Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 5 Текстил, кожа и производи од текстил и кожа

Број: ИСРСМ ТК 5
Статус: Активен
Претседател: Соња Ќортошева
Секретар: Весна Поповска


Македонски наслов

Текстил, кожа и производи од текстил и кожа

Англиски наслов

Textile, leather and their products

Активност на македонски

делокругот на работа преставува стандардизација на :
- влакна, предива, јажиња, гајтани, ленти, ткаенини и други метражни текстилни производи; и методи за испитување; како и терминологија и дефиниции кои се однесуваат на нив;
- суровини за текстилната индустрија, додатоци и хемиски производи потребни за доработка и испитување;
- спецификација на текстилните производи;
- системи за дизајнирање на големински броеви произлезени од веќе воспоставен еден или повеќе системи на големини за облека базирани од мерките на телото.
- дефиниции, барања, класификации и методи на испитување и обезбедување на упатства и извештаи за еластични и текстилни подни прекривки и ламинатни подни прекривки.
- пердуви и други влакнести материјали што се користат како полнило за секој производ опфаќајки: термини и дефиниции, спецификации за карактеристики и нивоа на квалитет; методи за узоркување; методи за испитување. Стандардизација на готови производи за постелнина кога е полнета со пердуви и други влакнести материјали. Стандардизацијата на други готови производи полнети со пердуви и други влакнести материјали кога особините и спецификациите на готови производи зависат и од полнилото и од ткаенината.
- тест методи, терминологија и потребни карактеристики на компонентите во обувките, тест методи и терминологија на обувката во целост.
- сурова кожа и крзно вклучувајќи и пиклована кожа (обработена со киселина)
- штавена кожа и крзно и доработена кожа
- производи од кожа (вклучувајки и методи за тестирање на производи од кожа)
- квалитетот и карактеристиките на облеката и личната опрема дизајнирана за заштита на лицата од опасности со исклучок на заштита од нуклеарна радиација.

Активност на Англиски

Не е додадена информација.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 134
Resilient, textile and laminate floor coverings
CEN/TC 162
Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets
CEN/TC 222
Feather and down as filling material for any article, as well as finished articles filled with feather and down
CEN/TC 248
Textiles and textile products
CEN/TC 289
Leather
CEN/TC 309
Footwear
ISO/TC 38
Textiles
ISO/TC 94
Personal safety -- Personal protective equipment
ISO/TC 120
Leather
ISO/TC 133
Clothing sizing systems - size designation, size measurement methods and digital fittings
ISO/TC 216
Footwear
ISO/TC 219
Floor coverings
ISO/TC 38/SC 1
Tests for coloured textiles and colorants
ISO/TC 38/SC 10
Stitches, seams and stitchings
ISO/TC 38/SC 11
Care labelling of textiles and apparel
ISO/TC 38/SC 12
Textile floor coverings
ISO/TC 38/SC 2
Cleansing, finishing and water resistance tests
ISO/TC 38/SC 20
Fabric descriptions
ISO/TC 38/SC 24
Conditioning atmospheres and physical tests for textile fabrics
ISO/TC 38/SC 23
Fibres and yarns
ISO/TC 120/SC 1
Raw hides and skins, including pickled pelts
ISO/TC 120/SC 2
Tanned leather
ISO/TC 120/SC 3
Leather products
ISO/TC 94/SC 3
Foot protection
ISO/TC 94/SC 3
Foot protection
ISO/TC 94/SC 13
Protective clothing
CEN/TC 443
Feather and down
CEN/TC 443/WG 1
Feather and Down used as filling material
CEN/TC 443/WG 2
Feather and Down - Filling power