Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 32 Електроенергетика и електроенергетски постројки

Број: ИСРСМ ТК 32
Статус: Активен
Претседател: Александар Пауноски
Секретар: Катерина Јовановска


Македонски наслов

Електроенергетика и електроенергетски постројки

Англиски наслов

Electric power and instalations

Активност на македонски

- системите за електрично напојување;
- надземни електроенергетски водови со номинален напон над 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.);
- опрема за мерење на електрична енергија и опрема за управување на електричен товар;
- енергетски трансформатори;
- високонапонски разводни постројки и уреди за управување;
- енергетска електроника;
- проводни изолатори за употреба во електрични апарати, трансформатори и инсталации;
- електронска, електромагнетна и капацитивна опрема наменета за подесување на напон и струја за напојувачки инструменти и заштитни уреди;
- електрични инсталации и заштита од електричен удар;
- системи и компоненти за фотогалванско претворање на сончева енергија во електрична енергија;
- системи со ветерни турбини;
- електрични релиња;
- ВН енергетски инсталации кои надминуваат 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.);
- квалификација на електрични договарачи кои вршат електрични инсталации;
- спецификации на сите типови на осигурувачи;
- изолатори за ВН системи;
- спецификација на пренапонски одводници и други заштитни уреди од удар;
- спецификации за мерни трансформатори;
- тетсирачки методи за степен на заштита обезбеден со куќиште;
- стандардизирани процедури за пресметките на струи на краток спој и нивните топлински и механички ефекти;
- громобранска заштита;
- мерни релеи и заштитна опрема;
- електромагнетна компатибилност;
- електрични изолациони системи;
- општи правила за систем инженеринг и градба на електро¬енергетски инсталации со номинален напон над 1 kV a.c. и 1,5 kV d.c.

Активност на Англиски

- power supply systems;
- overhead power lines with a nominal voltage above 1 kV a.c. (1.5 kV d.c.);
- equipment for measuring electrical energy and equipment for managing electrical loads;
- power transformers;
- high voltage switchgear and control devices;
- energy electronics;
- conductive insulators for use in electrical appliances, transformers and installations;
- electronic, electromagnetic and capacitive equipment intended for voltage and current adjustment for power tools and protective devices;
- electrical installations and protection against electric shock;
- systems and components for photovoltaic conversion of solar energy into electricity;
- wind turbine systems;
- electrical relays;
- HV power installations exceeding 1 kV a.c. (1.5 kV d.c.);
- qualification of electrical contractors performing electrical installations;
- specifications for all types of fuses;
- isolators for HV systems;
- specification of surge arresters and other impact protection devices;
- specifications for measuring transformers;
- tensile methods for the degree of protection secured by the housing;
- standardized procedures for calculation of short-circuit currents and their thermal and mechanical effects;
- lightning protection;
- measuring relays and protective equipment;
- electromagnetic compatibility;
- electrical insulation systems;
- general rules for system engineering and construction of electrical installations with a nominal voltage above 1 kV a.c. and 1.5 kV d.c.

Релација со сите интернационални технички комитети

TC 112
Evaluation and qualification of electrical insulating materials and systems
CLC/SR 112
Evaluation and qualification of electrical insulating materials and systems (to be defined)
CLC/TC 14
Power transformers
CLC/TC 17AC
High-voltage switchgear and controlgear
CLC/TC 8X
System aspects of electrical energy supply
CLC/TC 82
Solar photovoltaic energy systems
CLC/SR 32A
High-voltage fuses
CLC/TC 88
Wind turbines
TC 22/SC 22H
Uninterruptible power systems (UPS)
CLC/TC 94
Relays
CLC/TC 218
Qualification of electrical installation contractors
CLC/TC 81X
Lightning protection
CLC/TC 22X
Power electronics
CLC/TC 99X
Power installations exceeding 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.)
CLC/TC 38
Instrument transformers
TC 99
Insulation co-ordination and system engineering of high voltage electrical power installations above 1,0 kV AC and 1,5 kV DC
CLC/SR 96
Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof
CLC/SR 94
All-or-nothing electrical relays
CLC/SR 42
High-voltage and high-current test techniques
CLC/SR 70
Degrees of protection provided by enclosures
CLC/SR 73
Short-circuit currents
CLC/SR 28
Insulation co-ordination
CLC/SR 36
Insulators
TC 95
Measuring relays and protection equipment
TC 32/SC 32A
High-voltage fuses
TC 22/SC 22F
Power electronics for electrical transmission and distribution systems
TC 22/SC 22G
Adjustable speed electric drive systems incorporating semiconductor power converters
TC 22/SC 22E
Stabilized power supplies
TC 96
Transformers, reactors, power supply units, and combinations thereof
TC 81
Lightning protection
TC 82
Solar photovoltaic energy systems
TC 78
Live working
TC 73
Short-circuit currents
TC 70
Degrees of protection provided by enclosures
TC 64
Electrical installations and protection against electric shock
TC 42
High-voltage and high-current test techniques
TC 36
Insulators
TC 37
Surge arresters
TC 38
Instrument transformers
TC 22
Power electronic systems and equipment
TC 11
Overhead lines
TC 13
Electrical energy measurement and control
TC 14
Power transformers
TC 8
Systems aspects of electrical energy supply
CLC/TC 36A
Insulated bushings
CLC/TC 78
Equipment and tools for live working
CLC/TC 64
Electrical installations and protection against electric shock
CLC/TC 11
Overhead electrical lines exceeding 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.)
CLC/TC 13
Electrical energy measurement and control
TC 17/SC 17A
Switching devices
TC 17/SC 17C
Assemblies
TC 32
Fuses
CLC/TC 95X
Measuring relays and protection equipment