Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 22 Греење, вентилација и климатизација

Број: ИСРСМ ТК 22
Статус: Распуштен
Претседател: Марко Серафимов
Секретар: Орхидеја Шутарова


Македонски наслов

Греење, вентилација и климатизација

Англиски наслов

Heating, ventilating, air-conditioning

Активност на македонски

- Стандардизација на тест методите за изведба на апаратите за греење на просторот, вклучувајки сродни димензионални, градежни и безбедностни аспекти. Стандардизација за подно греење, таванско монтирни зрачни панели, радијатори и конвектори, нивни дефиниции и симболи, одредувањето на оддавање на топлина, методите за испитување и оценување на сообразноста.
- Стандардизација во областа на вентилаторите употребувани во индустриски цели вклучувајки проветрување во зградите и рудниците.
- Стандардизација на филтри за воздух за отстранување на честици, високо ефикасни филтри за воздух (HEPA и ULPA), испитување на филтерски материјали за рамни плочи и одредување на ефикасноста на филтерскиот елемент.
- Стандардизација во областа на дистрибуција на воздухот, вклучувајки тестирање на карактеристиките како во лабораторија така и на самото место, димезионални особености и терминологија.
- Стандардизација во областа на сончева енергија користена за греење на воздухот и водата, ладење, процес на индустриско греење и климатизација.
- Стандардизација на парни и гасни турбини.
- Стандардизација на опремата, објектите, и оперативните методи за чисти простори и контролирана средина. Класификација на степенот на чистота на воздухот, методи за испитување, изведба и почеток на работа, како и контрола на биолошко загадување.
- Стандардизација на проектирање и инсталација на готови предизолирани цевки, монтажа на цевки и делови на цевки (фитинзи), челични вентили за челични цевки, полиуретанска топлинска изолација, надворешна обвивка од полиуретан и спојување на челични цевки.
- Стандардизација на климатизери, пакетни ладилни постројки за течности и топлински пумпи - испитување и барања за означување на единици за санитарна топла вода и одвлажувачи.
- Стандардизација на симболи, терминологија и графички симболи, проектни симболи за внатрешна клима, клима комори – оценување и карактеристики за коморите, компонентите и секциите, механички карактеристики, експериментално одредување на коефициенти на локални отпори за компонентите, терминална опрема за воздух, оценување за мешачка вентилација за потисна вентилација и за терминални единици, вентилација на станови, пакетен вентилационен систем за примена во едносемејни станови, канали – правоаголни канали и канали со кружен попречен пресек и делови (фитинзи) изработени од метални табли, канали изработени од изолациони плочи и флексибилни канали, ладилни тавани и ладилни греди.
- Стандардизација на распределители на трошоци на топлина за одредување на потрошувачката за греење со радијатори во просториите – опрема (распределители) напојувана со електрична енергија, опрема која не е напојувана со електрична енергија базирана на принципот на испарување (испарувачки распределители).
- Стандардизација на индустриска термопроцесна опрема – законско испитување на бучавоста на индустриската термопроцесна опрема вклучувајки ја и помошната опрема за ракување, опрема за согорување и системи за ракување со гориво, опрема за производство на атмосферски гасови, опрема за топло потопено галванизирање, и термопроцесна опрема за купатила.
- Стадардизација на системи за греење во објектите – процедура за изработка на документација за експлоатација, одржување и користење, проектирање на системи за греење со топлоносител вода и метод за пресметка на проектно оптоварување за греење.
- Стандардизација на системите за греење – регулациона опрема за систем за топловодно греење во зависност од надворешната температура, регулациона опрема на систем за електрично греење во зависност од надворешната температура, отворена комуниикација со податоци за автоматика во објектот, регулации и управување со објектот, автоматика на објектите и регулациони системи (BACS), примена на комуникација со податоци во системите за греење, вентилација и климатизација (HVAC) мрежи за автоматика (BACnet, Profibus, Word FIP, EIBnet).
- Стандардизација во областа на водогрејни котли и помошни инсталации – упатство за вклучување на инспекционо тело независно од произведувачот. Барања за напојување на котелот со вода и квалитет на вода за котелот, материјали за деловите под притисок на котелот и помошните прибори, проектирање и пресметка на деловите под притисок, инспекција за време на изработка, документција и означување на деловите под притисок, барања на системите за согорување на котелот и барања од системите за прочистување на гасовите од согорување.
- Стандардизација на оранжерии – проектирање и изведба на комерцијално произведени оранжерии.
- Стандардизација во областа на сончева енергија – речник, топлински сончеви системи и компоненти, сончеви колектори, методи за испитување, карактеристични својства на акумулатори за сончеви системи за греење.
- Подготовка на стандарди кој се однесуваат на одредување на параметрите на внатрешната клима со цел спречување на оштетување и деградирање на културното наследство, специфицирање на процедури и инструменти за мерење на внатрешната клима и регулација на внатрешната средина.
Исклучувајки:
- тавански, вентилатори со постоље и слични типови на вентилатори како оние кои вообичаено се користат за неиндустриски цели.
- Стандардизација во областа на терминологија, класификација, карактеристики и тест методи за опрема за прочистување гасови. Стандардизација на методите за контрола на прочистените гасови.
Исклучувајки:
- проучување на прочистувачите на издувни гасови за гасните турбини и моторите со внатрешно согорување во подвижната опрема.
- филтрите за опремата за лична заштита.

Активност на Англиски

Standardization of test methods for performance of appliances for space heating, including related dimensional, construction and safety aspects. Standardization for floor heating, ceiling ray panels, radiators and convectors, their definitions and symbols, revealing the determination of the heat, the methods of testing and conformity assessment.
- Standardization in the field of fans used for industrial purposes including ventilation in buildings and mines.
- Standardization of air filters to remove particles, high-efficiency air filters (HEPA and ULPA), examination of filter materials for flat panels and determine the effectiveness of the filter element.
- Standardization in the field of air distribution, including features such as testing in the laboratory and in situ, dimensional features and terminology.
- Standardization in the field of solar energy used for heating air and water, refrigeration, industrial process heating and air conditioning.
- Standardization of steam and gas turbines.
- Standardization of equipment, facilities, and operational methods to clean and controlled environment areas. Classification of the degree of purity of air, test methods, performance and start to work, and control of biological contamination.
- Standardization of design and installation of finished isolated pipes, installation of pipes and pipe parts (fittings), steel valves for steel pipes, polyurethane thermal insulation, external layer of polyurethane and merging of steel pipes.
- Standardization of air conditioners, refrigeration plants packet fluids and heat pumps - Testing and requirements for marking units for domestic hot water
- Standardization of symbols, terminology and graphical symbols, symbols for internal project environment, climate chambers - Evaluation and characteristics of the chambers, sections and components, mechanical properties, experimental determination of coefficients of local resistances for components, air terminal equipment, evaluation of mixed ventilation for pressure ventilation and terminal units, ventilation of dwellings, packet ventilation system for use in apartments channels - channels and rectangular channels with circular cross section and parts (fittings) made of metal panels, ducts made of flexible insulating plates and channels , refrigeration and cooling ceiling beams.
- Standardization of Equipment costs to determine the heat consumption for heating radiators in the rooms - Equipment powered by electricity, the equipment is powered with electricity based on the principle of evaporation.
- Standardization of industrial equipment - legal examination of industrial noise equipment including auxiliary equipment and handling, combustion equipment and systems for handling fuel, equipment for production of atmospheric gases.
- Standardization heating systems in buildings - Procedure for preparation of documentation for the operation, maintenance and use, design of systems for heating water and method for calculating the heating load for the project.
- Standardization of heating systems - equipment regulation system for heating depending on external temperature regulation equipment for electrical heating system depending on outside temperature, open communication data for the building automation, regulation and building management, automation facilities and regulation systems (BACS), the application of data