Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРМ ТК 32 Електроенергетика и електроенергетски постројки

Број: ИСРМ ТК 32
Статус: Активен
Претседател: Александар Пауноски
Секретар: Катерина Јовановска


Македонски наслов

Електроенергетика и електроенергетски постројки

Англиски наслов

Electric power and instalations

Активност на македонски

- системите за електрично напојување;
- надземни електроенергетски водови со номинален напон над 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.);
- опрема за мерење на електрична енергија и опрема за управување на електричен товар;
- енергетски трансформатори;
- високонапонски разводни постројки и уреди за управување;
- енергетска електроника;
- проводни изолатори за употреба во електрични апарати, трансформатори и инсталации;
- електронска, електромагнетна и капацитивна опрема наменета за подесување на напон и струја за напојувачки инструменти и заштитни уреди;
- електрични инсталации и заштита од електричен удар;
- системи и компоненти за фотогалванско претворање на сончева енергија во електрична енергија;
- системи со ветерни турбини;
- електрични релиња;
- ВН енергетски инсталации кои надминуваат 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.);
- квалификација на електрични договарачи кои вршат електрични инсталации;
- спецификации на сите типови на осигурувачи;
- изолатори за ВН системи;
- спецификација на пренапонски одводници и други заштитни уреди од удар;
- спецификации за мерни трансформатори;
- тетсирачки методи за степен на заштита обезбеден со куќиште;
- стандардизирани процедури за пресметките на струи на краток спој и нивните топлински и механички ефекти;
- громобранска заштита;
- мерни релеи и заштитна опрема;
- електромагнетна компатибилност;
- електрични изолациони системи;
- општи правила за систем инженеринг и градба на електро¬енергетски инсталации со номинален напон над 1 kV a.c. и 1,5 kV d.c.

Активност на Англиски

Не е додадена информација.

План за работа


Релација со сите интернационални технички комитети

TC 112
Evaluation and qualification of electrical insulating materials and systems
CLC/SR 112
Evaluation and qualification of electrical insulating materials and systems (to be defined)
CLC/TC 14
Power transformers
CLC/TC 17AC
High-voltage switchgear and controlgear
CLC/TC 8X
System aspects of electrical energy supply
CLC/SR 13
Electrical energy measurement, tariff- and load control
CLC/SR 78
Live working
CLC/TC 82
Solar photovoltaic energy systems
CLC/SR 32A
High-voltage fuses
CLC/TC 88
Wind turbines
TC 22/SC 22H
Uninterruptible power systems (UPS)
CLC/TC 94
Relays
CLC/TC 218
Qualification of electrical installation contractors
CLC/TC 81X
Lightning protection
CLC/SR 36B
Insulators for overhead lines
CLC/TC 22X
Power electronics
CLC/TC 99X
Power installations exceeding 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.)
CLC/TC 38
Instrument transformers
TC 99
System engineering and erection of electrical power installations in systems with nominal voltages above 1 kV a.c. and 1,5 kV d.c., particularly concerning safety aspects
CLC/SR 96
Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof
CLC/SR 94
All-or-nothing electrical relays
CLC/SR 95
Measuring relays and protection equipment
CLC/SR 42
High-voltage and high-current test techniques
CLC/SR 70
Degrees of protection provided by enclosures
CLC/SR 73
Short-circuit currents
CLC/SR 28
Insulation co-ordination
CLC/SR 36
Insulators
CLC/SR 36C
Insulators for substations
TC 95
Measuring relays and protection equipment
CLC/SR 8
Systems aspects for electrical energy supply
TC 32/SC 32A
High-voltage fuses
TC 22/SC 22F
Power electronics for electrical transmission and distribution systems
TC 22/SC 22G
Adjustable speed electric drive systems incorporating semiconductor power converters
TC 22/SC 22E
Stabilized power supplies
TC 96
Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof
TC 81
Lightning protection
TC 82
Solar photovoltaic energy systems
TC 78
Live working
TC 73
Short-circuit currents
TC 70
Degrees of protection provided by enclosures
TC 64
Electrical installations and protection against electric shock
TC 42
High-voltage and high-current test techniques
TC 36
Insulators
TC 37
Surge arresters
TC 38
Instrument transformers
TC 28
Insulation co-ordination
TC 22
Power electronic systems and equipment
TC 11
Overhead lines
TC 13
Electrical energy measurement and control
TC 14
Power transformers
TC 8
Systems aspects of electrical energy supply
CLC/TC 36A
Insulated bushings
CLC/TC 78
Equipment and tools for live working
CLC/TC 64
Electrical installations and protection against electric shock
CLC/TC 11
Overhead electrical lines exceeding 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.)
CLC/TC 13
Electrical energy measurement and control
CLC/SR 14
Power transformers
CLC/SR 64
Electrical installations and protection against electric shock
TC 17/SC 17A
Switching devices
TC 17/SC 17C
Assemblies
TC 32
Fuses
CLC/TC 95X
Measuring relays and protection equipment