Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 27 Гасна техника и опрема

Број: ИСРСМ ТК 27
Статус: Активен
Претседател: Маја Целеска
Секретар: Виолета Шареска-Ѓаковска


Македонски наслов

Гасна техника и опрема

Англиски наслов

Gas technique and equipment

Активност на македонски

Делокругот на работа на ИСРМ ТК 27 опфаќа:
- Стандардизација на садови за транспорт и складирање на гас, спојни елементи и карактеристики поврзани со нивното производство и употреба;
- Стандардизација на материјалите, опремата и придружните структури што се користат при дупчење, производство, транспорт со цевковод и преработка на течен и гасовит јагленоводород во нафтената индустрија, петрохемиската индустрија и индустријата на природен гас;
- Стандардизација во однос на секој аспект од областа на проектирање на гасните турбини, нивната употреба, вградувањето, работата и оддржувањето, вклучувајќи турбини со едноставен циклус на работа, системи со комбинирани циклуси, дефиниции, обезбедување, одобрување, перформанси, опкружување (на самата гасна турбина и надворешното опкружување) и методите за испитување;
- Стандардизација на терминологија, барања за квалитет, методи на мерење, земање примероци анализи и тестови на природниот гас и неговата замена (гасни горива), сите аспекти од производство до неговата достава до сите можни крајни корисници преку националните граници;
- Стандаризација на материјали за запечатување и подмачкување за гасни апликации и гасна опрема; достава на гас; регулатори на гасен притисок; неиндустриски рачно управувани вентили за затворање; гасометри; мерачи за проток на гас, инсталации и опрема за ТПГ (LNG); опрема за течен нафтен гас и помошна опрема; достава на гас на возила на природен гас (NGV);
- Стандардизација на цевки, спојни елементи, вентили и помошна опрема наменети за транспорт на флуиди, изработени од секаков вид пластични материјали, вклучувајќи секаков вид армирана пластика. Исто така, вклучени се и метални спојни елементи што се користат заедно со пластични цевки. Оваа стандардизација вклучува – цевки, прирабници, спојни елементи, вентили и помошна опрема – димензии и нивна толеранција; барања за хемиски, механички и физички карактеристики и соодветни методи за испитување; барања и методи за испитување за други карактеристики, значајни за посебни примени, опсег на температура и притисок.

- Стандардизација на грејачи за вода на гас за домакинство. Подготовка на стандарди кои ја дефинираат конструкцијата и изведбените карактеристики како и барањата и методите за тестирање, за безбедност и означување на вградените и невградени апарати за домакинство за готвење на гас.
- Стандардизација на безбедносните и контролни уреди на опремата на гас опфаќајки го опсегот од малите апарати за домакинство до големите индустриски горилници, исклучувајки ги елементите од уредите за пренос и дистрибуција.
- Подготовка на хармонизирани стандарди за апарати за гас за затоплување на просторот и декоративни апарати кој даваат ефект на пламен.
- Стандардизација на сите котли на гас за централно греење, вклучувајки котли од кондензирачки тип со или без интегрирано домашно производство на топла вода, од сите типови и со сите номнални влезови.
- Стандардизација на гасните горилници вклучувајки производство, тестирање и барања за животната околина.
- Стандардизација во областа на гасни пламеници со грејни цевки со топлинско зрачење и грејни светлечки тела на гас со топлинско зрачење кој не се користат во домакинство, во услови на безбедност, рационална употреба на енергија и квалитет со исполнување на барањата.
- Стандардизација на уреди кои користат течен нафтен гас, соодветна опрема и постапките за нивно инсталирање.
- Стандардизација на гасовите и притисоците за испитување, и категории на апарати на гас како референтни стандарди кои служат како основа за разработка на стандарите за апарати на гас.
- Стандардизација на барањата за изработка и конструкција, безбедност, рационална употреба на енергија, означување и испитување на апарати за гас и апарати за гас за перење и сушење во домакинството.
- Стандардизација на безбедносните и функционалните барања на контролните и заштитни уреди и системи за горилници и апарати за гас и масло за горење со цел одржување на безбедна и сигурна работа.


Активност на Англиски

Не е додадена информација.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 12
Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries
CEN/TC 23
Transportable gas cylinders
CEN/TC 48
Domestic gas-fired water heaters
CEN/TC 49
Gas cooking appliances
CEN/TC 58
Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels
CEN/TC 62
Independent gas-fired space heaters
CEN/TC 106
Large kitchen appliances using gaseous fuels
CEN/TC 108
Sealing materials and lubricants for gas appliances and gas equipment
CEN/TC 109
Central heating boilers using gaseous fuels
CEN/TC 131
Gas burners using fans
CEN/TC 180
Decentralized gas heating
CEN/TC 181
Appliances and leisure vehicle installations using liquefied petroleum gas and appliances using natural gas for outdoor use
CEN/TC 234
Gas infrastructure
CEN/TC 235
Gas pressure regulators and associated safety devices for use in gas transmission and distribution
CEN/TC 236
Non industrial manually operated shut-off valves for gas and particular combinations valves-other products
CEN/TC 237
Gas meters
CEN/TC 238
Test gases, test pressures, appliance categories and gas appliance types
CEN/TC 282
Installation and equipment for LNG
CEN/TC 286
Liquefied petroleum gas equipment and accessories
CEN/TC 299
Gas-fired sorption appliances, indirect fired sorption appliances, gas-fired endothermic engine heat pumps and domestic gas-fired washing and drying appliances.
CEN/TC 326
Natural Gas Vehicles - Fuelling and Operation
CEN/SS N21
Gaseous fuels and combustible gas
CEN/TC 393
Equipment for storage tanks and for filling stations
ISO/TC 58
Gas cylinders
ISO/TC 67
Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries
ISO/TC 109
Oil and gas burners
ISO/TC 161
Controls and protective devices for gas and/or oil
ISO/TC 192
Gas turbines
ISO/TC 193
Natural gas
ISO/TC 67/SC 1
Line pipe
ISO/TC 67/SC 2
Pipeline transportation systems
ISO/TC 67/SC 3
Drilling and completion fluids, and well cements
ISO/TC 67/SC 4
Drilling and production equipment
ISO/TC 67/SC 5
Casing, tubing and drill pipe
ISO/TC 67/SC 6
Processing equipment and systems
ISO/TC 67/SC 7
Offshore structures
ISO/TC 67/SC 8
Arctic operations
ISO/TC 67/SC 9
Liquefied natural gas installations and equipment
ISO/TC 193/SC 1
Analysis of natural gas
ISO/TC 193/SC 2
Measurement of properties
ISO/TC 193/SC 3
Upstream area
ISO/TC 109/SC 1
Terminology
ISO/TC 109/SC 3
Atomizing burners of the monobloc type
ISO/TC 109/SC 4
Atomizing burners other than monobloc type
ISO/TC 58/SC 2
Cylinder fittings
ISO/TC 58/SC 3
Cylinder design
ISO/TC 58/SC 4
Operational requirements for gas cylinders