Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 19 Безбедност на машини

Број: ИСРСМ ТК 19
Статус: Активен
Претседател: Татјана Кандикјан
Секретар: Горан Плетварски


Македонски наслов

Безбедност на машини

Англиски наслов

Safety of machinery

Активност на македонски

- Стандардизација на сите алатни машини за обработка на метал, дрво и пластика, со симнување на струшка или со пресување и пластична деформација.
- Стандардизација на основните поими и општи принципи за безбедност на машините вклучувајки терминологија, методологија, заштитни и сигурносни уреди опфатени со ISO/IEC Прирачник 51.
- Подготовка на хармонизирани стандарди во врска со електрична и електронска опрема и системи на машини (вклучувајки група на машини кои работат заедно во координација) кои не се рачно преносливи при работа, но кои можат да вклучат подвижна опрема.
- Подготовка на хармонизирани стандарди за опрема поврзана со безбедноста користејки електротехнологија наменета да се кристи за задоволување на суштинските безбедносни барања на директивите од Советот на ЕУ.
- Стандардизација во поглед на класификацијата, терминологијата, безбедноста, карактеристиките и тест методите за машините за шиење.
- Стандардизација во областа на безбедноста на машините наменети за преработка на природни и вештачки влакна во текстилни производи, машини кои се употребуваат во индустриски перални (вклучувајки пеглање) и машини за хемиско чистење.
- Стандардизација на секаков алат употребен на машините, и секаков вид на рачен алат.
- Стандардизација на проектирање и производство во областа на безбедноста на машините и алатите за обработка на дрво и слични материјали, наменети за обработка со машини и алати
- Стандардизација во областа на безбедност на машините наменети за миење, подготовка, производство и обработка на храна и концентрати.
- Стандардизација во областа на безбедност на машините наменети за печатење на хартија и слични супстрати, за обработка на хартија и останати производи, картони, кутии, торби, вреќи и останати производи за пакување
- Стандардизација во областа на безбеднос на рачните алати со вграден неелектричен мотор, кој можат да бидат како за еден општ стандард, за аспекти вообичаени за одредени типови на алати, така и за стандарди за посебни типови на алати.
- Стандардизација во областа на безбедност за проектирање и конструкција на машини и уреди наменети за нанесување на органски преслеки (бои, лакови и слични производи).
- Стандардизација во областа на безбедност на машините за амбалажа.
- Стандардизација во областа на безбедност на машините за кожа, имитација на кожа и производство на обувки.
- Стандардизација во областа на безбедност на машини за гума и пластика.
- Стандардизација во областа на безбедност на машини за пренесување земја.

Активност на Англиски

• Standardization of all tool machines for processing of metal, wood and plastic, with removal of swarf or with pressing and plastic deformation.
• Standardization of the basic terms and general principles of safety of machinery, including terminology, methodology, protective and safety devices included in the ISO/IEC Guide 51.
• Preparation of harmonized standards in relation to electrical and electronic equipment and machine systems (including group of machines that work together in coordination) that are not portable by hand during work, but which can include portable equipment.
• Preparation of harmonized standards for equipment related to safety by using electro-technology intended to be used for fulfillment of the essential safety requirements of the directives of the EU Council.
• Standardization in view of the classification, terminology, safety, characteristics and the test methods of the sewing machines.
• Standardization in the field of safety of machinery intended for processing of natural and artificial fiber in textile products, machinery that is used in industrial laundry (including ironing) and dry-clearing machinery.
• Standardization of any tool used on the machinery, and any type of hand tool
• Standardization of the design and production in the field of safety of machinery and the tools for processing of wood and similar materials intended for processing of machinery and tools
• Standardization in the field of safety of machinery intended for washing, preparation, production and processing of food and concentrations.
• Standardization in the field of safety of machinery intended for printing on paper and similar substrates, for processing of paper and other products, cartons, boxes, bags, sacks, and other packaging products.
• Standardization in the field of safety of hand-held tools with built-in non-electric engine which can be as one general standard, on aspects usually present for certain types of tools, as well as for standards for special types of tools.
• Standardization in the field of design and construction safety of machines and devices intended for application of organic coatings (paints, varnishes, and similar products).
• Standardization in the field of safety of packaging machinery.
• Standardization in the field of safety of leather and imitation of leather goods and footwear manufacturing machinery
• Standardization in the field of safety of rubber and plastic machinery.
• Standardization in the field of safety of earth moving machinery.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 114
Safety of machinery
CEN/TC 142
Woodworking machines - Safety
CEN/TC 143
Machine tools - Safety
CEN/TC 145
Plastics and rubber machines
CEN/TC 146
Packaging machines - Safety
CEN/TC 153
Machinery intended for use with foodstuffs and feed
CEN/TC 198
Printing and paper machinery - Safety
CEN/TC 200
Tannery machinery - Safety
CEN/TC 201
Leather and imitation leather goods and footwear manufacturing machinery - Safety
CEN/TC 214
Textile machinery and accessories
CEN/TC 255
Hand-held, non-electric power tools - Safety
CEN/TC 271
Surface treatment equipment - Safety
CEN/SS H10
Sewing machines
CEN/SS I09
Small tools
ISO/TC 29
Small tools
ISO/TC 39
Machine tools
ISO/TC 72
Textile machinery and accessories
ISO/TC 127
Earth-moving machinery
ISO/TC 148
Sewing machines
ISO/TC 199
Safety of machinery
CLC/TC 44X
Safety of machinery: electrotechnical aspects
ISO/TC 127/SC 1
Test methods relating to safety and machine performance
ISO/TC 127/SC 2
Safety, ergonomics and general requirements
ISO/TC 127/SC 3
Machine characteristics, electrical and electronic systems, operation and maintenance
ISO/TC 127/SC 4
Terminology, commercial nomenclature, classification and ratings
ISO/TC 29/SC 10
Assembly tools for screws and nuts, pliers and nippers
ISO/TC 29/SC 2
Holding tools, adaptive items and interfaces
ISO/TC 29/SC 4
Screwing taps and dies
ISO/TC 29/SC 5
Grinding wheels and abrasives
ISO/TC 29/SC 7
Milling cutters and milling machine accessories
ISO/TC 29/SC 8
Tools for pressing and moulding
ISO/TC 29/SC 9
Tools with defined cutting edges, holding tools, cutting items, adaptive items and interfaces
ISO/TC 39/SC 10
Safety
ISO/TC 39/SC 2
Test conditions for metal cutting machine tools
ISO/TC 39/SC 3
Modular units for machine tools
ISO/TC 39/SC 4
Woodworking machines
ISO/TC 39/SC 5
Power presses
ISO/TC 39/SC 6
Noise of machine tools
ISO/TC 39/SC 8
Work holding spindles and chucks
ISO/TC 39/SC 9
Power presses
ISO/TC 72/SC 1
Spinning preparatory, spinning, twisting and winding machinery and accessories
ISO/TC 72/SC 10
Common standards
ISO/TC 72/SC 2
Winding and preparatory machinery for fabric manufacture
ISO/TC 72/SC 3
Machinery for fabric manufacturing including preparatory machinery and accessories
ISO/TC 72/SC 4
Dyeing and finishing machinery and accessories
ISO/TC 72/SC 5
Industrial laundry and dry-cleaning machinery and accessories
ISO/TC 72/SC 7
Data interfaces for monitoring and control of textile machinery
ISO/TC 72/SC 8
Safety requirements for textile machinery
ISO/TC 72/SC 9
Graphical symbols for textile machinery
CEN/TC 151
Construction equipment and building material machines - Safety