Институт за стандардизација
на Република Северна Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards

 

ИСРСМ ТК 5 Текстил, кожа и производи од текстил и кожа

Број: ИСРСМ ТК 5
Статус: Активен
Претседател: Соња Ќортошева
Секретар: Весна Поповска


Македонски наслов

Текстил, кожа и производи од текстил и кожа

Англиски наслов

Textile, leather and their products

Активност на македонски

делокругот на работа преставува стандардизација на :
- влакна, предива, јажиња, гајтани, ленти, ткаенини и други метражни текстилни производи; и методи за испитување; како и терминологија и дефиниции кои се однесуваат на нив;
- суровини за текстилната индустрија, додатоци и хемиски производи потребни за доработка и испитување;
- спецификација на текстилните производи;
- системи за дизајнирање на големински броеви произлезени од веќе воспоставен еден или повеќе системи на големини за облека базирани од мерките на телото.
- дефиниции, барања, класификации и методи на испитување и обезбедување на упатства и извештаи за еластични и текстилни подни прекривки и ламинатни подни прекривки.
- пердуви и други влакнести материјали што се користат како полнило за секој производ опфаќајки: термини и дефиниции, спецификации за карактеристики и нивоа на квалитет; методи за узоркување; методи за испитување. Стандардизација на готови производи за постелнина кога е полнета со пердуви и други влакнести материјали. Стандардизацијата на други готови производи полнети со пердуви и други влакнести материјали кога особините и спецификациите на готови производи зависат и од полнилото и од ткаенината.
- тест методи, терминологија и потребни карактеристики на компонентите во обувките, тест методи и терминологија на обувката во целост.
- сурова кожа и крзно вклучувајќи и пиклована кожа (обработена со киселина)
- штавена кожа и крзно и доработена кожа
- производи од кожа (вклучувајки и методи за тестирање на производи од кожа)
- квалитетот и карактеристиките на облеката и личната опрема дизајнирана за заштита на лицата од опасности со исклучок на заштита од нуклеарна радиација.

Активност на Англиски

The scope of work is standardization of:
• fibres, yarns, threads, cords, rope, cloth and other fabricated textile materials; and the methods of test, terminology and definitions relating thereto;
• textile industry raw materials, auxiliaries and chemical products required for processing and testing;
• specifications for textile products.
• Standardization of definitions, requirements, classification and test methods and provision of guidance documents and reports for resilient and textile floor coverings and for laminate floor
• coverings.
• Preparation of standards for feather and down for use as filling material for any article covering: -terms and definitions; - specifications for performance and quality levels; - preparation of sampling methods; - preparation of testing methods. Preparation of standards for finished articles of bedding when filled with feathers and down. Preparation of standards for other finished articles filled with feathers and down, where the performance and specification of the finished article is dependent on both the feather and down filling and the textile fabric.
• Standardization of test methods, terminology and performance requirements for components for footwear; test methods and terminology for whole shoe.
• raw hides and skins including pickled pelts;
• tanned hides and skins and finished leather;
• leather products (including methods of test for leather products).
• quality and performance of clothing and personal equipment designed to safeguard persons against hazards other than those concerned with nuclear radiation.

Релација со сите интернационални технички комитети

CEN/TC 134
Resilient, textile and laminate floor coverings
CEN/TC 162
Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets
CEN/TC 222
Feather and down as filling material for any article, as well as finished articles filled with feather and down
CEN/TC 248
Textiles and textile products
CEN/TC 289
Leather
CEN/TC 309
Footwear
ISO/TC 38
Textiles
ISO/TC 94
Personal safety -- Personal protective equipment
ISO/TC 120
Leather
ISO/TC 133
Clothing sizing systems - size designation, size measurement methods and digital fittings
ISO/TC 216
Footwear
ISO/TC 219
Floor coverings
ISO/TC 38/SC 1
Tests for coloured textiles and colorants
ISO/TC 38/SC 10
Stitches, seams and stitchings
ISO/TC 38/SC 11
Care labelling of textiles and apparel
ISO/TC 38/SC 12
Textile floor coverings
ISO/TC 38/SC 2
Cleansing, finishing and water resistance tests
ISO/TC 38/SC 20
Fabric descriptions
ISO/TC 38/SC 24
Conditioning atmospheres and physical tests for textile fabrics
ISO/TC 38/SC 23
Fibres and yarns
ISO/TC 120/SC 1
Raw hides and skins, including pickled pelts
ISO/TC 120/SC 2
Tanned leather
ISO/TC 120/SC 3
Leather products
ISO/TC 94/SC 3
Foot protection
ISO/TC 94/SC 3
Foot protection
ISO/TC 94/SC 13
Protective clothing
CEN/TC 443
Feather and down
CEN/TC 443/WG 1
Feather and Down used as filling material
CEN/TC 443/WG 2
Feather and Down - Filling power