Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 25 Бетон, производи од бетон и ѕидарија

Број: ИСРСМ ТК 25
Статус: Активен
Претседател: проф. д-р Тони Аранѓеловски
Секретар: д-р Соња Черепналковска


Македонски наслов

Бетон, производи од бетон и ѕидарија

Англиски наслов

Concrete, concrete products and masonry

Активност на македонски

Стандардизација - вклучувајки дефиниции, класификации, спецификации, номенклатури, методи за тестирањена различити видови цемент, вар, битумен и битуменски производи, гипс и гипсани проиводи, производи од глина, производи за покривање на кровови со производи на ѕидно облагање, производи од цемент зајакнати со влакна, производи во полето наменети за производителите на огноотпорни материјали и спуштени плафони. Стандардизација на суровински материјали за сите опфатени производи. Стандардизација во областа на оџаци која вклучува и самостојни индустриски оџаци.

Активност на Англиски

Standardization - including definitions, classifications, specifications, nomenclatures, test methods for different types of cement, lime, bitumen and bituminous products, gypsum products, clay products, roof covering products for discontinuous, cement products reinforced with fiber, aggregates. Standardization of raw materials for all covered products. Standardization in the field of free-standing industrial chimneys. Floor screed and in-situ floorings in buildings

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 51
Cement and building limes
CEN/TC 104
Concrete and related products
CEN/TC 125
Masonry
CEN/TC 154
Aggregates
CEN/TC 241
Gypsum and gypsum based products
ISO/TC 33
Refractories
ISO/TC 71
Concrete, reinforced concrete and pre-stressed concrete
ISO/TC 74
Cement and lime
ISO/TC 77
Products in fibre reinforced cement
ISO/TC 152
Gypsum, gypsum plasters and gypsum products
ISO/TC 179
Masonry
CEN/TC 303
Floor screeds and screed materials
CEN/TC 350
Sustainability of construction works
CEN/TC 351
Construction Products - Assessment of release of dangerous substances
CEN/TC 459/SC 4
Concrete reinforcing and prestressing steels