Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 27 Гасна техника и опрема

Број: ИСРСМ ТК 27
Статус: Активен
Претседател: Маја Целеска
Секретар: м-р Виолета Шареска-Ѓаковска


Македонски наслов

Гасна техника и опрема

Англиски наслов

Gas technique and equipment

Активност на македонски

Делокругот на работа на ИСРМ ТК 27 опфаќа:
- Стандардизација на садови за транспорт и складирање на гас, спојни елементи и карактеристики поврзани со нивното производство и употреба;
- Стандардизација на материјалите, опремата и придружните структури што се користат при дупчење, производство, транспорт со цевковод и преработка на течен и гасовит јагленоводород во нафтената индустрија, петрохемиската индустрија и индустријата на природен гас;
- Стандардизација во однос на секој аспект од областа на проектирање на гасните турбини, нивната употреба, вградувањето, работата и оддржувањето, вклучувајќи турбини со едноставен циклус на работа, системи со комбинирани циклуси, дефиниции, обезбедување, одобрување, перформанси, опкружување (на самата гасна турбина и надворешното опкружување) и методите за испитување;
- Стандардизација на терминологија, барања за квалитет, методи на мерење, земање примероци анализи и тестови на природниот гас и неговата замена (гасни горива), сите аспекти од производство до неговата достава до сите можни крајни корисници преку националните граници;
- Стандаризација на материјали за запечатување и подмачкување за гасни апликации и гасна опрема; достава на гас; регулатори на гасен притисок; неиндустриски рачно управувани вентили за затворање; гасометри; мерачи за проток на гас, инсталации и опрема за ТПГ (LNG); опрема за течен нафтен гас и помошна опрема; достава на гас на возила на природен гас (NGV);
- Стандардизација на цевки, спојни елементи, вентили и помошна опрема наменети за транспорт на флуиди, изработени од секаков вид пластични материјали, вклучувајќи секаков вид армирана пластика. Исто така, вклучени се и метални спојни елементи што се користат заедно со пластични цевки. Оваа стандардизација вклучува – цевки, прирабници, спојни елементи, вентили и помошна опрема – димензии и нивна толеранција; барања за хемиски, механички и физички карактеристики и соодветни методи за испитување; барања и методи за испитување за други карактеристики, значајни за посебни примени, опсег на температура и притисок.

- Стандардизација на грејачи за вода на гас за домакинство. Подготовка на стандарди кои ја дефинираат конструкцијата и изведбените карактеристики како и барањата и методите за тестирање, за безбедност и означување на вградените и невградени апарати за домакинство за готвење на гас.
- Стандардизација на безбедносните и контролни уреди на опремата на гас опфаќајки го опсегот од малите апарати за домакинство до големите индустриски горилници, исклучувајки ги елементите од уредите за пренос и дистрибуција.
- Подготовка на хармонизирани стандарди за апарати за гас за затоплување на просторот и декоративни апарати кој даваат ефект на пламен.
- Стандардизација на сите котли на гас за централно греење, вклучувајки котли од кондензирачки тип со или без интегрирано домашно производство на топла вода, од сите типови и со сите номнални влезови.
- Стандардизација на гасните горилници вклучувајки производство, тестирање и барања за животната околина.
- Стандардизација во областа на гасни пламеници со грејни цевки со топлинско зрачење и грејни светлечки тела на гас со топлинско зрачење кој не се користат во домакинство, во услови на безбедност, рационална употреба на енергија и квалитет со исполнување на барањата.
- Стандардизација на уреди кои користат течен нафтен гас, соодветна опрема и постапките за нивно инсталирање.
- Стандардизација на гасовите и притисоците за испитување, и категории на апарати на гас како референтни стандарди кои служат како основа за разработка на стандарите за апарати на гас.
- Стандардизација на барањата за изработка и конструкција, безбедност, рационална употреба на енергија, означување и испитување на апарати за гас и апарати за гас за перење и сушење во домакинството.
- Стандардизација на безбедносните и функционалните барања на контролните и заштитни уреди и системи за горилници и апарати за гас и масло за горење со цел одржување на безбедна и сигурна работа.


Активност на Англиски

The scope of ISRM TC 27 includes:
• Standardization of vessels for transport and storage of gas, connecting elements and characteristics related to their production and use;
• Standardization of materials, equipment and associated structures used for drilling, production, transport with pipelines and processing of liquid and gaseous hydrocarbon in the petroleum industry, petrochemical industry and the natural gas industry;
• Standardization with respect to each aspect of the design of gas turbines, their use, installation, operation and maintenance, including simple-cycle turbines, combined cycles systems, definitions, security, approval, performance, environment (of gas turbine and external environment) and test methods;
• standardization of terminology, quality requirements, measurement methods, sampling and natural gas tests and its replacement (gas fuels), all aspects of production to its delivery to all possible end-users across national borders;
• Standardization of materials for sealing and lubricating for gas appliances and gas equipment; delivery of gas; gas pressure regulators; non-industrial manually operated closing valves; gas flow meters; installations and equipment for LNG; equipment for liquefied petroleum gas and auxiliary equipment; gas supply to natural gas vehicles (NGV);
• Standardization of pipes, fittings, valves and auxiliary equipment for the transport of fluids, made of all kinds of plastic materials, including any reinforced plastics. Also, metal coupling elements used together with plastic tubes are included. This standardization includes - pipes, flanges, couplings, valves and auxiliary equipment - dimensions and their tolerance; requirements for chemical, mechanical and physical characteristics and appropriate test methods; requirements and test methods for other characteristics relevant to specific applications, temperature range and pressure.
• Standardization of water heaters for household gas. Preparation of standards that define the construction and performance characteristics, as well as the requirements and test methods, safety and labeling of built-in and non-built domestic cooking appliances burning gas fuel.
• Standardization of the safety and control devices of the gas equipment covering the range from small domestic cooking appliances to large industrial burners, excluding elements of transmission and distribution devices.
• Preparation of harmonized standards for gas-fired gas heating appliances and flame-retarding appliances.
• Standardization of all central heating boilers, including condensing type boilers with or without integrated domestic hot water production, of all types and with all nominal inputs.
• Standardization of gas burners including production, testing and environmental requirements.
• Standardization in the area of gas burners with radiant heating pipes and non-domestic gas-fired overhead luminous radiant heaters, in conditions of safety, rational use of energy and quality with the fulfillment of requirements.
• Standardization of devices using liquefied petroleum gas, appropriate equipment and procedures for their installation.
• Standardization of gases and test pressures, and categories of gas appliances as reference standards that serve as the basis for the development of the standards for gas appliances.
• Standardization of the requirements for construction and construction, safety, rational use of energy, labeling and testing of gas appliances and gas household appliances for washing and drying.
• Standardization of the safety and functional requirements of control and protection devices and systems for burners and gas and oil burners for the purpose of maintaining safe and reliable operation.


Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 12
Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries
CEN/TC 23
Transportable gas cylinders
CEN/TC 48
Domestic gas-fired water heaters
CEN/TC 49
Gas cooking appliances
CEN/TC 58
Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels
CEN/TC 62
Independent gas-fired space heaters
CEN/TC 106
Large kitchen appliances using gaseous fuels
CEN/TC 108
Sealing materials and lubricants for gas appliances and gas equipment
CEN/TC 109
Central heating boilers using gaseous fuels
CEN/TC 131
Gas burners using fans
CEN/TC 180
Decentralized gas heating
CEN/TC 181
Appliances and leisure vehicle installations using liquefied petroleum gas and appliances using natural gas for outdoor use
CEN/TC 234
Gas infrastructure
CEN/TC 235
Gas pressure regulators and associated safety devices for use in gas transmission and distribution
CEN/TC 236
Non industrial manually operated shut-off valves for gas and particular combinations valves-other products
CEN/TC 237
Gas meters
CEN/TC 238
Test gases, test pressures, appliance categories and gas appliance types
CEN/TC 282
Installation and equipment for LNG
CEN/TC 286
Liquefied petroleum gas equipment and accessories
CEN/TC 299
Gas-fired sorption appliances, indirect fired sorption appliances, gas-fired endothermic engine heat pumps and domestic gas-fired washing and drying appliances.
CEN/TC 326
Natural Gas Vehicles - Fuelling and Operation
CEN/SS N21
Gaseous fuels and combustible gas
CEN/TC 393
Equipment for storage tanks and for filling stations
ISO/TC 58
Gas cylinders
ISO/TC 67
Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries
ISO/TC 109
Oil and gas burners
ISO/TC 161
Controls and protective devices for gas and/or oil
ISO/TC 192
Gas turbines
ISO/TC 193
Natural gas
ISO/TC 67/SC 1
Line pipe
ISO/TC 67/SC 2
Pipeline transportation systems
ISO/TC 67/SC 3
Drilling and completion fluids, and well cements
ISO/TC 67/SC 4
Drilling and production equipment
ISO/TC 67/SC 5
Casing, tubing and drill pipe
ISO/TC 67/SC 6
Processing equipment and systems
ISO/TC 67/SC 7
Offshore structures
ISO/TC 67/SC 8
Arctic operations
ISO/TC 67/SC 9
Liquefied natural gas installations and equipment
ISO/TC 193/SC 1
Analysis of natural gas
ISO/TC 193/SC 2
Measurement of properties
ISO/TC 193/SC 3
Upstream area
ISO/TC 109/SC 1
Terminology
ISO/TC 109/SC 3
Atomizing burners of the monobloc type
ISO/TC 109/SC 4
Atomizing burners other than monobloc type
ISO/TC 58/SC 2
Cylinder fittings
ISO/TC 58/SC 3
Cylinder design
ISO/TC 58/SC 4
Operational requirements for gas cylinders