Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 25 Бетон, производи од бетон и ѕидарија

Број: ИСРСМ ТК 25
Статус: Активен
Претседател: проф. д-р Тони Аранѓеловски
Секретар: д-р Соња Черепналковска


Македонски наслов

Бетон, производи од бетон и ѕидарија

Англиски наслов

Concrete, concrete products and masonry

Активност на македонски

Стандардизација - вклучувајки дефиниции, класификации, спецификации, номенклатури, методи за тестирањена различити видови цемент, вар, битумен и битуменски производи, гипс и гипсани проиводи, производи од глина, производи за покривање на кровови со производи на ѕидно облагање, производи од цемент зајакнати со влакна, производи во полето наменети за производителите на огноотпорни материјали и спуштени плафони. Стандардизација на суровински материјали за сите опфатени производи. Стандардизација во областа на оџаци која вклучува и самостојни индустриски оџаци.

Активност на Англиски

Не е додадена информација.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 51
Cement and building limes
CEN/TC 104
Concrete and related products
CEN/TC 125
Masonry
CEN/TC 154
Aggregates
CEN/TC 241
Gypsum and gypsum based products
ISO/TC 33
Refractories
ISO/TC 71
Concrete, reinforced concrete and pre-stressed concrete
ISO/TC 74
Cement and lime
ISO/TC 77
Products in fibre reinforced cement
ISO/TC 152
Gypsum, gypsum plasters and gypsum products
ISO/TC 179
Masonry
CEN/TC 303
Floor screeds and screed materials
CEN/TC 350
Sustainability of construction works
CEN/TC 351
Construction Products - Assessment of release of dangerous substances
CEN/TC 459/SC 3
Structural steels other than reinforcements
CEN/TC 459/SC 4
Concrete reinforcing and prestressing steels
CEN/TC 459/SC 6
Wire rod and wires