградите и рудниците.
Исклучувајки:
- тавански, вентилатори со постоље и слични типови на вентилатори како оние кои вообичаено се користат во неиндустриски цели.
Стандардизација во областа на терминологија, класификација, карактеристики и тест методи за опрема за прочистување гасови. Стандардизација на методите за контола на прочистените гасови.
Исклучувајки:
- проучување на прочистувачите на издувни гасови за гасните турбини и моторите со внатрешно согорување во подвижната опрема.
- филтрите за опремата за лична заштита.
Стандардизација на филтри за воздух за отстранување на честици, високо ефикасни филтри за воздух (HEPA и ULPA), испитување на филтерски материјали за рамни плочи и одредување на ефикасноста на филтерскиот елемент.
Стандардизација во областа на дистрибуција на воздухот, вклучувајки тестирање на карактрестиките како во лабораторија така и на самото место, димезионали особености и терминологија.
Стандардизација во областа на сончева енергија користена за греење на воздухот и водата, ладење, процес на индустриско греење и климатизација.
Стандардизација на парни и гасни турбини.
Стандардизација на опремата, објектите, и оперативните методи за чисти простори и контролирана средина. Класификација на степенот на чистота на воздухот, методи за испитување, изведба и почеток на работа, како и контрола на биолошко загадување.
Стандардизација на проектирање и инсталација на готови предизолирани цевки, монтажа на цевки и делови на цевки (фитинзи), челични вентили за челични цевки, полиуретанска топлинска изолација, надворешна обвивка од полиуретан и спојување на челични цевки.
Стандардизација на климатизери, пакетни ладилни постројки за течности и топлински пумпи - испитување и барања за означување на единици за санитарна топла вода и одвлажувачи.
Стандардизација на симболи, терминологија и графички симболи, проектни симболи за внатрешна клима, клима комори - оценување и карактеристики за коморите, компонентите и секциите, механички карактеристики, експериментално одредување на коефициенти на локални отпори за компонентите, терминална опрема за воздух, оценување за мешачка вентилација за потисна вентилација и за терминални единици, вентилација на станови, пакетен вентилационен систем за примена во едносемејни станови, канали - правоаголни канали и канали со кружен попречен пресек и делови (фитинзи) изработени од метални табли, канали изработени од изолациони плочи и флексибилни канали, ладилни тавани и ладилни греди.
Стандардизација на распределители на трошоци на топлина за одредување на потрошувачката за греење со радијатори во просториите - опрема (распределители) напојувана со електрична енергија, опрема која не е напојувана со електрична енергија базирана на принципот на испарување (испарувачки распределители).
Стандардизација на индустриска термопроцесна опрема - законско испитување на бучавоста на индустриската термопроцесна опрема вклучувајки ја и помошната опрема за ракување, опрема за согорување и системи за ракување со гориво, опрема за производство на атмосферски гасови, опрема за топло потопено галванизирање, и термопроцесна опрема за купатила.
Стадардизација на системи за греење во објектите - процедура за изработка на документација за експлоатација, одржување и користење, проектирање на системи за греење со топлоносител вода и метод за пресметка на проектно оптоварување за греење.
Стандардизација на системите за греење - регулациона опрема за систем за топловодно греење во зависност од надворешната температура, регулациона опрема на систем за електрично греење во зависност од надворешната температура, отворена комуниикација со податоци за автоматика во објектот, регулации и управување со објектот, автоматика на објектите и регулациони системи (BACS), примена на комуникација со податоци во системите за греење, вентилација и климатизација (HVAC) мрежи за автоматика (BACnet, Profibus, Word FIP, EIBnet).
Стандардизација во областа на водогрејни котли и помошни инсталации – упатство за вклучување на инспекционо тело независно од произведувачот. Барања за напојување на котелот со вода и квалитет на вода за котелот, материјали за деловите под притисок на котелот и помошните прибори, проектирање и пресметка на деловите под притисок, инспекција за време на изработка, документција и означување на деловите под притисок, барања на системите за согорување на котелот и барања од системите за прочистување на гасовите од согорување.
Стандардизација на оранжерии – проектирање и изведба на комерцијално произведени оранжерии.
Стандардизација во областа на сончева енергија – речник, топлински сончеви системи и компоненти, сончеви колектори, методи за испитување, карактеристични својства на акумулатори за сончеви системи за греење.
Подготовка на стандарди кој се однесуваат на одредување на параметрите на внатрешната клима со цел спречување на оштетување и деградирање на културното наследство, специфицирање на процедури и инструменти за мерење на внатрешната клима и регулација на внатрешната средина
и делокруг од ИСРМ ТК 23 од областа на заштита од објекти од пожар кој претставува стандардизација на методи за оценување на:
-опасности и ризици од пожар по животот на луѓето и материјалните добра;
-придобивки од проектирањето, материјалите, градежните материјали, производите и компонентите за заштита на објектите од пожар;
и методи за намалување на опасностите и ризиците од пожар преку определување на карактеристиките и однесувањето на овие материјали, поризводи и компоненти како и однесувањето на објектите и конструкциите изложени на пожарно дејство,

Активност на Англиски


Standardization in the field of architecture and construction:
- Thermal characteristics of materials, products, components, elements and systems, including buildings;
- The thermal insulation materials, products and systems for construction and industrial applications, including insulation in buildings built equipment;
- Covering and including:
- Test and computational methods for transferring heat and moisture, temperature and moisture conditions;
- Test and computational methods of energy consumption in buildings;
- Test and computational methods for heating and cooling of buildings;
- Test methods on the spot for heating and energy performance of buildings and building components;
- Input data for calculations, including climatic data;
- Classification of thermal insulation materials, products and systems in terms of related test methods and criteria of conformity;
- Terminology;
- A general review and coordination with the ISO work in the field of thermal characteristics
Standardization of test methods for performance of appliances for space heating, including related dimensional, construction and safety aspects. Standardization for floor heating, ceiling ray panels, radiators and convectors, their definitions and symbols, revealing the determination of the heat, the methods of testing and conformity assessment.
- Standardization in the field of fans used for industrial purposes including ventilation in buildings and mines.
excluding:
- ceilings, ventilators with standing and similar types of fans such as those commonly used for non-industrial purposes.
Standardization in the field of terminology, classification, characteristics and test methods for gas purification equipment. Standardization of purified gas control methods.
excluding:
- the study of exhaust gas purifiers for gas turbines and internal combustion engines in mobile equipment.
- filters for personal protection equipment
- Standardization of air filters to remove particles, high-efficiency air filters (HEPA and ULPA), examination of filter materials for flat panels and determine the effectiveness of the filter element.
- Standardization in the field of air distribution, including features such as testing in the laboratory and in situ, dimensional features and terminology.
- Standardization in the field of solar energy used for heating air and water, refrigeration, industrial process heating and air conditioning.
- Standardization of steam and gas turbines.
- Standardization of equipment, facilities, and operational methods to clean and controlled environment areas. Classification of the degree of purity of air, test methods, performance and start to work, and control of biological contamination.
- Standardization of design and installation of finished isolated pipes, installation of pipes and pipe parts (fittings), steel valves for steel pipes, polyurethane thermal insulation, external layer of polyurethane and merging of steel pipes.
- Standardization of air conditioners, refrigeration plants packet fluids and heat pumps - Testing and requirements for marking units for domestic hot water
- Standardization of symbols, terminology and graphical symbols, symbols for internal project environment, climate chambers - Evaluation and characteristics of the chambers, sections and components, mechanical properties, experimental determination of coefficients of local resistances for components, air terminal equipment, evaluation of mixed ventilation for pressure ventilation and terminal units, ventilation of dwellings, packet ventilation system for use in apartments channels - channels and rectangular channels with circular cross section and parts (fittings) made of metal panels, ducts made of flexible insulating plates and channels , refrigeration and cooling ceiling beams.
- Standardization of Equipment costs to determine the heat consumption for heating radiators in the rooms - Equipment powered by electricity, the equipment is powered with electricity based on the principle of evaporation.
- Standardization of industrial equipment - legal examination of industrial noise equipment including auxiliary equipment and handling, combustion equipment and systems for handling fuel, equipment for production of atmospheric gases.
- Standardization heating systems in buildings - Procedure for preparation of documentation for the operation, maintenance and use, design of systems for heating water and method for calculating the heating load for the project.
- Standardization of heating systems - equipment regulation system for heating depending on external temperature regulation equipment for electrical heating system depending on outside temperature, open communication data for the building automation, regulation and building management, automation facilities and regulation systems (BACS), the application of data Standardization in the field of water heaters and auxiliary installations - a guide for the inclusion of an inspection body independent of the manufacturer. Requirements for watering the boiler with water and water quality for the boiler, materials for boiler pressure parts and accessories, design and calculation of pressure parts, inspection during manufacture, documentation and marking of pressure parts, system requirements for combustion of the boiler and requirements of the systems for purification of combustion gases.
Standardization of greenhouses - design and construction of commercially produced greenhouses.
Standardization in the field of solar energy - dictionary, thermal solar systems and components, solar collectors, test methods, characteristic properties of solar batteries for solar systems.
Preparation of standards related to determining the parameters of the internal climate in order to prevent damage and degradation of the cultural heritage, specification of procedures and instruments for measuring the internal climate and internal regulation and the scope of ISRM TC 23 in the field of fire protection, which represents the standardization of methods for assessment of:
- Dangers and risks of fire in the lives of people and material goods;
-provisions of the design, materials, construction materials, products and components for protection of objects from a fire;
and methods for reducing the dangers and risks of fire by determining the characteristics and behavior of these materials, particles and components as well as the behavior of objects and structures exposed to fire performance,

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 70
Manual means of fire fighting equipment
CEN/TC 72
Fire detection and fire alarm systems
CEN/TC 88
Thermal insulating materials and products
CEN/TC 89
Thermal performance of buildings and building components
CEN/TC 107
Prefabricated district heating and district cooling pipe system
CEN/TC 113
Heat pumps and air conditioning units
CEN/TC 127
Fire safety in buildings
CEN/TC 130
Space heating appliances without integral heat sources
CEN/TC 156
Ventilation for buildings
CEN/TC 171
Heat cost allocation
CEN/TC 186
Industrial thermoprocessing - Safety
CEN/TC 191
Fixed firefighting systems
CEN/TC 192
Fire and Rescue Service Equipment
CEN/TC 195
Air filters for general air cleaning
CEN/TC 228
Heating systems and water based cooling systems in buildings
CEN/TC 243
Cleanroom technology
CEN/TC 247
Building Automation, Controls and Building Management
CEN/TC 269
Shell and water-tube boilers
CEN/TC 284
Greenhouses
CEN/TC 312
Thermal solar systems and components
CEN/SS I24
Industrial fans
CEN/TC 346
Conservation of Cultural Heritage
CEN/TC 371
Energy Performance of Buildings project group
ISO/TC 92
Fire safety
ISO/TC 117
Fans
ISO/TC 142
Cleaning equipment for air and other gases
ISO/TC 163
Thermal performance and energy use in the built environment
ISO/TC 163/SC 1
Test and measurement methods
ISO/TC 163/SC 2
Calculation methods
ISO/TC 180
Solar energy
ISO/TC 180/SC 1
Climate - Measurement and data
ISO/TC 180/SC 4
Systems - Thermal performance, reliability and durability
ISO/TC 208
Thermal turbines for industrial application (steam turbines, gas expansion turbines)
ISO/TC 209
Cleanrooms and associated controlled environments
ISO/TC 180/SC 2
Materials
ISO/TC 180/SC 3
Components
ISO/TC 163/SC 3
Thermal insulation products
ISO/TC 163/SC 4
Insulation products for industrial applications
ISO/TC 92/SC 1
Fire initiation and growth
ISO/TC 92/SC 2
Fire containment
ISO/TC 92/SC 3
Fire threat to people and environment
ISO/TC 92/SC 4
Fire safety engineering
ISO/TC 117/SC 1
Fan performance testing using standardized airways
ISO/TC 117/SC 2
Fan noise testing
ISO/TC 117/SC 3
Performance testing of fans in situ
ISO/TC 117/SC 4
Industrial fan dimensions
ISO/TC 142/SC 1
Dust collectors, droplet and separators and purifiers
ISO/TC 142/SC 2
Filters
ISO/TC 142/SC 3
Gas cleaning equipment for gas turbines, IC engines and compressors
CEN/TC 182
Refrigerating systems, safety and environmental requirements
ISO/TC 144
Air distribution and air diffusion
ISO/TC 144/SC 1
Aerodynamic testing and rating of air terminal devices
ISO/TC 144/SC 2
Aerodynamic testing and rating of high velocity/ pressure assemblies, low velocity/pressure assemblies, dampers and valves
ISO/TC 144/SC 3
Measurement techniques
ISO/TC 144/SC 4
Acoustic testing and rating
ISO/TC 116
Space heating appliances
ISO/TC 116/SC 1
Terminology
ISO/TC 116/SC 2
Boilers
ISO/TC 116/SC 3
Individual heating appliances
ISO/TC 116/SC 4
Appliances without combustion
ISO/TC 116/SC 5
Warm air furnaces