Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 6 Лифтови, ескалатори и подвижни ленти за луѓе

Број: ИСРСМ ТК 6
Статус: Активен
Претседател: Горан Сековски
Секретар: Горан Плетварски


Македонски наслов

Лифтови, ескалатори и подвижни ленти за луѓе

Англиски наслов

Lifts, escalators and moving walks

Активност на македонски

Стандардизација на сите аспекти, вклучувајки безбедносни барања за изработка, монтажа и работа на: лифтови за превоз на лица, лифтови за превоз на лица и стоки, сервисни лифтови, ескалатори и транспортни ленти за луѓе, лифтовски платформи и средства за подигнување на луѓе и/или стоки.
Стандардизација од областа на безбедност на јажиња, вериги, куки и друга опрема наменета за бесење, подигнување и спуштање на лица и товар
Стандардизација од областа на дигалки и друга опрема за подигнување и пренесување на товар, посебно во однос на: терминологијата, одредувањето на носивоста, испитувањето, безбедноста, општите принципи на конструирање, одржувањето и нивната употреба.
Стандардизација од областа на жичани постројки наменети за превоз на лица (жичари) и ски лифтови

Активност на Англиски

Standardization of all aspects, including safety requirements for making, assembling and work on: lifts for transport of people, lifts for transport of people and goods, service lifts, escalators and transport bands, lift platforms and means to lift people and/or goods.
Standardization from the area of safety of chains, ropes, webbing, slings and accessories intended for hanging, lifting and lowering of people and load.
Standardization from the field of lifting and moving of load, especially in terms of: terminology, determining of cargo capacity, examination, safety, the general principles of construction, maintenance and their use.
Standardization from the field of wire plants intended for transport of persons (rope-railway) and ski lifts.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 10
Lifts, escalators and moving walks
CEN/TC 98
Lifting platforms
CEN/TC 147
Cranes - Safety
CEN/TC 149
Power-operated warehouse equipment
CEN/TC 168
Chains, ropes, webbing, slings and accessories - Safety
CEN/TC 242
Safety requirements for passenger transportation by rope
ISO/TC 96
Cranes
ISO/TC 111
Round steel link chains, chain slings, components and accessories
ISO/TC 178
Lifts, escalators and moving walks
ISO/TC 214
Elevating work platforms
ISO/TC 111/SC 1
Chains and chain slings
ISO/TC 111/SC 2
Hooks
ISO/TC 111/SC 3
Components and accessories
ISO/TC 111/SC 4
Materials
ISO/TC 96/SC 1
Design procedures
ISO/TC 96/SC 10
Design principles and requirements
ISO/TC 96/SC 2
Terminology
ISO/TC 96/SC 3
Selection of ropes
ISO/TC 96/SC 4
Test methods
ISO/TC 96/SC 5
Use, operation and maintenance
ISO/TC 96/SC 6
Mobile cranes
ISO/TC 96/SC 7
Tower cranes
ISO/TC 96/SC 8
Jib cranes
ISO/TC 96/SC 9
Bridge and gantry cranes
ISO/TC 105
Steel wire ropes