Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 12 Патишта - материјали, опрема и сигнализација

Број: ИСРСМ ТК 12
Статус: Распуштен
Претседател: Бранко Вoлчески
Секретар: Орхидеја Шутарова


Македонски наслов

Патишта - материјали, опрема и сигнализација

Англиски наслов

Road – materials, equipment and signs

Активност на македонски

Стандардизација во областа на:
- опрема и сигнализација на патишта - системи за патно ограничување, хоризонтална и вертикална сигнализација, контрола на сообраќај, заштитни елементи за намалување на бучавата, анти рефлектирачки системи, итни патни телефонски говорници, материјали за обележување на патишта, сигурносна опрема за прекин на патот;
- битуменски мешавини, тенкослојни површински обработки, материјали за бетонски патишта со додавање на филер и лепило, хидраулични врзивни иневрзивни мешавини и површински карактеристики.

Активност на Англиски

Standardization in the field of:
- Equipment and signaling pathways - systems of travel restriction, horizontal and vertical signalization, traffic control, security features to reduce noise, anti reflective systems, emergency travel payphones, materials for marking road safety equipment to stop the way;
- Bituminous mixtures thin surface treatment, materials for concrete roads by adding filler and adhesive binding hydraulic mixtures and surface characteristics